Základní normativní požadavky na užití spínačů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Obecná definice pro spínací a řídící zařízení je obsažena v ČSN IEC 60050–826 „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrické instalace“ a uvádí, že spínací a řídící zařízení je určené pro zapojení do elektrického obvodu, kde plní jednu, nebo více následujících funkcí: ochranu, řízení, oddělení a spínání.

Základní požadavky na přístroje v elektrické instalaci vyplývající z ČSN 33 2000–1 ed. 2 „Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice“ takto:
Spínací přístroje - spínací přístroje musí umožnit odpojení elektrické instalace, obvodů nebo jednotlivých částí zařízení, jak to vyžaduje provoz, údržba, zkoušení, zjišťování závad nebo opravy.
Nouzové vypnutí - tam, kde je v případě nebezpečí zapotřebí okamžité odpojení od zdroje, musí být vypínací prvek instalován tak, aby byl dobře viditelný a účinně a rychle ovládatelný.
Podmínky instalování - všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristickým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby vydržela bezpečně namáhání a působení vnějších vlivů, kterým mohou být vystavena. Jestliže některý prvek zařízení není v provedení vhodném pro prostředí, ve kterém má být umístěn, může být v tomto prostředí použit, pokud je provedeno odpovídající dodatečné ochranné opatření v rámci celého zařízení.
Další, podrobnější požadavky na spínače jsou obsaženy v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje“.  
Základní technické požadavky - pohyblivé kontakty všech pólů mnohopólových přístrojů pro odpojování a spínání musí být mechanicky tak propojeny, aby spínaly a rozpínaly v podstatě společně. Toto ustanovení vylučuje připojení například elektrického sporáku (3f) přes 3 jednofázové jističe. Pohyblivé kontakty mnohopólových spínacích přístrojů označených pro spojení nulových vodičů nebo vodičů středního bodu mohou spínat před a rozpínat po ostatních kontaktech.
Odpojování a spínání - V sítích TN-C (i v částech TN-C sítí TN-C-S) nesmí být vodič PEN odpojován nebo spínán. V sítích TN-S (i v částech) nemusí být nulový vodič ani odpojován nebo spínán. Tento požadavek, aby ochranné vodiče v žádných sítích nebyly ani spínány ani odpojovány, se prolíná i dalšími normami – viz například 543.3 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
Opatření popsaná v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 nejsou alternativní k ochranným opatřením popsaným v ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-44.
Samostatný spínací přístroj nesmí být zapojen do nulového vodiče. Pozor u starých („předválečných“) instalací, tam byl velmi často ve světelných obvodech vřazován spínač do vodiče N (případně PEN).
Přístroj zahrnující více než jednu z funkcí, musí vyhovovat příslušným požadavkům odpovídajícím těmto jednotlivým samostatným funkcím.
Zařízení určené pouze pro ochranu nesmí být používáno pro funkční spínání obvodů. Funkční spínání nezahrnuje rozpojování a odpojování obvodů pro účely zkoušení, obsluhy a údržby.

normativni pozadavky spinace 1

Přístroje na ochranu před úrazem elektrickým proudem – obecně

Přístroje na ochranu před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje musí být vhodné pro odpojení podle ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 „Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání“ a ČSN 33 2000-5-537 „Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání“.
To znamená, že musí v rozpojeném stavu vydržet impulzní výdržné napětí 5 kV (toto je zajištěno mechanicky - vzdáleností mezi kontakty, takže nelze uplatnit polovodičové prvky) a musí být spolehlivě indikován vypnutý stav.
Automatické opětné zapínání přístrojů pro ochranu před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje se dovoluje v instalacích, do nichž je přístup omezen pouze pro osoby poučené (BA4) nebo znalé (BA5).

Funkční spínání

Přístroji pro funkční spínání musí být vybavena každá část obvodu, pro niž se může vyžadovat možnost ovládání nezávisle na ostatních částech instalace. Obecně platí, že musí být vhodnými přístroji pro funkční spínání vybavena všechna zařízení spotřebovávající elektrickou energii vyžadující ovládání.
Přístroje pro funkční spínání nemusí bezpodmínečně vypínat všechny pracovní vodiče obvodu. Jediný přístroj pro funkční spínání může ovládat několik zařízení.
Pro funkční spínání mohou být použity vidlice a zásuvková spojení do jmenovitého proudu 16 A včetně.
Přístroje pro funkční spínání, které zajišťují změnu napájení z různých zdrojů, musí spínat všechny pracovní vodiče, a pokud pro to není elektrická instalace zvlášť navržena, nesmí umožňovat paralelní spojení zdrojů. V těchto případech se opatření pro odpojování vodičů PEN nebo ochranných vodičů neprovádějí.

Přístroje pro funkční spínání

Přístroje pro funkční spínání musí být vhodné pro nejobtížnější podmínky, při kterých je možné, že budou pracovat. Tyto přístroje mohou ovládat proud, aniž by bylo nutné mechanicky rozpojit příslušné kontakty. Příkladem přístrojů schopných přerušit proud obvodu, aniž by došlo k rozpojení příslušných kontaktů, jsou polovodičové spínací přístroje.

normativni pozadavky spinace 2

Světelné obvody a jejich spínání

V prostorách s větším počtem světelných zdrojů (pokud není nutné osvětlovat celou plochu současně), se člení světelné obvody na více samostatně ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení.
Jeden koncový světelný obvod všeobecného osvětlení lze užívat v prostorech s nízkým rizikem - vnější vliv BD1 (malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik) dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy“.
Jmenovitý proud ovládacího přístroje nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných. Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky.
U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25 % jmenovité hodnoty těchto spínačů. Plnou proudovou zátěž spínacího prvku lze pro výbojková svítidla využít jen u spínacích přístrojů, u kterých je tato možnost určena výrobcem.
Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří). Nevyžadují-li takového umístění spínačů provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umisťovány i jinde (např. na rozvaděči nebo rozvodnici pro ovládání apod.).
Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy „zapnuto" bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů.
V bytech se doporučuje umísťovat spínače osvětlení místnosti ve výši kliky dveří (cca 105 až 110 cm nad podlahou).
Automatické spínače umělého osvětlení reagující na výskyt osob v osvětlovaném prostoru je nutno umístit tak, aby spolehlivě reagovaly na vstup, pohyb a přítomnost osob ve sledovaném prostoru. Při použití těchto automatických spínačů pro osvětlení schodišť, nebo svažitých chodeb je nutno zajistit i dostatečný předstih jejich funkce před dosažením pohybující se osobou počátku změny úrovně podlahy, nebo počátku schodiště. Pro dobu jejich sepnutí je třeba nastavit odpovídající dobu. Tyto doby a způsob výpočtu je uveden v TNI 33 2130 „Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014“.
V domech pečovatelské služby a v penzionech s intenzivní péčí se chodby i schodiště přednostně osvětlují nepřerušovaně.  Ovládání osvětlení vnitřních komunikací se umísťuje ve vrátnici a v dosahu stanoviště ošetřujícího personálu.
Montáž přístrojů do společné instalační krabice - do univerzální instalační krabice bez prostorového oddělení je možno umístit pouze zásuvky a spínače, které jsou připojeny na stejný obvod.

normativni pozadavky spinace 3

Centrální vypínač kuchyně

Tento vypínač je definován v TNI 33 2130. Ve velkokapacitních kuchyních a v kuchyních pro úpravu dovezených hotových jídel se z bezpečnostních a provozních důvodů zřizuje centrální vypínač kuchyně, kterým se vypnou elektrická zařízení připojená v dále uvedených obvodech.
Minimální výčet obvodů, které jsou centrálním vypínačem kuchyně ovládány, je uveden v článku 6.5.1 a 6.5.2 národního dokumentu TNI 33 2130.
Centrální vypínač kuchyně se umísťuje na snadno přístupném, dobře viditelném místě, uvnitř místnosti. Za toto nejvhodnější místo je považován prostor u vstupních dveří do místnosti. Tímto vypínačem musí být možno ovládané elektrické zařízení pouze odpojit.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku