Zásady pro konstrukci nouzového zastavení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu energie použité pro ovládací funkci dle normy ČSN EN ISO 13850. Norma platí na všechna strojní zařízení, kromě strojů, u kterých by opatření nouzového zastavení nesnižovala riziko a přenosných v rukou držených strojů a ručně vedených strojů.

Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklonění, krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být součástí funkce nouzového zastavení.

Funkce nouzového zastavení musí být vždy použitelná a funkční a musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech provozních režimech stroje, bez narušení jakýchkoliv zařízení, která jsou navržena k uvolnění zachycených osob. Nesmí být možné vydat jakýkoliv povel ke spuštění (úmyslný, neúmyslný nebo neočekávaný) takových činností, které byly zastaveny spuštěním funkce nouzového zastavení do té doby, dokud nebyla funkce nouzového zastavení ručně resetována (opětně nastavena).

tlacitko_nouzove_1

Mohou-li být zařízení nouzového zastavení odpojena (např. přenosné ovládací panely) nebo mohou-li být strojní zařízení částečně odpojena, má být věnována pozornost zabránění záměny mezi aktivními a neaktivními ovládacími zařízeními.

Funkce nouzového zastavení nesmí být použita jako náhrada za bezpečnostní ochranná opatření a jiné bezpečnostní funkce, ale může být navržena pro používání jako doplňující ochranné opatření. Funkce nouzového zastavení nesmí narušovat účinnost ochranných zařízení nebo zařízení s jinými bezpečnostními funkcemi.

Podle posouzení rizika musí být funkce nouzového zastavení navržena tak, aby po uvedení ovládače nouzového zastavení do činnosti byly vhodným způsobem zastaveny nebezpečné pohyby a činnosti stroje, bez vzniku dalších nebezpečí a bez jakéhokoliv dalšího zásahu jakoukoliv osobou.

Vhodný způsob může zahrnovat:

 • volbu optimálního zpomalení;
 • volbu kategorie zastavení a
 • použití předem určené posloupnosti zastavení.

Funkce nouzového zastavení musí být navržena tak, aby rozhodnutí o použití zařízení nouzového zastavení nevyžadovalo od obsluhy stroje uvažování o výsledných účincích.

Funkce nouzového zastavení musí být podle následujících kategorií zastavení

Kategorie zastavení 0
Zastavení pomocí:

 • přímého vypnutí energie ke strojnímu pohonu (pohonům) nebo
 • mechanického rozpojení (pomocí spojky) mezi nebezpečnými prvky a jejich strojním pohonem (pohony) a, je-li to nezbytné, brzdění.

Kategorie zastavení 1
Ovládané zastavení při zachování přívodu energie ke strojnímu pohonu (pohonům) tak, aby bylo dosaženo zastavení a následně, po zastavení, vypnutí energie.

Příklady vypnutí energie zahrnují:

 • vypnutí elektrické energie k elektrickému motoru (motorům) stroje;
 • odpojení spojky pohyblivých prvků stroje od zdroje mechanické energie a
 • zablokování přívodu fluidní energie k hydraulickým/pneumatickým pohonům stroje.

Volba kategorie zastavení 0 nebo 1, musí být určena posouzením rizika stroje (viz IEC 60204-1:2005, 9.2.5.4.2).

Jakmile po povelu nouzového zastavení aktivní činnost zařízení nouzového zastavení ustala, musí být účinek tohoto povelu zachován do té doby, než je zařízení nouzového zastavení resetováno (opětně nastaveno). Opětné nastavení smí být možné pouze v takovém místě, kde byl iniciován povel nouzového zastavení. Opětné nastavení povelu nesmí opětně spustit strojní zařízení, ale pouze umožnit opětné spuštění. Nesmí být možné opětně spustit stroj do té doby, dokud nebylo provedeno ruční opětné nastavení zařízení nouzového zastavení ve všech místech, v kterých bylo nouzové zastavení aktivováno.

Elektrická zařízení, která jsou používána pro nouzové zastavení, musí být podle relevantních požadavků IEC 60204-1. Pro požadavky týkající se zařízení nouzového zastavení viz 4.4 a IEC 60947-5-5.

Součásti, zařízení a prvky používané k dosažení funkce nouzového zastavení musí být voleny, namontovány, vzájemné propojeny a chráněny tak, aby byly schopné správně pracovat v očekávaných provozních podmínkách a vlivech prostředí se zřetelem:

 • k četnosti činnosti a potřebě periodického přezkoušení, například v případě méně časté činnosti;
 • k účinkům, které jsou způsobené například vibracemi, rázy, teplotou, prachem, cizími tělesy, vlhkostí, korozivními materiály a tekutinami.

Zařízení nouzového zastavení

Zařízení nouzového zastavení musí být navržena tak, aby je bylo možné snadno ovládat obsluhou a jinými osobami, které je mohou potřebovat ovládat.

Druhy ovládačů, které mohou být použity, jsou následující:

 • hřibovitá tlačítka;
 • dráty, lanka, tyče;
 • páky;
 • ve speciálních případech nožní pedály bez ochranného překrytí.

Zařízeni nouzového zastavení musí být umístěna na každém ovládacím místě obsluhy, kromě míst, kde posouzení rizika ukázalo, že to není nutné a také na jiných místech, jak bylo určeno posouzením rizika. Zařízení nouzového zastavení musí být umístěna tak, aby byla snadno přístupná a schopná bezpečného ovládání obsluhou a dalšími osobami, které je mohou potřebovat ovládat. Opatření proti nahodilému uvedení do činnosti nemají zhoršovat přístup.

Zařízení nouzového zastavení musí používat princip přímého nuceného vypínání s mechanickým zajištěním západkou. Elektrická zařízení nouzového zastavení musí odpovídat IEC 60947-5-5.

V případě poruchy v zařízení nouzového zastavení (včetně paměťové funkce) musí mít vytvoření povelu zastavení přednost před udržovací funkcí. Opětné nastavení nouzového zastavení (např. odjištěním) smí být možné pouze jako výsledek ručního působení v místě, kde bylo nouzové zastavení uvedeno do činnosti.

Ovládač nouzového zastavení musí mít červenou barvu. Pozadí za ovládačem, pokud existuje, a pokud je to proveditelné, musí být žluté. Pokud jsou použity dráty nebo lanka, může být užitečné zlepšit jejich viditelnost použitím značkovacích vlaječek upevněných na těchto vypínacích prvcích (viz také IEC 60204-1:2005, čl. 10.7.3).

Pokud jsou použity štítky, musí být použit symbol podle IEC 60417-5638 (DB:2002-10), viz obrázek 2.

tlacitko_nouzove_2

Používání drátů nebo lanek jako ovládačů

Pokud jsou použity jako ovládače nouzového zastavení dráty nebo lanka, musí být navrženy a umístěny tak, aby byly snadno použitelné. Pro tyto účely musí být uváženy:

 • velikost prohnutí, které je nezbytné pro vytvoření povelu nouzového zastavení;
 • maximálně možné prohnutí;
 • minimální vzdálenost mezi drátem nebo lankem a nejbližším předmětem;
 • zvýraznění viditelnosti drátu nebo lanek pro obsluhu (např. použitím značkovacích vlaječek); a
 • síla, kterou je třeba působit na drát nebo lanko a její směr, aby bylo zařízení nouzového zastavení uvedeno do činnosti.

Musí být realizována opatření k vyloučení nebezpečí, která jsou způsobena přetržením nebo uvolněním drátu nebo lanka. Prostředky k opětnému nastavení zařízení nouzového zastavení mají být umístěné tak, aby z těchto míst byla viditelná celá délka drátu nebo lanka.

Instrukce pro používání musí stanovit, že po uvedení zařízení nouzového zastavení do činnosti a před jeho opětným nastavením je nezbytné zkontrolovat strojní zařízení po celé délce drátu nebo lanka, aby byl zjištěn důvod aktivace.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku