Světelné a zásuvkové obvody pro bytovou a občanskou výstavbu – 3. část

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V třetím díle pokračování seriálu o světelných a zásuvkových obvodech se zaměříme na údržba světelných obvodů v prostorech občanské výstavby a pracovišť, připojení svítidel k pevnému vedení a ochrana okolí před účinky tepla.

Rozvody pro osvětlení

V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob (např. v obchodních místnostech, učebnách, hernách apod.) se zřizují alespoň dva světelné obvody. Navržení počtu a rozmístění svítidel je součástí světelně technického návrhu.
Ovládání jednotlivých samostatně spínacích skupin svítidel se řídí provozními a bezpečnostními požadavky. Tam, kde se umělého osvětlení používá i na přisvětlování částí místností vzdálenějších od okna (při osvětlování zářivkami), např. v učebnách apod., je vhodné přizpůsobit ovládání tohoto osvětlení tomuto požadavku. Zvláštní pozornost je nutno věnovat ovládání sdruženého osvětlení. Ve větších místnostech, kde je předpoklad, že celý prostor nebude vždy využit, je vhodné uspořádat jednotlivé samostatně ovladatelné skupiny svítidel tak, aby bylo možno osvětlit pouze části místností. Při užití sdruženého osvětlení je řazení svítidel do jednotlivých skupin navrhováno světelným technikem, zpracovávajícím projekt tohoto osvětlení.
Svítidla v místnostech vybavených do šířky prostoru více řadami svítidel se připojují zásadně do samostatně ovladatelných obvodů rovnoběžných se stěnou obsahující okenní otvory.

Svetelne obvody 2021 3 1

Údržba světelných obvodů v prostorech občanské výstavby a pracovišť

Údržba odpovídajících úrovní osvětlenosti musí být určená s ohledem na určení rizik jednotlivých prostor určených v souladu přílohou A a přílohou ZA ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobec-né předpisy“. Toto určení je součástí projektu osvětlovací soustavy. Je možno volit z následujícího způsobu řešení:

 • prostory s nízkým rizikem: jeden koncový světelný obvod všeobecného osvětlení. Toto platí pro vnější vliv BD1 v příloze A a příloze ZA normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
 • další prostory: dva nebo více koncových světelných obvodů vybavených svítidly tak, že při selhání kteréhokoliv z obvodů nedojde v žádném osvětlovaném prostoru ke snížení osvětlenosti na nedostatečnou úroveň. Toto platí pro vnější vlivy BD2 až BD4 v příloze A a příloze ZA ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Nouzové světelné obvody, jsou-li požadovány, mohou být přiřazeny k jakékoliv volbě obvodů všeobecného osvětlení.
Pokud je ovládání všeobecného osvětlení, umožňující jeho ztlumení, přístupno veřejnosti, pak musí být možno z vhodně umístěného spínače toto osvětlení vrátit do plné úrovně.
V některých prostorech, jako jsou prostory pro zábavu, může být nezbytné zabezpečit spínače před jejich ovládáním nepovolanými osobami.

Ochrana okolí před účinky tepla

Při výběru a montáži svítidel je nutno vzít v úvahu tepelné účinky sálavé nebo konvekční na okolí, včetně:

 • a) maximálního dovoleného vyzařovaného výkonu svítidel; (maximální přípustný příkon spotřebovaný světelnými zdroji je uveden na svítidle
 • b) požární odolnosti okolních hmot
  – v místě instalace,
  – v dosahu tepelných účinků světelného zdroje;
 • c) minimální vzdálenosti hořlavých materiálů, včetně těch, které jsou v cestě světelného paprsku,
 • d) důležitých označení grafickými značkami na svítidle.

Svítidlo se světelným zdrojem, z kterého by mohly v případě poruchy vycházet hořlavé látky, musí být v souladu s návody výrobce instalováno s bezpečnostním ochranným štítem světelného zdroje.
Svítidla označená podle EN 60598-1 (ČSN EN 60598-1 ed. 5:2003 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky) jsou vhodná pro montáž na normálně hořlavé povrchy. Toto označení je:

Svetelne obvody 2021 3 2
S vydáním IEC 60598-1:2008 již svítidla vhodná pro přímou montáž nemají zvláštní označení a označují se pouze svítidla, která pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy vhodná nejsou, a to symboly

Svetelne obvody 2021 3 3

a/nebo

 Svetelne obvody 2021 3 4

Připojení svítidel k pevnému vedení

Vedení světelného obvodu musí být ukončeno:

 • v elektroinstalační krabici, která musí vyhovovat odpovídající části souboru ČSN EN 60670 „Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace“; nebo
 • ve svorkovnici určené pro připojení svítidel (DCL) v návaznosti na soubor ČSN EN 61995 „Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely“ umístěné v elektroinstalační krabici; nebo
 • v elektrickém zařízení určeném pro přímé připojení k elektrickému vedení.

Skupiny svítidel

Skupina svítidel připojená na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem musí být ovládána jedním spínačem odpojujícím současně všechny tři fáze.

Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla

Vnější kabely a vodiče procházející, nebo připojená uvnitř svítidla musí být navrženy a uloženy tak, aby nebyly poškozeny teplem, nebo UV zářením, vytvářeným svítidlem, nebo jeho světelnými zdroji (například pomocí stíněním).

Stroboskopický jev (především u výbojkových svítidel)

V případech osvětlení prostorů, kde jsou v činnosti stroje s pohybujícími se částmi, je třeba vzít v úvahu stroboskopický jev. Jeho vlivem může vzniknout dojem, že pohybující se části stojí. Takovémuto jevu je možno zamezit použitím vhodného předřadného přístroje (například vysokofrekvenčního elektronického předřadníku).

Svítidla zapuštěná do terénu

Požadavky uvedené v tabulce ČSN EN 60598-2-13:2007 „Svítidla – Část 2-13: Zvláštní požadavky – Svítidla zapuštěná v terénu“ je nutno splnit výběrem a provedením montáže svítidel umístěných do terénu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2021

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku