Aplikace evropské normy EN 50160

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Norma EN 50160 byla koncipována s uvážením požadavků na přiměřené podmínky pro provoz zařízení uživatelů a současně s přihlédnutím k ekonomicky únosnému nárůstu nákladů na zařízení dodavatelů elektřiny.

To vytváří rovnováhu přiřazovaných nákladů na straně napájecí sítě pro vytvoření příznivějšího prostředí pro používání zařízení, připojeného k veřejné distribuční síti, které hradí všichni uživatelé a náklady na dosažení imunity zařízení vůči prostředí, v němž má být používáno a které by správně mělo být vytvořeno uživatelem, pořizujícím zařízení.

EN 50160 1

Náplň evropské normy

Je třeba poznamenat, že náplň této normy se omezuje na dodávku elektřiny v napájecích bodech a netýká se systému napájení nebo instalací nebo zařízení uživatele. Diagram na obrázku 1 zobrazuje bod definovaný v EN 50160 jako „předávací místa" a také vztah mezi požadavky na impulsní odolnost předávacích míst, instalací uživatele a jeho elektrickým zařízením. Upozorňuje se také na příslušné kategorie odolnosti vůči impulsnímu napětí pro každou oblast. Je třeba také zdůraznit, že předávací místa, na která se odkazuje norma a počátek instalace, na které se odkazují norma IEC 60664-1 Koordinace izolace pro zařízení v soustavách nn a IEC 60364-4-44 Elektrické instalace v budovách - Část 4:Bezpečnost, Oddíl 44: Ochrana před přepětím (HD 364-4-443) jsou jedním a týmž bodem.
Jelikož se norma zabývá pouze charakteristikami napětí v daných bodech veřejných distribučních sítích, nezabývá se přímo charakteristikami sítí, jako jsou zkraty. Je jasné, že přesto charakteristiky sítě budou mít vliv na velikost mnohých jevů popisovaných v normě.
Norma se používá pouze za normálních provozních podmínek napájecí sítě. To zahrnuje také správné působení ochran v případě poruchy v síti (přetavení pojistky, působení jističe apod.); provoz zatížení odsouhlaseného mezi uživatelem a provozovatelem distribuční sítě a změn konfigurace sítě.
Dodává-li se energie distribučními sítěmi z malých soukromých generátorů, je důležité udržet úroveň rušení v přijatelných mezích. V tomto smyslu je soukromá výroba ve stejném postavení, jako instalace jiných uživatelů a proto má splňovat příslušné normy emisí a dohodnuté limity, týkající se napájecího napětí. Napětí dodávané generátorem jako takové musí splňovat požadavky EN 50160.
Norma vyjmenovává některé specifické případy mimořádných podmínek, které jsou mimo rámec řízení provozovatele distribuční sítě a které mohou způsobit, že jedna nebo více charakteristik vybočí z daných hodnot. Na tyto podmínky se EN 50160 nevztahuje. Následující tabulka uvádí mimořádné podmínky a uvádí příklady.
Mimořádné povětrnostní podmínky jsou například podmínky, při nichž jsou výrazně překročeny legálně vyžadované projektové podmínky síťového zařízení. Dalším příkladem mohou být podmínky, které provozovateli distribuční sítě nedovolí provádět údržbu nebo opravy jako jsou povětrnostní podmínky o mimořádné síle nebo doby trvání (dlouhotrvající sněhová bouře, záplavy, sesuvy půdy, extrémně silný vítr, apod.).
Norma se také nevztahuje na situace, které provozovateli distribuční sítě nedovolí provádět nezbytné úpravy (změny) napájecí soustavy z důvodů opatření vlády nebo veřejných institucí. Jako příklad podmínek, na které se norma nevztahuje lze uvést stav, kdy část napájecí sítě je mimo provoz buď v důsledku poruchy rozsáhlého dopadu nebo z důvodů nutnosti provádět údržbové nebo stavební práce. Za těchto okolností se snaha udržet napájení všech, nebo co nejvíce uživatelů i za cenu určitých narušení jedné nebo více charakteristik napětí se všeobecně přijímá jako výhodnější, než úplné přerušení napájení.
Protože veřejné distribuční sítě jsou neúmyslnou průchozí cestou pro elektromagnetické rušení emitované zařízením v instalaci uživatele, je nutné, aby tyto emise byly v přijatelných mezích. Tyto limity jsou buď stanoveny příslušnými výrobkovými normami nebo předepsány u konkrétních instalací veřejnými úřady nebo provozovatelem distribuční soustavy. Splnění těchto limitů u instalací a zařízení uživatelů je nezbytným předpokladem k udržení charakteristik napětí v předávacích bodech v hodnotách daných EN 50160. Stejný princip se týká všech připojení k napájecí síti, včetně připojené soukromé výroby elektřiny.
Norma umožňuje, aby se požadavky normy neuplatňovaly u uživatele, který s provozovatelem distribuční sítě (dodavatelem) uzavře speciální kontrakt. V tomto případě jsou hodnoty charakteristik napětí předmětem vzájemné dohody mezi uživatelem a provozovatelem distribuční sítě.

EN 50160 2
Takovýto kontrakt se však vyskytuje spíše u uživatelů s relativně velkým odběrem, pravděpodobně napájeným ze sítě vn. Může se to také vyskytnout v řídce osídlených oblastech nebo obtížně přístupném terénu, jako jsou horské oblasti, kde náklady na napájení jsou vysoké. V těchto oblastech by uživatel mohl souhlasit s nižší cenou při napájení, které zcela neodpovídá parametrům podle EN 50160.
EN 50160 je výrobková norma, uvádějící charakteristiky napětí, které je možno očekávat v předávacích bodech ve veřejných sítích nn a vn. Tato norma nepopisuje průměrný stav v distribučních sítích, ale maximální hodnoty nebo odchylky charakteristik napětí za normálních provozních podmínek, které může očekávat uživatel ve svých předávacích bodech v libovolném místě sítě.
Ačkoli norma se zabývá některými jevy, o nichž pojednává soubor norem EN 61000, popisuje pouze možné odchylky těchto jevů v předávacích místech veřejné elektrické sítě.
Dané charakteristiky napětí definují podmínky v předávacích místech. Je třeba dbát o zajištění koordinace mezi charakteristikami napájecího napětí, všemi změnami napětí v instalaci a požadavky zařízení v instalaci. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi charakteristikami napájení a požadavky zařízení, je nutno prošetřit možnost buď zvýšení odolnosti zařízení nebo zlepšení kvality napájecího napětí, poskytovaného provozovatelem distribuční sítě.
EN 50160 podrobně popisuje charakteristiky vlny napětí v předávacím místě, ale podrobně nepopisuje, jak tyto charakteristiky měřit. Specifické metody, které popisují jak měřit napětí a další parametry kvality energie lze najít v IEC 61000-4-30 Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.