Světelné a zásuvkové obvody pro bytovou a občanskou výstavbu – 1. část

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V Českých zemích začala elektrifikace obytných sídel před první světovou válkou. Užívané sítě byly různé (záleželo především na dodavateli, jaké zdroje a síť zvolí) a z toho plynula i rozdílnost provedení elektrických rozvodů a užitých elektrických přístrojů.

U elektrických zařízení nebyl do 20. let minulého století kladen žádný zvláštní důraz na jejich bezpečnost. Tento postoj pramenil z malé zkušenosti s provozem elektrických zařízení v bytových domech a s nepříliš odpovědného přístupu uživatelů. Řád do elektrifikace nově vzniklé ČSR vnesl zákon č. 439/1919 Sb., o soustavné elektrifikaci. Samozřejmě na úrovni tehdejšího poznání, které bylo prezentováno Elektrotechnickým svazem Československým – ESČ od roku 1920. Až do konce 30. let byly elektrické rozvody na českém území prováděny převážně v souladu se světovým stupněm poznání v oboru a rovněž užívaný elektroinstalační materiál byl na vysoké úrovni, srovnatelné se světovou špičkou té doby.
Z tohoto také vycházelo, že v počátcích byly prováděny společné obvody pro světlo i zásuvky. U prvotních rozvodů provedených v systému sítě 220 V/380 V ~ 50 Hz byly se jednalo obvykle o světelné obvody jištěné pojistkami 10 A na které byly připojeny zásuvky s vestavěnou pojistkou 6 A.
Ve 30. letech minulého století nastal boom elektrických spotřebičů (vysavače, vysoušeče vlasů, elektrické žehličky, chladničky atd.), kdy se ukázala potřeba zajistit spolehlivost umělého osvětlení a potřeba zvýšení možné proudové zátěže zásuvkových obvodů. Toto vedlo v bytové a občanské výstavbě k zavedení samostatných světelných obvodů s jištěním 6 A a samostatných zásuvkových obvodů s jištěním 10 A. V jištění těchto obvodů se postupně přecházelo od závitových pojistek k jističům.
V současnosti jsou světelné obvody jištěny 10 A a zásuvkové obvody 16 A (Od roku 1964).

Svetelne ofvofy 2021 1

Světelné obvody

V současnosti se smí na jeden světelný obvod připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jisticího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. Zde je však nutno zohlednit i problém sepnutí všech připojených svítidel v jednu chvíli, například při výpadku napětí v síti. V současnosti užívaná svítidla s LED světelným zdrojem jsou vybavena předřadným přístrojem, který při sepnutí umožňuje vysokou proudovou zátěž. Příkladem může být následující tabulka dodávaná pro určitý typ předřadného přístroje („driveru“).
V prostorách s větším počtem světelných zdrojů (pokud není nutné osvětlovat celou plochu současně), se člení světelné obvody na více samostatně ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení.
Jeden koncový světelný obvod všeobecného osvětlení lze užívat v prostorech s nízkým rizikem – vnější vliv BD1 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51 ed. 3: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy“.
Jmenovitý proud ovládacího přístroje nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných.
Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud, než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky.
U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25 % jmenovité hodnoty těchto spínačů. Plnou proudovou zátěž spínacího prvku lze pro výbojková svítidla využít jen u spínacích přístrojů, u kterých je tato možnost určena výrobcem.
Světelné zdroje se zvlášť nejistí; proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení.
Tam, kde je to z provozních důvodů žádoucí, zřizují se bez zřetele k počtu světelných vývodů alespoň dva světelné obvody, aby při poruše na jednom světelném obvodě bylo možno zabezpečit alespoň orientační osvětlení. Jde např. o schodiště vysokopodlažních domů, prostorů veřejně přístupných, učebny škol apod.

Svetelne ofvofy 2021 2
Prochází-li vedení od jednoho světelného bodu k druhému bez krabicových odbočnic, provádí se odbočení při smyčkovém napojení ve vhodných svorkách. Svítidla, v nichž je smyčkové připojení prováděno musí být k tomuto způsobu připojení určena jejich výrobcem.
Podmínky, za kterých je možno ukládat průběžné vedení ve svítidlech je specifikováno takto:

Ukládání vedení ve svítidlech
Rozvody uložené ve svítidlech lze aplikovat pouze u svítidel, která jsou pro takovéto rozvody navržena. Pokud svítidlo určené pro rozvod uložený ve svítidle není vybaveno požadovanou připojovací svorkovnicí, musí se použít následujících připojovacích prvků:

  • připojovacích svorkovnic pro připojení k napájení, odpovídajících požadavkům ze souboru ČSN EN 60998 „Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely“; nebo
  • instalačních spojek určených pro připojení vedení ve svítidle, vyhovujících ČSN EN IEC 61535 ed. 2 „Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích“; nebo
  • ostatních, vhodných a přiměřených připojovacích prvků.

Vodiče uložené ve svítidlech musí být voleny v souladu s informací o teplotě uvedenou na svítidle, nebo na štítku s návodem výrobce následovně:

  • pro elektrické svítidla odpovídající požadavkům souboru ČSN EN 60598 „Svítidla“ s označenou teplotou se použijí vodiče vhodné pro označenou teplotu;
  • pokud to není v montážních pokynech od výrobce, pro svítidla, která odpovídají ČSN EN 60598, ale jsou bez označení teploty, předepsáno, tepelně odolné vodiče (kabely) nejsou požadovány;
  • v případě úplné absence informací je nutno použít kabely a/nebo vodiče odolné vyšší teplotě (vyhovující IEC 60245-3 – v ČSN dosud nezavedena), nebo ekvivalentní.

Teplota označená na svítidle značí maximální hodnotu v souladu s tabulkou 12.2.z ČSN EN 60598-1 ed. 6 („Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky„) a je označena grafickou značkou (viz přílohu B).
Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří). Nevyžadují-li takového umístění spínačů provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umisťovány i jinde (např. na rozvaděči nebo rozvodnici pro ovládání apod.).
Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy „zapnuto" bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů.
Automatické spínače umělého osvětlení reagující na výskyt osob v osvětlovaném prostoru je nutno umístit tak, aby spolehlivě reagovaly na vstup, pohyb a přítomnost osob ve sledovaném prostoru. Při použití těchto automatických spínačů pro osvětlení schodišť, nebo svažitých chodeb je nutno zajistit i dostatečný předstih jejich funkce před dosažením pohybující se osobou počátku změny úrovně podlahy, nebo počátku schodiště. Pro dobu jejich sepnutí je třeba nastavit odpovídající dobu, viz též TNI 33 2130 „Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu – Komentář k ČSN 33 2130 ed.3:2014“.
Základní nastavení doby osvitu společných komunikací vychází ze smluvních hodnot rychlosti pohybu osob po vnitřních komunikacích bytových domů. Dále stanovené minimální doby osvětlení domovních komunikací platí pro osoby bez postižení pohybového ústrojí.
Pro zajištění hospodárného a bezpečného provozu je nutno zajistit nastavení časových intervalů osvětlení na časových spínačích a samočinných spínačích reagujících na vstup a přítomnost osoby v osvětlovaném prostoru a případnou osvětlenost denním světlem.

Svetelne ofvofy 2021 3

Základní hodnoty pro výpočet doby osvětlení jsou:

Chodby
a) průměrná rychlost pohybu osob po vodorovné komunikaci 1 m/s;
b) doba potřebná k vyhledání klíčů od bytu 30 s;
c) doba potřebná k odemknutí, vstupu do bytu, rozsvícení v předsíni 10 s.

Schodiště
a) průměrný čas potřebný na překonání schodiště mezi dvěma podlažími (konstrukční výška podlaží do 3 m) 35 s.

U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel (např. obytné místnosti v budovách pro bydlení, vybrané kanceláře v různých objektech apod.), je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovladatelný spínačem u vstupu do místnosti; tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) anebo zásuvkou. Vývody pro dodatečně montovaná svítidla se musí zakončit v izolované svítidlové svorkovnici nebo spojce upevněné na stropě nebo na stěně. Všechny kabely či vodiče mezi připevňovacími prostředky svítidel a vlastním svítidlem musí být instalovány tak, aby žádná předpokládaná namáhání vodičů, svorek a ukončení vodičů nenarušila bezpečnost elektroinstalace.
Pro světelné obvody napájené malým napětím platí norma ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 „Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím“.
Podklad, na který je svítidlo připevňováno a připevňovací prostředky, musí mít nosnost nejméně 5 kg. Pokud je hmotnost elektrického svítidla vyšší než 5 kg, musí elektroinstalatér posoudit, zda závěsné zařízení je schopno nést hmotnost zavěšovaného svítidla. U těžkých svítidel (například pro divadla) je nutno řešit způsob a místo zavěšení na základě statického posouzení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku