Vyšší spolehlivost a bezpečnost s rozváděči

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Eaton nabízí řešení pro rozvodny nízkého napětí, které pomáhají efektivně zvýšit spolehlivost a bezpečnost rozváděčů a jeho obsluhy. Tato řešení výrazně snižují rizika chybné obsluhy a závažnosti úrazů personálu při náhodné havárii v rozváděči a zároveň redukují škody, vzniklé při těchto událostech a tím i délku odstávky při opravách.

Eaton byl vždy průkopník v oblasti bezpečnosti a ochrany osob a majetku, řešení nn rozváděčů, výkonových jističů a dalších přístrojů přinášejících řadu inovativních řešení jsou průběžně zlepšována. V aplikacích jako jsou např. napájení tunelů, zpracovatelský průmysl, datová centra a všude tam, kde je důležitá nepřetržitá dodávka elektrické energie, tato řešení pomáhají zvyšovat efektivitu a spolehlivost napájecí soustavy, redukovat potenciální rizika na minimum a zkrátit výrazným způsobem dobu odstávky nutnou pro údržbu a opravy.

xEnergy rijen 2015 1

Rozváděče xEnergy do 5000 A dle ČSN EN 61439

xEnergy od firmy Eaton je rozváděčový systém, který vám poskytne širokou paletu možností pro spolehlivou distribuci elektrické energie a individuální řešení uspokojující potřeby zákazníků. Je navržený s ohledem na rostoucí požadavky při maximální efektivitě. Eaton xEnergy poskytuje optimální řešení pro stavební infrastruktury do 5000 A.
Rozváděčový systém xEnergy se skládá z typově ověřených funkčních modulů, které v detailech i v celé sestavě plně vyhovují požadavkům nového souboru norem ČSN EN 61439. Výhodou tohoto typově ověřeného systému je úspora nákladů a času pro výrobce rozváděčů, protože firma Eaton garantuje shodu vykonaných typových ověření s požadavky nového souboru norem ČSN EN 61439 a pro uživatele je to zase záruka kvality a spolehlivosti dodaného ověřeného řešení. Vedle běžných provedení rozváděče s poměrně jednoduchým vybavením (způsob oddělení 1 až 2) je možné konstruovat i složité rozváděče s vnitřním oddělením prostoru (způsob oddělení 3 až 4).
Systém xEnergy obsahuje několik typů polí, která mají svoji nezaměnitelnou úlohu, resp. vlastnosti, kterými se od ostatních typů polí liší. Jedná se o pole přívodní, pole s tzv. pevnou konstrukcí, pole s tzv. vyjmutelnou konstrukcí, pole s tzv. výsuvnou konstrukcí a pole pro obecné použití.

Přívodní pole XP (Power)

 • Výkonové vstupní, výstupní pole a spojky
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Připojení kabelů shora nebo zespodu
 • Připojení kabelů k systému napájení bez vrtání

Pole s pevnou konstrukcí XF (Fixed)

 • Pole s pevným provedením výkonových vývodů s jističi a pojistkovými odpínači do 630 A
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Samostatné vývody pro jističe NZM, spouštěče motorů PKZ
 • Moduly s přístrojovými lištami pro vývody s malým výkonem

Pole s vyjmutelnou konstrukcí XR (Removable)

 • Provedení vývodů s jističi a lištovými odpínači ve vyjmutelném provedení až do 630 A
 • Prázdné zásuvky pro uživatelské aplikace
 • Odnímatelné moduly a lištové odpínače vyměnitelné během provozu
 • Vnitřní oddělení, do způsobu 4
 • Jednoduchá a rychlá údržba

xEnergy rijen 2015 2

Pole s výsuvnou konstrukcí XW (Withdrawable)

 • Napájecí vývody s jističi do 630 A
 • Vývody pro spínání motorů do 250 kW
 • Prázdné šuplíky pro volitelné aplikace
 • Jednoduchá a jednotná manipulace pro všechny zásuvkové velikosti
 • Zásuvky je možné vyměnit za provozu
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Jednoznačná indikace polohy pro provoz, testování nebo odpojený stav
 • Jednoduchá údržba, bez nutnosti použití speciálního nářadí při výměně zásuvky
 • Minimální čas odstávky

Pole pro obecné použití XG (General)

 • Pole pro všeobecné použití
 • Řídicí a regulační rozváděče
 • Kompenzace účiníku
 • Volitelná instalace komponentů xStart na přípojnice SASY 60i

xEnergy rijen 2015 3

Pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti lze rozváděče xEnergy s implementovanými přístroji vybavit dalšími doplňkovými systémy jako jsou např. systémy ARMS™, ARCON®, DIAGNOSE, ZSI apod. Tyto systémy zvyšují bezpečnost obsluhujícího a servisního personálu při případných poruchách, zajistí rychlé zvládnutí obloukového zkratu, čímž minimalizují poškození rozváděče, či zajišťují kontinuální tepelný monitoring a prediktivně odhalí závady na sběrnicích rozváděče
a jejich spojích dříve než způsobí havárii.

xEnergy rijen 2015 4

ARMSTM Arcflash Reduction Maintanance System

Tento systém přináší vyšší stupeň bezpečnosti pro obsluhu a údržbu nn rozváděčů. Jedná se o rozšiřující příslušenství spouště vzduchového jističe IZMX. Při aktivace funkce ARMS elektronické ochrany jističe reagují okamžitě při detekci velkých nadproudů a zkratových proudů, čímž zajistí rychlejší vypnutí jističů a nebezpečí obsluhy a velikosti škod způsobených např. obloukovým zkratem jsou minimalizovány, protože uvolněná energie je výrazně redukována (záření, tepelná radiace, tlak). Při aktivované funkci ARMS dojde dokonce k rychlejšímu vypnutí jističe než při nastavení spouště bez zpoždění. Funkci ARMS lze aktivovat přímo na jističi manuálně, automaticky pomocí externích spínačů při otevření dveří rozváděče anebo vzdáleně přes sběrnici. Systém ARMS lze objednat společně s jističi IZMX16 a IZMX40
v kombinaci s univerzální elektronickou spouští typu U nebo P.

xEnergy rijen 2015 5

Zónové selektivní blokování (ZSI)

Zónové selektivní blokování je speciální doplňková funkce spouští typu V, U a P jističů IZMX16 a IZM40. Funkce ZSI umožňuje snížení vypínacích časů v selektivních systémech. Princip je založen na předávání stavové informace o průtoku zkratového proudu mezi předřazeným a přiřazeným jističem. Tím je zaručen minimální vypínací čas v rozsáhlých systémech při zachování dílčí selektivity, neboť jsou prakticky eliminována toleranční pole vypínacích charakteristik. Funkce ZSI je uvedena i v normě IEC/TR 61912-2 z roku 2009. V systému ZSI jsou vzájemně definovány různé zóny (úrovně) selektivity. ZSI lze uplatnit jak na problematiku klasických zkratových proudů, tak i zemních spojení (tj. reziduální proudy vysoké intenzity). Pro funkci je třeba, aby byl každý jistič uplatněný v systému vybaven jednotkou ZSI.

xEnergy rijen 2015 8

Příklad: zkrat na pozici 3

 • Jističe CB1, CB3, CB4 registrují zkratový proud v rozsahu nastavení své zpožděné zkratové spouště.
 • Jistič CB4 posílá výstupní blokovací signál ZSI do ZSI vstupu jističe CB3. CB3 posílá výstupní blokovací signál ZSI do ZSI vstupu jističe CB1. Jistič CB1 může vysílat blokovací signál do ochrany na VN straně transformátoru (pokud je vybavena kompatibilním ZSI modulem); ve schématu není zapojeno.
 • CB1 přijímá vstupní signál ZSI a spouští časovač s prodlevou 300 ms. CB3 přijímá vstupní signál ZSI a spouští svůj časovač s prodlevou 200 ms. CB4 nedostává žádnou vstupní informaci od jističe v nižší zóně selektivity. Tento jistič tudíž vypíná okamžitě, bez jakéhokoliv zpoždění. Jistič CB4 přerušuje zkrat a jističe CB1 a CB3 ukončují časování zpožděné spouště, protože poruchový proud byl přerušen.
 • Pokud z jakéhokoliv důvodu jistič CB4 nevypne a nepřeruší poruchový proud, potom po uplynutí nastaveného časového zpoždění vybaví jistič CB3 a tím odpojí poruchu.

xEnergy rijen 2015 7

Systém DIAGNOSE – tepelná diagnostika rozváděčů

Zvýšení teploty v rozváděči bývá jedním z častých příčin havárií, k přehřívání dochází především na velmi namáhaných hlavních sběrnicích a jejich spojích a dále v polích s přístroji s velkým ztrátovým výkonem.
DIAGNOSE systém umožňuje efektivně a kontinuálně měřit teploty v rozváděčích nízkého napětí na kritických místech v rozváděči, uchovávat historii naměřených hodnot a vyhodnocuje kritické teploty a informuje obsluhující personál o stavu rozváděče. Protože měření a vyhodnocování probíhá kontinuálně, lze tímto způsobem předejít řadě poruch vyvolaných zvýšenou teplotou a případné závady odhalit a opravit včas. Odpadá také pravidelná údržba spojů sběrnic, jejichž stav je tímto systémem kontinuálně monitorován a jejichž údržba je s ohledem na pozici sběrnic (umístění v zadní části rozváděče) velmi obtížná.
DIAGNOSE systém obsahuje řídící jednotku, zpracovávající nasbíraná data. Teploty jsou snímány pomocí teplotních senzorů, pro sběrnice je určen speciální typ bezdrátového senzoru, který je napájen pomocí magnetického pole generovaného protékaným proudem v přípojnicích, a tedy nepotřebuje externí zdroj napětí (baterie apod.). Díky tomuto systému napájení není potřeba měnit baterie ani provádět jinou údržbu těchto senzorů. Dále lze měřit teplotu v rozváděči pomocí teplotních senzorů kombinovaných se snímači PT1000, které
lze umístit na libovolné místo v rozváděči. Baterie v teplotních senzorech s životností cca 5 let lze snadno měnit. Veškeré naměřené hodnoty jsou bezdrátově předávány do přijímače, který hodnoty odesílá do řídící jednotky. V řídící jednotce je načtena konfigurace rozváděče a jednotlivé teploty se zobrazují v místech, kde jsou měřeny, a tedy uživatel získá okamžitě přehled o kondici rozváděče včetně historie. Tento systém je připravena implementaci do systému BreakerVisu
a do nadřazených systému SCADA.

xEnergy rijen 2015 6

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Tel.: +420 267 990 411
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku