Výstavy, přehlídky a stánky – provedení elektrického zařízení - komentář k ČSN 33 2000-7-711 - 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

S ohledem na značný rozmach oboru výstavnictví byl IEC 60364-7-711:1998 později modifikovaný HD 384.7.711 S1:2003 využíván na mnoha výstavištích a dalších místech jako závazný podklad pro vystavovatele.

S ohledem na snížení rozsahu deklarovaných požadavků v HD se mohou uživatelé HD na výstavištích setkat s mnoha ustanoveními z dokumentu IEC zapracovanými do místních bezpečnostních předpisů, i když třeba s lokální účinností. Kromě výstavnictví se dotýká i dalšího velmi rozšířeného oboru - to je stánkového a obdobného prodeje zboží či služeb, případně i poskytování informací, zábavě, atd.

tni 33 2000 7

Ostatní zařízení
Bod 711.55.01.01 Svítidla stanoví, aby svítidla namontovaná níže než 2,5 m (v dosahu paží) od úrovně podlahy nebo jinak přístupná náhodnému dotyku musí být připevněna. Umístěna nebo chráněna musí být tak, aby se zamezilo nebezpečí zranění osob nebo vznícení materiálu.
V případě instalace vnějšího osvětlení se postupuje podle ČSN 33 2000-7-714 a stupeň ochrany krytem musí být minimálně IP33.
Bod 711.55.01.Z01 ELV osvětlovací systém pro vláknové svítidla stanoví, že pokud je užito systému osvětlení pomocí svítidel na malé napětí, musí být v souladu s normou ČSN EN 60598-2-23.
Bod 711.55.01.02 Upevnění svítidel - stanoví, že k upevnění svítidel nesmí být použity upevňovací prvky pronikající izolaci svítidel, kromě případů, kdy jsou upevňovací prvky kabelů a svítidel jednotné a za podmínky, že upevňovací prvky svítidel jsou nerozpojitelné od okamžiku, kdy jsou připojeny ke kabelu.
Bod 711.55.03 Instalace elektrických výbojkových svítidel - požaduje, aby instalace jakýchkoli neonových poutačů nebo svítidel jako jsou osvětlovací prvky na stánku, nebo jako součást exponátu s jmenovitým napájecím napětím vyšším než AC 230/400 V, byla v souladu s následujícími podmínkami.
Neonový poutač nebo svítidlo musí být instalováno mimo dosah paží nebo být adekvátně chráněno tak, aby bylo omezeno riziko zranění osob.
Povrch nebo materiál stánku za neónovým poutačem nebo svítidlem, nesmí být z hořlavého materiálu a musí odpovídat požadavkům národních norem. Ovládací zařízení s výstupním napětím vyšším než AC 230/400 V musí být upevněna na nehořlavý materiál.
Napájení neónových poutačů, svítidel a exponátů, ovládaných nouzovým spínačem musí být tvořeno samostatnými obvody.
Spínač musí být snadno viditelný, přístupný a označen v souladu s požadavky místních úřadů. Zde je třeba připomenout i požadavky normy ČSN 33 2000-5-537, které stanoví:

 • pokud je to možné, volí se pro nouzové vypínání ručně ovládané spínací přístroje přerušující hlavní obvod; jsou-li k tomuto účelu užity jističe, stykače apod., které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného způsobu odpojení, který vede k bezpečnému stavu zařízení;
 • ovládací prvky (rukojeti, tlačítka) přístrojů nouzového vypínání musí být zřetelně označeny, přednostně červenou barvou s nápadně odlišným barevným pozadím;
 • ovládací prvky musí být snadno přístupné; musí být na místech, kde může vzniknout nebezpečí a pokud je to účelné i na vzdálenějším místě ze kterého může být nebezpečí zabráněno;
 • Ovládací prvky přístrojů nouzového vypínání musí zůstat v poloze „vypnuto" nebo „stop", dokud se jak ovládací prvek nouzového vypínání, tak znovuzapnutí nedostane pod dohled téže osoby, uvolnění ovládacího prvku přístroje nouzového vypínání nesmí způsobit uvedení jí odpojené části elektroinstalace pod napětí.
 • přístroje nouzového zastavení musí být z hlediska svého předpokládaného užití vhodně umístěny a označeny tak, aby byly nápadné;

Elektrické motory
Tam, kde může elektrický motor působit zvýšené nebezpečí, musí být motor na všech pólech zajištěn nadproudovými relé a tyto prostředky musí motor ovládat, (viz ČSN EN 60204-1).
IEC 60364-7-711:1998 požaduje, aby užité zdroje malého napětí (ELV) - transformátory s více svorkami byly v souladu s ČSN EN 61558 nebo jiným způsobem byl zajištěn odpovídající stupeň ochrany. Tento článek HD 384.7.711 S1:2003 vypustila a z tohoto důvodu není uveden ani v normě ČSN 33 2000-7-711:2003.
Sekundární obvod každého transformátoru nebo elektronického konvertoru musí být vybaven ochranným prvkem s manuálním znovunastavením.
Zvláštní pozornost musí být věnována instalaci transformátoru ELV. Tyto musí být montovány mimo dosah paží veřejnosti a mít dostatečné větrání. Z důvodů testování a údržby musí být zajištěn přístup osobám znalým nebo osobám poučeným.
Elektronické konvertory musí být v souladu s ČSN EN 61046.

Zásuvky a vidlice
Musí být instalován odpovídající počet zásuvek tak, aby bylo možno bezpečně vyhovět požadavkům uživatelů. Pokud je instalována zásuvka v podlaze, musí být dostatečně chráněna proti náhodnému vniknutí vody. IEC 60364-7-711:1998 požaduje:

 • Do zásuvky nesmí být připojena více než jedna šňůra;
 • Nesmí být používány rozbočky a adaptéry;
 • Užití prodlužovacích šňůr s vícenásobnou zásuvkou musí být omezeno tak, že lze na pevnou zásuvku připojit pouze jednu tuto prodlužovací šňůru a délka této prodlužovaní šňůry nesmí přesáhnout délku 2 m.

Toto ustanovení HD 384.7.711 S1:2003 vypustila a z tohoto důvodu není uvedeno ani v ČSN 33 2000-7-711:2003. Upozorňujeme však, že mnoha správci evropských výstavních areálů je toto ustanovení považováno za velmi důležité z hlediska bezpečnosti. V těchto případech jsou tato ustanovení často zakotvena v lokálních protipožárních předpisech a jejich dodržení je striktně vyžadováno. Rovněž je nutno vzít v úvahu možné, přípustné proudy v ochranných vodičích (daných součtem maximálních dovolených únikových proudů jednotlivých elektrických zařízení.
Tyto maximální, přípustné proudy lze stanovit s použitím následujících údajů vycházejících z ČSN EN 61140 ed. 2 - viz tab. 1.

Jmenovitý proud
elektrického zařízení
A
Maximální proud
ochranným vodičem
mA
< 4 2
> 4 ale ≤ 10 0,5
> 10 5


IEC obsahuje článek 711.551 v kterém jsou stanoveny požadavky pro lokální zdroje nízkého napětí, v kterém je požadováno tam, kde je jako zdroj nízkého napětí pro provizorní vedení použit generátor sítě TN, TT nebo IT musí uzemnění odpovídat článku 542.2 ČSN 33 2000-5-54 to znamená, že zemnič a jeho umístění musí plnit tyto požadavky:

 • typ a hloubka uložení zemničů musí být takové, aby vysychání půdy ani její promrzání nezvyšovalo odpor uzemnění nad požadovanou hodnotu;
 • tam, kde jsou horní vrstvy půdy vodivější než spodní, se doporučuje užít zemnice z pásků nebo drátů, které se ukládají do rýhy o hloubce 60 až 80 cm;
 • jsou-li vodiče kladeny do kabelových rýh, musí být uloženy na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu;
 • klade-li se zemnič ve tvaru paprsku hvězdy, mají být jednotlivé paprsky rozděleny rovnoměrně pravidelně, přičemž úhel mezi sousedními nemá být menší než 60°. Zpravidla se nekladou více než 4 paprsky,
 • pro snížení dotykových napětí se ukládá jeden páskový nebo drátový vodič (ekvipotenciální práh) do hloubky 30 až 40 cm ve vzdálenosti 1 m od vodivé konstrukce; pro snížení krokového napětí se ukládají další vzájemně propojené vodiče postupně do větších vzdáleností a hloubek;
 • tam, kde spodní vrstvy půdy jsou dobře vodivé nebo kde je nedostatek prostoru pro uložení jiných zemničů, doporučuje se užít zemniče z jednotlivých tyčí, nebo zemniče hloubkové, přičemž platí, že užitím hloubkových zemničů se snižuje kolísání zemního odporu v závislosti na ročním období;
 • použije-li se několik tyčových zemničů, nemá být s ohledem na jejich elektrické využití mezi nimi menší vzdálenost, než je délka tyčového zemniče;
 • všechny spoje zemničů a spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou (například pro daný účel rozebíratelnosti méně vhodným opatřením - asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí nebo z hlediska kratšího použití vhodnějším použitím antikorozní páskou či jiného opatření, jehož životnost je úměrná době uložení a využívání zemniče.

Dále je třeba upozornit na některá základní pravidla pro napájení zařízení sloužících v případě nouze zakotvená v normě ČSN 33 2000-5-56. Jedná se především o informace a požadavky:

 • baterie, jako jsou startovací akumulátorové baterie pro motorová vozidla, nesplňují obvykle požadavky na zdroj napájení pro zařízení sloužící v případě nouze;
 • zdroje pro napájení zařízení sloužící v případě nouze musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám alespoň poučeným;
 • prostory pro tyto zdroje musí být vhodně a přiměřeně větrány a to tak, aby výfukové plyny, dým a výpary ze zdroje nemohly proniknout do prostoru, v nichž se nacházejí lidé;
 • obvody pro napájení zařízení v případě nouze musí být nezávislé na ostatních obvodech;
 • Pokud je jediný zdroj pro napájení zařízeni v případě nouze, nesmí být použit pro jiné účely. Pokud je však k dispozici více než jeden zdroj, mohou takové zdroje napájet záložní systém za předpokladu, že v případě jednoho zdroje zbývající použitelná energie postačuje ke spuštění a činnosti všech zařízení sloužících v případě nouze; to hlavně vyžaduje automatické odpojení zařízení, která v případě nouze nejsou zapotřebí.

Nejdůležitější návaznosti na další části 7 souboru norem ČSN 33 2000

Velmi často jsou výstavní stánky (především předváděcí mola při presentaci textilních výrobků) kombinovány s vodními plochami bazénů. V tomto je třeba především mít na zřeteli tyto základní požadavky vyplývající především z ČSN 33 2000-7-702 ed. 2. Dbát je třeba především na tyto požadavky:

 • nádrž fontán je nádrž, která není určená k užívání lidmi a která nesmí být přístupná (dosažitelná osobám) bez užití žebříku nebo obdobného nástroje. Pro nádrže fontán, které mohou být užívány lidmi, se užijí specifikace a požadavky pro plavecké bazény. V tomto případě se za „plavecký bazén" považuje i plocha, na níž může voda z fontány dopadat či se na ní rozlévat a tato plocha je volně přístupná; s ohledem na skutečnost, že vesměs se může vody dotknout předvádějící osoba nebo divák je nutno k těmto nádržím přistupovat jako k bazénům;
 • U každé nádrže je nutno stanovit dosah zón 0, 1 a 2 po umístění stánků (výstavních mol);
 • U bazénů je v zónách 0 a 1 dovolena pouze ochrana před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím AC 12 V nebo DC 30 V, kdy je zároveň zdroj bezpečného napětí instalován mimo zóny 0,1 a 2.
 • Obvody napájející elektrická zařízení určená pro obsluhu nádrží bazénů, která jsou v provozu pouze v době, kdy se lidé spolehlivě nacházejí mimo zónu 0, musí být chráněny:
  • SELV (viz článek 411.1 normy ČSN 33 2000-4-41), s tím, že zdroj bezpečného napětí je instalován mimo zónu 0, 1 a 2. Zdroj SELV smí být instalován v zóně 2, jestliže jeho napájecí obvod je chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu nepřevyšující 30 mA; nebo
  • automatickým odpojením napájení (viz článek 413.1 ČSN 33 2000-4-41), s použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu I∆n nepřevyšující 30 mA; nebo
  • elektrickým oddělením (viz. článek 413.5 ČSN 33 2000-4-41), za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení (podle čl. 4.19 ČSN EN 61140 ed. 2) je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2. Transformátor smí být instalován v zóně 2, pokud jeho napájecí obvod je chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu I∆n nepřevyšující 30 mA.
  • Zásuvky obvodů napájejících takové přístroje a kontrolní zařízení takových přístrojů musí být označena tak, aby uživateli bylo zřejmé, že je lze použít pouze, když jsou nepovolané osoby mimo dosah.
 • Elektrická zařízení musí mít alespoň následující stupeň ochrany odpovídající ČSN EN 60529:
  • zóna 0: IPX8;
  • zóna 1: IPX5 ale pro bazény (ve výše uvedeném smyslu) uvnitř budov, které se normálně nečistí proudem vody IPX4:
  • zóna 2: IPX2 pro kryté bazény (ve výše uvedeném smyslu), IPX4 pro venkovní otevřené bazény (ve výše uvedeném smyslu) IPX5 pokud se předpokládá čištění proudem vody;
  • v zónách 0,1 a 2 musí být kovové pláště nebo kovové kryty rozvodů spojeny doplňujícím pospojováním;
  • kabely by měly být přednostně instalovány ve vedení z izolačních materiálů;
  • v zónách 0 a 1, mají být rozvody omezeny na ty, které jsou nezbytné pro napájení zařízení umístěných v těchto zónách;
  • odbočovací krabice nesmí být v zónách 0 a 1 instalovány; pro SELV obvody jsou ale povoleny v zóně 1;
 • v zónách 0 a 1 se nesmí instalovat žádná spínací zařízení a příslušenství, včetně zásuvek;
 • v zónách 0 a 1 lze instalovat pouze pevná elektrická zařízení speciálně určená pro užití v plaveckých bazénech;
 • elektrické osvětlení pod vodou, nebo které alespoň přijde do styku s vodou, má být upevněno a platí pro ně norma ČSN EN 60598-2-18.
 • osvětlení ponořené pod vodou, umístěné ve vodotěsných uzavřených otvorech nádrže a obsluhované zezadu (obslužné kabelové tunely) musí odpovídat normě ČSN EN 60598 a být instalováno tak, aby nedošlo k úmyslnému nebo neúmyslnému vodivému spojení mezi jakoukoliv neživou částí zařízení a jakoukoliv vodivou částí konstrukce otvoru;
 • pevná elektrická zařízení navržená pro použití v plaveckých bazénech a jiných nádržích (např. filtry, trysky) napájená pomocí nízkého napětí nebo SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím AC 12 V (nebo DC 30 V) je v zóně 1 povoleno, jsou-li splněny následující požadavky:
  • a) zařízení by mělo být umístěno v izolační ochraně poskytující nejméně izolační vlastnosti třídy II a poskytující ochranu proti mechanickým poškozením střední intenzity. Platí bez rozdílu klasifikace zařízení; tato ochrana může být také poskytována výrobcem zařízení;
  • b) toto zařízeni by mělo být přístupné pouze přes poklop (nebo dveře) za použití klíče nebo nástroje; otevřeni poklopu (nebo dveří) by mělo odpojit veškeré živé vodiče; napájecí kabel a hlavni jistič by měl být instalován tak, aby poskytoval ochranu alespoň třídy II;
  • c) napájecí obvod tohoto zařízení by měl být chráněn
   • pomocí SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím AC 25 V nebo DC 60 V, kde zdroj SELV je instalován mimo zónu 0, 1 a 2, nebo
   • proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu I∆n nepřevyšující 30 mA,
  • d) elektrickým oddělením (viz článek 413.5 ČSN 33 2000-4-41), za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení podle 4.19 normy ČSN EN 61140 je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.

Rovněž často je v prodejních stáncích užíváno mycích dřezů, pro něž je nutno vycházet z ustanovení ČSN 33 2000-7-701 pro umývači prostory.

 • Elektrické zařízení v umývacím prostoru se provádí za těchto podmínek:
  • a) krytí elektrických přístrojů a svítidel
  • a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, ve které je umývači prostor instalován,
  • b) v umývacím prostoru má být umístěno svítidlo tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuvzdorným krytem apod.) a musí být v provedení alespoň IPX1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu;
 • další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že jsou pro použití v umývacím prostoru určeny a jsou typové ověřeny jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují.

Ověřování způsobilosti elektrické instalace

Provizorní elektrické instalace výstav, přehlídek a stánků musí být revidovány na místě, v souladu s ČSN 33 2000-6 po každém smontování.
U stánků, které se dodávají jako výrobek, se dle výše uvedené normy především kontroluje připojení tohoto stánku a vhodnost jeho užití z hlediska vnějších vlivů, ostatní přiměřeně. Pokud tento stánek je na svém stanovišti dlouhodobě, provádí se u něj pravidelná revize podle ČSN 33 1500. Revizní lhůty se volí v souladu s přílohou 2 změny Z3 této normy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku