Bilanční systémy

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. nabízí svým zákazníkům aplikace, které poskytují celou řadu specifických funkcí. Mezi nimi zaujímají významné místo tzv. bilanční systémy (BS). Systémy, které jsou určeny pro komplexní správu energetického systému.

Do cílové skupiny zákazníků, kterým jsou bilanční systémy určeny, patří nejen ti, kteří energie spotřebovávají, tedy například průmyslové podniky nebo dopravní společnosti, ale také celá řada subjektů, poskytující různé druhy služeb nebo subjekty státní či komunální správy, ale samozřejmě také ti, kteří energie vyrábí, distribuují nebo s ní obchodují. Hovoříme-li o energiích, máme na mysli především energii elektrickou, ale bilanční systémy umožňují zajišťovat správu i energií dalších, plynu a tepla (chladu). Současně ale také správu ostatních médií, například vody, lhostejno zda pitné či užitkové nebo například technických plynů. Správa všech uvedených komodit je tak řešena jako komplexní úloha, optimalizující celé energetické hospodářství.

bilancni systemy 1

Základní charakteristika

Bilanční systém TECHSYS je koncipován jako standardní aplikace, které je škálovatelná podle konkrétních požadavků zákazníka. Škálovatelnost se týká jak spektra a rozsahu realizovaných hlavních funkcí a jejich specifických parametrů, ale také samozřejmě typu jednotlivých energií a médií, pro které je (má být) bilanční systém využíván. Samozřejmě mezi škálovatelná kritéria patří také rozsah spravovaného energetického systému a také, což je u energetického hospodářství velmi důležitý parametr, i jeho prostorové uspořádání. Posledně jmenovaný aspekt tak může respektovat řešení bilančního systému pro uzavřený průmyslový areál, energetický systém městské dopravní společnosti, developerský projekt obytných nebo kancelářských staveb, síť poboček obchodního řetězce nebo bankovního domu, distribuční síť lokálního distributora (LDS) energie nebo průmyslový koncern vlastnící řadu jednotlivých výrobních společností, podniků a závodů.
Bez ohledu na to, pro koho je bilanční systém určen, jsou jeho funkce vybírány ze standardního portfolia, které pokrývá většinu všech obvyklých požadavků. Můžeme mezi nimi najít:

 • Sběr dat, včetně automatizace odečtu stavu měřidel, integrace libovolných měřidel a stávajících systémů měření, včetně možnosti integrace měření nadřazených subjektů, například místního distributora elektrické energie
 • Sledování energetické bilance v reálném čase, využitelná například pro možnost aktivního obchodování, regulace, sledování a vyhodnocení technických (včetně například i havárií) i netechnických ztrát (černých odběrů)
 • Možnost predikce výroby a spotřeby, nákupu a prodeje, včetně například predikce výroby ve fotovoltaických elektrárnách zohledňující meteorologická data
 • Funkce optimalizace různého typu, například optimální využívání nasmlouvaných diagramů odběru a dodávky
 • Možnost hierarchické tvorby různých sumárních skupin (dle regionu, typu zdroje, zákazníků, organizačních jednotek, atd.)
 • Automatizace povinného výkaznictví pro Energetický regulační úřad (ERÚ) a Operátora trhu (OTE)
 • On-line sledování nedodržení nasmlouvaných diagramů s možností aktivního upozornění
 • Alarmování v případě překročení zvolené meze
 • Vytváření podkladů pro vnitřní i vnější rozúčtování a fakturaci

Bilanční systém TECHSYS je koncipován jako stavebnice využívající naše standardní HW a SW produkty, která je ve fázi konkrétní implementace pro danou kategorii zákazníka a koncového uživatele a požadované spektrum funkcí přizpůsobena tak, aby bezezbytku pokryla jeho požadavky.

bilancni systemy 2

Sběr dat

Funkce sběru dat je východiskem pro všechny ostatní funkce bilančního systému. Jejím úkolem je přivést do systému dostatek informací o množství a kvalitě (případně dalších parametrech) jednotlivých energií a médií v požadované formě a čase. Zařízení pro měření konkrétních fyzikálních veličin (elektrická práce, množství tepelné energie, objem plynu, apod.), obecně řečeno měřidla, jsou buď již instalována, nebo mohou být součástí dodávky. V zásadě mohou být dvou typů:

 • Zařízení s vlastní komunikací v některém z přenosových prostředí
 • Zařízení bez komunikace s jiným typem výstupu informací (pulzy, analogové výstupy apod.)

Pro obsluhu první skupiny měřidel je součástí bilančního systému řada typických standardních komunikací, pro druhou skupinu je využívá vlastní technologické terminály řady Storm pro sběr informací z měřících zařízení bez komunikace a dalších zdrojů.

Komunikační infrastruktura

Komunikace jsou pro funkce bilančního systému alfou a omegou. Pro vzájemné propojení jednotlivých částí používáme přenosová prostředí různého typu, případně i jejich kombinací. Vždy platí, že se snažíme respektovat specifika konkrétních aplikací a použít optimální řešení jak z technického, tak provozního i ekonomického hlediska. Mezi typické druhy komunikací patří:

 • Mobilní sítě GSP/GPRS, včetně moderních sítí 4. generace (LTE)
 • Pevné počítačové sítě typu Ethernet
 • Bezdrátové sítě WiFi, WiMax, apod.

V současné době připravujeme i řešení respektující moderní koncepty komunikační infrastruktury z oblasti IoT (Internet of Things).
Naše technologické terminály mohou být vybaveny moduly GPS, které umožní v případě sběru dat v záložních zdrojích nebo dopravních systémech identifikovat i polohu měřeného lokality (např. záložní zdroj tepelné a/nebo elektrické energie, lokomotivy elektrické trakce, elektrická vozidla městské dopravy – tramvaje a trolejbusy)

Regulační funkce

Získaná data o energetickém systému, zejména o měření sledovaných veličin na rozhraní směrem k dodavateli energií, jsou použita ve funkcích regulace smluvní spotřeby. Typickou úlohou této kategorie je regulace ¼ hodinového maxima spotřeby elektrické energie nebo dohodnuté hodnoty účiníku. Pro výkonné funkce regulace jsou použity stejné technologické terminály řady Storm, které se požívají pro sběr dat.

bilancni systemy 3

Centrální část systému

Soustřeďuje hlavní funkce aplikace:

 • Základní zpracování dat z měřících zařízení a technologických terminálů
 • Vytváření dlouhodobého archivu dat
 • Provádění matematických a logických operací nad daty (sumy, průměry, kontrola technologických a zadaných mezí apod.)
 • Vyhodnocování mimořádných stavů a hodnot (alarmy)
 • Regulační a automatizační funkce
 • Komunikace s dalšími systémy (externími aplikacemi) zákazníka (účetní systémy, datové sklady, apod.)
 • Poskytování okamžitých i historických dat klientským programům pro vizualizaci dat
 • Zasílání vybraných provozních informací zákazníkovi formou SMS zpráv a e-mailů
 • Přenos dat do OTE a ERÚ prostřednictvím Internetu

Aplikace bilančního systému jsou realizovány standardním software TECHSYS, SW Twister, který je, jak je u produktů naší společnosti zvykem, multiplatformní a může být provozován pod operačním systémem Linux nebo Windows.

Klientské aplikace

Aplikace pro vizualizaci dat v různých prostředích. Zákazník má možnost volby klientských aplikací ve formě chytrého klienta nebo lehkého klienta, kdy je možné k datům a funkcím aplikace přistupovat z běžného webového prostředí. K dispozici je i mobilní klient, umožňující získání vybraných informací i prostřednictvím mobilních telefonů.
Klientské aplikace poskytují obvyklé zobrazování dat formou grafických schémat, tabulek a grafů, včetně grafického zvýraznění mimořádných stavů a hodnot (alarmů) v sestavách.
I klientské aplikace jsou realizovány standardním software TECHSYS. SW TechSight pro chytré klienty, opět multiplatformní, Linux nebo Windows, SW WebSight pro lehké klienty, s přístupem prostřednictvím webových prohlížečů (IE, FF, Chrome). Pro mobilního klienta máme k dispozici vlastní SW MobilSight, s možností instalace v OS Android i iOS.

Závěr

Bilanční systém TECHSYS je koncipován jako otevřený systém, nabízející standardní množinu funkcí, které jsou zpravidla doplněny podle specifických přání zákazníka. Systém může být dodán různým způsobem. Počínaje dodávkou kompletního řešení, včetně příslušného HW, přes varianty, kdy jsou vybrané části instalovány do HW a/nebo systémového (virtuálního) prostředí zákazníka. Často bývá například centrální část (Twister) instalována na virtuálních serverech a klientské aplikace (TechSight) na stávajících PC budoucích uživatelů. Bilanční systému, resp. jeho centrální část, můžeme nabídnout i jako službu. Ať už ve formě SaaS (Software as a Service) nebo společně s IaaS (Infrastructure as a Service), kdy je součástí naší nabídky i systémové prostředí pro běh aplikace (Cloudové řešení).

bilancni systemy 4

TECHSYS – HW a SW, a.s.
Tel.: +420 724 798 457
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.techsys.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku