Standardní vybavení a zapojení elektroměrových rozváděčů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič odpovídající technickým normám ČSN EN 60898 anebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou B se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Hlavní jistič před elektroměrem je jistící zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě.

Proudovou hodnotu jističe před elektroměrem je nutno dimenzovat podle soudobého příkonu odběrného místa.

elektromerove_skrine_2

V případech, kdy je v odběrném místě připojen spotřebič s velkým rozběhovým (záběrným) proudem, je možné po předchozím písemném odsouhlasení dodavatelem elektrické energie použít hlavní jistič s vypínací charakteristikou C. V odůvodněných zcela výjimečných případech může být povolen jistič s vypínací charakteristikou D.

Normalizovaná řada proudových hodnot jističů:

  • 10, (13), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A – přímé měření
  • 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 A – nepřímé měření

Použití pojistek, pojistkových odpínačů a sdružených jističů s proudovými chrániči není povoleno.

Pokud použije odběratel jako hlavní jistič před elektroměrem jistič s nastavitelnou tepelnou spouští, musí být konstrukčně upravena tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat a aby byla v poloze nastavení, výrobcem jasně definována hodnota nastaveného proudu. Při nedodržení těchto podmínek je pro stanovení sazby uvažována maximální nastavitelná hodnota.

Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky) a jeho vypínací charakteristiky.

Sazbový spínač (přijímače HDO) u dvoutarifního měření musí být jištěn proti přetížení jističem o hodnotě jmenovitého proudu 2 A. Jistič musí být možno zaplombovat v zapnuté poloze.

Napájení sazbové cívky elektroměru se standardně připojuje na vstupní pomocnou svorku fáze L1 elektroměru. V případě, že není vyvedena na elektroměru pomocná svorka fáze L1, je napájení realizováno ze svorky hlavního jističe.

Zapojení elektroměrového rozváděče

U třífázových elektroměrů musí být dodržen správný sled fází (L1, L2, L3). Elektroměr musí být připojen na přívodní fáze ve sledu L1, L2, L3 z levé strany. V sítích TN se použije jako základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektroměrového rozváděče samočinným odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem (jističem).

Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozváděči části měření, rozdělení na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede v podružném rozváděči. V opodstatněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a navazujících norem. Toto řešení v síti TN nelze považovat za standardní a doporučuje se provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a proudový chránič osadit až v měřené části podružného rozváděče.

elektromerove_skrine_1

V sítích TT se použije ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektroměrového rozváděče samočinným odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem (jističem) a doplňková ochrana se realizuje pomocí proudového chrániče. Pokud je u oceloplechového rozváděče použita v síti TT ochrana samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem, musí být přívod do proudového chrániče proveden ve dvojité izolaci např. použitím izolačních návleků.

Sazbový spínač (přijímač HDO)

Ke každému dvoutarifnímu elektroměru musí být osazen samostatný sazbový spínač (přijímač HDO). Skupinové ovládání více odběrů není u nových a rekonstruovaných odběrných míst povoleno.

V systémech s blokováním ohřevu TUV, akumulačního nebo přímotopného vytápění, jsou silové obvody těchto soustav ovládány výkonovými stykači. Sazbový spínač přes své spínací kontakty řídí příslušnou cívku stykače. Ovládací obvod (spínací kontakty sazbového spínače a ovládací cívky daného stykače) budou jištěny jističem o jmenovité hodnotě obvykle do 2 A a to pro každý stykač (ovládací obvod) zvlášť.

elektromerove_skrine_4

Měřící transformátory proudu (MTP)

Elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80 A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe. Pro měření nad 80 A jmenovitého proudu hlavního jističe je nutné použít nepřímý elektroměr a úředně ověřené měřicí transformátory proudu (MTP).

MTP musí odpovídat třídě přesnosti 0,5, jmenovitý sekundární proud musí být 5 A, jmenovitá zátěž měřicích transformátorů min.10VA. Jmenovitý primární proud měřicích transformátorů proudu se při návrhu vybere z následující řady: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000 A.

Volí se proud odpovídající jmenovitému proudu hlavního jističe nebo proud nejbližší vyšší. Optimální provozní zatížení MTP je 70÷80 % hodnoty jmenovitého primárního proudu transformátoru, trvalá zatížitelnost je maximálně 120 % při zachování deklarované třídy přesnosti.

Elektroměr musí být zapojen na zkušební svorkovnice typu ZS1b. Svorkovnice musí být namontována tak, aby napěťové propojky po povolení šroubů vlastní vahou rozpojily napěťové obvody. Napěťové obvody nepřímého měření jsou jištěny pouze hlavním jističem.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku