Dielektrické zkoušky výkonových transformátorů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Požadavky na dielektrické zkoušky, pokud jde jak o volbu zkoušek, tak i hladiny zkušebních napětí, závisí na nejvyšším napětí pro zařízení Um pro nejvyšší napětí vinutí konkrétního transformátoru.

Požadované zkoušky jsou souhrnně uvedeny v tabulce 1.

Atmosférické impulzy přivedené na dvě nebo více fází současně představují zvláštní zkoušku pouze pro několik speciálních typů transformátorů bez ohledu na Um a tato zkouška není pro přehlednost uvedena v tabulce.
Jakékoliv dodatečné zkoušky mimo požadovaných normou ČSN EN 60076-3 ed. 2 a hladiny zkušebních napětí musí být stanoveny zákazníkem v době poptávky a objednávky, aby mohly mít vliv na konstrukci transformátoru.
Dielektrická schopnost transformátorové izolace je ověřována dielektrickými zkouškami. V následujícím textu je obecné vysvětlení jednotlivých zkoušek.

diel zk transformatory 2020 1

Zkouška plnou vlnou atmosférického impulzu pro fázové svorky (LI)

Tato zkouška je určena k ověření schopnosti transformátoru vydržet v provozu působení rychlých přepětí, které jsou typické pro atmosférické výboje. Zkouška ověřuje výdržnou pevnost zkoušeného transformátoru, když je impulz přiložen k jeho fázovým svorkám. Zkouška obsahuje vysokofrekvenční napěťové složky a vytváří nehomogenní namáhání ve zkoušeném vinutí, které je rozdílné proti namáhání při zkoušce střídavým napětím.

Zkouška useknutým atmosférickým impulzem pro fázové svorky (LIC)

Stejně jako v případě zkoušky LI je tato zkouška určena k ověření schopnosti transformátoru vydržet působení některých vysokofrekvenčních jevů, které se mohou vyskytnout v provozu. Pro tuto zkoušku zkouška atmosférickým impulzem zahrnuje jak impulzy plným atmosférickým impulzem, tak i impulzy useknuté v týlu pro vytvoření velmi vysoké rychlosti změny napětí. Useknutá vlna impulzu zkušebního napětí má vyšší vrcholovou hodnotu a obsahuje vyšší kmitočtové složky než impulz plné vlny.

Zkouška atmosférickým impulzem na svorce N (LIN)

Tato zkouška je určena k ověření výdržného impulzního napětí svorky N a k ní připojených vinutí vůči zemi a ostatním vinutím a podél zkoušeného (zkoušených) vinutí.

diel zk transformatory 2020 3

Zkouška spínacím impulzem na fázové svorce (SI)

Tato zkouška je určena k ověření schopnosti výkonového transformátoru vydržet časově pomalu rostoucí přechodná napětí, která jsou typicky spojena se spínacími operacemi v provozu. Zkouška ověřuje výdržnou pevnost při spínacím impulzu fázových svorek a připojeného (připojených) vinutí k zemi a ostatním vinutím. Zkouška rovněž ověřuje výdržnou pevnost mezi fázemi a podél zkoušeného (zkoušených) vinutí. Jedná se o jednofázovou zkoušku. Napětí se induktivně rozloží přes všechna vinutí výkonového transformátoru, fázové svorky jsou v průběhu zkoušky otevřené a fázové svorky zkoušeného vinutí budou mít na sobě během zkoušky napětí, které bude přibližně odpovídat poměru závitů.
Rozložení napětí ve zkoušené fázi je podobné jako při zkoušce indukovaným výdržným napětím.

Zkouška přiloženým napětím (AV)

Tato zkouška je určena k ověření výdržné pevnosti při střídavém napětí fázových a nulových svorek a k nim připojeným vinutím vůči zemi a ostatním vinutím. Napětí se přivádí ke všem svorkám vinutí včetně svorky N současně, takže nevznikne mezizávitové napětí.

Zkouška fázové svorky výdržným střídavým napětím (LTAC)

Tato zkouška je určena k ověření výdržné pevnosti při střídavém napětí (AC) každé fázové svorky vůči zemi. Během zkoušky se napětí objeví na jedné nebo více fázových svorkách. Zkouška umožňuje, aby byly zkoušeny fázové svorky transformátoru s redukovanou izolací při přiložení zkušebního napětí hladiny příslušné fázovým svorkám.

Výdržná zkouška indukovaným napětím (IVW)

Tato zkouška je určena k ověření výdržné pevnosti při střídavém napětí každé fázové svorky a jejich připojených vinutí vůči zemi a ostatním vinutím, podél zkoušeného (zkoušených) vinutí a výdržnou pevnost mezi fázemi. Zkouška se provádí na transformátoru zapojeném jako v provozu. Během zkoušky se objeví symetrická napětí na všech fázových svorkách a mezi závity, ale ne na svorce N. Zkouška se provádí trojfázovým napájením do třech fází transformátoru.

Zkouška indukovaným napětím s měřením částečných výbojů (IVPD)

Tato zkouška je určena k ověření, že transformátor nebude vykazovat škodlivé částečné výboje při normálních provozních podmínkách. Zkušební napětí se přivádí stejně jako napětí, kterému bude transformátor podroben v provozu. Během zkoušky se objeví symetrická napětí na všech fázových svorkách a mezi závity, bez napětí bude nulová svorka. Zkouška se provádí trojfázovým napájením do třech fází transformátoru.

Zkouška izolace pomocné elektrické kabeláže (AuxW)

Tato zkouška ověřuje, že izolace pomocné elektrické kabeláže transformátoru není spojena s vinutími.

Impulzy atmosférického přepětí přivedené současně na dvě nebo více svorek (LIMT)

Tato zkouška ověřuje, že transformátor může vydržet zvýšené vnitřní napětí, které se může objevit, jestliže dvě nebo více svorek jsou namáhány současně atmosférickým impulsem. Zkouška je použitelná pouze pro některé typy transformátorů, které mají buď sériové vinutí, které může být v provozu zkratováno (například některé transformátory s posunem fáze s přemostěním pod zatížením) nebo kde impulzy ve dvou nebo více svorkách se mohou současně objevit v provozu.

Jakýkoliv provozovaný transformátor, který je posuzován jako vyhovující stejně jako nový transformátor (například po záruční opravě nebo po kompletním převinutí a renovaci za účelem navrácení transformátoru do stavu „jako nový"), musí být podroben všem výrobním kusovým zkouškám při stoprocentních požadovaných hladinách zkušebního napětí po opravě nebo kompletní renovaci.
Jakýkoliv provozovaný transformátor, který je opraven za účelem obnovení své funkce (například po průrazu, ke kterému došlo po mnoha letech v provozu), ale který je ještě považován za vyhovující, musí být podroben zkouškám pro ověření kvality opravy při zkušebním napětí na hladině mezi 80% a 100% původní hladiny zkušebního napětí. Obecný návod je takový, že každá nová část opravovaného transformátoru by měla být zkoušena při 100%, ale 80% původní hladiny zkušebního napětí může být považováno za dostatečné pro ověření, že použité části nebo komponenty jsou vhodné pro nepřetržité použití. Jsou-li staré i nové části zkoušeny současně, pak musí být dohodnuta hladina zkušebního napětí. Zkouška IVPD musí být provedena při 100 % původní hladiny zkušebního napětí. Kritérium pro částečné výboje může být upraveno v závislosti na okolnostech zkoušky, a to musí být předmětem dohody.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, leden 2023

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Zajímavé odkazy

Již 30 let měříte s námi - Blue Panther Dodávky měřicích přístrojů, multimetry, osciloskopy, termokamery, revizní přístroje, zkoušečky, analyzátory a jiné od výrobců Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Teledyne LeCroy, Schleich, Elspec, Extech a dalších.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku