Uzemňování vodiče PEN (PE) v distribučních sítích typu TN-C (TN-S)

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Uzemňování vodiče PEN (PE) v hlavním vedení, odbočkách a elektrických přípojkách se provádí bez ohledu na další jeho uzemnění, jež jsou provedena v odběrném zařízení.

V distribuční síti je třeba rozlišovat hlavní vedení a odbočky vedení a elektrické přípojky. Jejich definice jsou uvedeny v normách ČSN 33 0050-601 a ČSN 33 3320 ed. 2.
K hlavnímu vedení se připojují jeho odbočky a elektrické přípojky. K odbočkám vedení jsou připojovány elektrické přípojky. Odbočka vedení, která je koncovým obvodem se nazývá paprsek (dále jen odbočka).

Připojení vodičů PEN (PE) se provede k uzemněnému středu (uzlu) zdroje. Uzemnění středu vinutí zdroje (transformátoru apod.) se nazývá také hlavním bodem uzemnění distribuční sítě. Odpor uzemnění pracovního středu zdroje nemá být větší než 5 Ω. Nelze-li tuto hodnotu ve ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklými prostředky, dovoluje se odpor uzemnění větší, avšak nejvýše 15 Ω.
Ztížené půdní podmínky jsou v místech, kde pro zřizování uzemnění je rezistivita půdy v hloubce 1 m až 3 m větší než 200 Ωm. Při rezistivitě půdy v hloubce 1 m až 3 m větší než 300 Ωm není však třeba pro uzemnění tvořené zemnícími pásky a tyčových zemničů klást zemnicí pásky o celkové délce pásku větší než 50 m za předpokladu splnění podmínek týkajících se celkového odporu uzemnění.

Dále se vodič PEN (PE) v síti TN-C (TN-S) uzemňuje v hlavním vedení, v jeho odbočkách a v elektrických přípojkách.
Vzdálenosti mezi jednotlivými uzemněními vodiče PEN (PE) a délky vedení jsou měřeny vždy podél vedení.
Vodič PEN (PE) se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě v následujících místech.

uzemneni pen 2019

Uzemňování vodiče PEN (PE) ve venkovních vedení

V trase hlavního vedení, v trase jeho odboček a v trase elektrických přípojek se musí vodič PEN (PE) uzemnit na vhodných místech tak, aby největší vzdálenost mezi dvěma uzemněními vodiči PEN (PE) nepřekročila 500 m. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN (PE) v trase venkovních vedení (mimo jejich konců) mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
Na konci odbočky delší než 200 m a na konci hlavního venkovního vedení se vodič PEN (PE) uzemňuje tak, aby odpor jeho uzemnění byl nejvýše 5 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
Není-li možné na konci hlavního vedení nebo na konci odbočky provést uzemnění vodiče PEN (PE), lze je posunout zpět po vedení o vzdálenost nepřevyšující 200 m.
Veškerá uzemnění vodičů PEN (PE) v trase venkovních vedení v souvislosti s uzemněním vodičů PEN (PE) na koncích hlavních vedení a na koncích odboček musí být vhodně rozmístěna.

Uzemňování vodiče PEN(PE) v kabelovém (podzemním) vedení

Propojuje-li kabelové (podzemní) vedení dvě kabelové skříně, přičemž je vodič PEN (PE) v obou skříních uzemněn, není maximální délka tohoto kabelového vedení stanovena.
U kabelového vedení se uzemní vodič PEN (PE) tak, aby žádná kabelová rozvodná skříň nebyla vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění vodiče PEN (PE) v distribuční síti. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN (PE) v trase kabelového vedení, mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
Na koncích odboček delších než 200 m a na konci hlavního kabelového vedení, se vodič PEN (PE) uzemňuje tak, aby odpor jeho uzemnění byl nejvýše 5 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
Veškerá uzemnění vodičů PEN (PE) v trase kabelových vedení v souvislosti s uzemněním vodičů PEN (PE) na koncích hlavních vedení a na koncích odboček musí být vhodně rozmístěna.

Uzemňování vodiče PEN (PE) na konci elektrických přípojek

Vodič PEN (PE) v přípojkové skříni elektrické přípojky je nutno uzemnit v případě, když vzdálenost mezi přípojkovou skříní a nejbližším uzemněním vodiče PEN (PE) v hlavním vedení, nebo v odbočce nebo v trase elektrické přípojky, je větší než 100 m.
Má-li elektrická přípojka délku do velikosti 200 m, má být odpor tohoto uzemnění nejvýše 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Je-li délka elektrické přípojky větší než 200 m, má být odpor tohoto uzemnění nejvýše 5 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
V rámci zřizování elektrické přípojky, její přípojkové skříně a uzemnění vodiče PEN (PE) v přípojkové skříni, je nutno brát v úvahu charakter odběrného zařízení, pro které je elektrická přípojka zřizována. Jedná se o koncepci ochrany před přepětím, vytvoření samostatného zemniče objektu (odběrného zařízení) apod. V tomto případě se provede uzemnění vodiče PEN (PE) v přípojkové skříni tak, jak to vyžaduje charakter odběrného zařízení (objektu) při respektování požadavků normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Zřizování uzemnění vodiče PEN (PE) v přípojkových skříních provedených venkovním vedením je mnohdy obtížné, proto je v některých případech vhodnější provádět uzemnění vodiče PEN (PE) v trase elektrické přípojky nebo v odbočce nebo v hlavním vedení tak, aby nebylo třeba v těchto případech vodič PEN (PE) v přípojkových skříních uzemňovat.
Veškerá uzemnění vodičů PEN (PE) v elektrických přípojkách musí být ve vztahu k uzemnění vodičů PEN (PE) v hlavním vedení a v odbočkách vhodně rozmístěna.

Mimořádné situace

V případě mimořádných situací a rozporů týkajících se hodnot odporu a umístění uzemnění vodiče PEN (PE) (velmi vysoká rezistivita půdy apod.), je nutno výpočtem nebo měřením prokázat, že v případě poruchy nedojde v distribuční síti k překročení dovolených hodnot dotykových napětí na neživých částech.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku