Proudové chrániče (RCD) jako přístroje na ochranu před úrazem elektrickým proudem

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Proudový chránič musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu. Jeho senzorem nesmí procházet ochranný vodič s výjimkou případů, kdy je vedení ochranného vodiče tímto senzorem nevyhnutelné, např. v případě pancéřovaných kabelů.

V takových výjimečných případech musí ochranný vodič procházet senzorem znovu, ale v opačném směru. Ochranný vodič musí být izolovaný a nesmí být uzemněný ani u prvého ani u druhého průchodu senzorem.

Nežádoucí vypínání

Proudový chránič musí být zvolen a namontován tak, aby omezil riziko nežádoucího vypínání. Musí být zváženo následující:

 • rozčlenění obvodů pod jednotlivé odpovídající proudové chrániče (RCD). Proudové chrániče musí být zvoleny a obvody musí být rozčleněny tak, aby jakýkoliv unikající zemní proud, který se může pravděpodobně během normálního provozu připojené zátěže objevit, nezpůsobil nežádoucí vypínání přístroje. Aby se zabránilo nežádoucímu vypínání způsobovanému proudy protékajícími ochrannými vodiči a/nebo unikajícími zemními proudy, nesmí být součet takových proudů ve směru toku energie od proudového chrániče (RCD) větší než 0,3násobek jmenovitého reziduálního vypínacího proudu.
 • použití krátkodobě zpožděných proudových chráničů (RCD) za předpokladu splnění příslušných požadavků normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
 • koordinace proudových chráničů (RCD) obecného typu, RCD selektivního typu a časově zpožděných RCD (CBR podle ČSN EN 60947-2 ed. 4).
 • koordinace proudových chráničů (RCD) s přepěťovými ochranami (SPD).

proudové chranice rcb 2018 1

Typy proudových chráničů (RCD)

Existují různé typy proudových chráničů (RCD), a to v závislosti na jejich chování při výskytu stejnosměrné složky a kmitočtů jiných než jmenovitých:

 • RCD typu AC: RCD vypínající při střídavém sinusovém reziduálním proudu, který vznikne náhle, nebo který se pozvolna zvyšuje.
 • RCD typu A: RCD vypínající při střídavém sinusovém reziduálním proudu a při reziduálním pulzujícím stejnosměrném proudu, které vzniknou náhle, nebo které se pozvolna zvyšují.
 • RCD typu F: RCD, u nichž je zajištěno vypínání jako pro typ A a k tomu:
  -    pro složené reziduální proudy, ať už náhle vzniklé nebo zvolna se zvyšující určené pro obvod napájený mezi fází a nulou nebo mezi fází a uzemněným středním vodičem;
  -    pro reziduální pulzující stejnosměrné proudy superponované na vyhlazený stejnosměrný proud.
 • RCD typu B: RCD, u nichž je zajištěno vypínání jako pro typ F a k tomu:
  -    pro reziduální sinusové střídavé proudy do 1 000 Hz;
  -    pro reziduální střídavé proudy superponované na vyhlazený stejnosměrný proud;
  -    pro reziduální pulzující stejnosměrné proudy superponované na vyhlazený stejnosměrný proud;
  -    pro reziduální pulzující usměrněné stejnosměrné proudy, které jsou odebírány ze dvou nebo více fází;
  -    pro reziduální vyhlazené stejnosměrné proudy, ať už náhle vzniklé nebo zvolna se zvyšující, nezávislé na polaritě.

Pro obecné účely je možno použít RCD typu AC.

Volba s ohledem na přístupnost k instalaci

Ve střídavých instalacích, ve kterých jsou proudové chrániče (RCD) přístupné laikům (BA1), dětem (BA2), nebo invalidům (BA3) musí proudové chrániče vyhovovat:

 • ČSN EN 61008-1 ed. 3 a ČSN EN 61008-2-1 pro RCCB; nebo
 • ČSN EN 61009-1 ed. 3 a ČSN EN 61009-2-1 pro RCBO; nebo
 • ČSN EN 62423 ed. 2 pro RCCB a RCBO.

Ve střídavých instalacích, ve kterých jsou proudové chrániče (RCD) přístupné pouze osobám poučeným (BA4) nebo osobám znalým (BA5), musí proudové chrániče vyhovovat:

 • ČSN EN 61008-1 ed. 3 a ČSN EN 61008-2-1 pro RCCB; nebo
 • ČSN EN 61009-1 ed. 3 a ČSN EN 61009-2-1 pro RCBO; nebo
 • ČSN EN 62423 ed. 2 pro RCCB a RCBO; nebo
 • ČSN EN 60947-2 ed. 4 pro CBR a MRCD.

Proudové chrániče (RCD) pro ochranu při poruše

Použití proudových chráničů (RCD) musí zajišťovat ochranu před poruchou v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3. Volba proudových chráničů (RCD) závisí na druhu uzemnění sítě.

Síť TN

Proudové chrániče (RCD) musí být instalovány na začátku té části instalace, která má být chráněna. Přitom musí být vzaty v úvahu také požadavky týkající se nežádoucího vypínání.
Rozdělení vodiče PEN na nulový vodič a ochranný vodič musí být provedeno od proudových chráničů (RCD) na straně zdroje.
Na straně zátěže od proudového chrániče (RCD) se spojení mezi ochranným a nulovým vodičem nedovoluje. V sítích TN-C nesmějí být proudové chrániče (RCD) používány.

Síť TT

Proudové chrániče (RCD) musí být instalovány na začátku té části instalace, která má být chráněna. Přitom musí být vzaty v úvahu také požadavky týkající se nežádoucího vypínání.
Jmenovitý reziduální pracovní proud IΔn proudového chrániče (RCD) nesmí překročit proud odpovídající maximální hodnotě odporu uzemnění RA neživých částí, přičemž se berou v úvahu možné sezónní změny včetně mrznutí půdy a vysušení, které se týkají části instalace chráněné tímto přístrojem, jak je uvedeno v tab. 1.
RA se rovná součtu rezistancí zemniče a ochranného vodiče k neživým částem v Ω.

Síť IT

V sítích IT se připouští ochrana nulového vodiče proudovým chráničem (RCD) za předpokladu, že jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 čl. 431.2.2.

Případ druhé poruchy na jiném živém vodiči, jestliže neživé části nejsou propojeny
Jestliže v instalaci nejsou všechny neživé části propojeny, musí jeden proudový chránič (RCD) chránit každou skupinu vzájemně propojených neživých částí.
Podmínky pro určení charakteristik proudového chrániče (RCD) musí být stejné jako pro sítě TT stanovené v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.5:

 • jmenovitý reziduální proud IΔn musí být zvolen podle tab. 1;
 • doba odpojení má odpovídat hodnotám uvedeným v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.

Případ druhé poruchy na jiném živém vodiči, jestliže jsou neživé části propojeny
Jestliže jsou proudové chrániče (RCD) použity podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.6.4 a), musí být na jeden obvod použit jeden RCD. Pracovní charakteristiky tohoto proudového chrániče (RCD) musí být zvoleny podle tabulky 41.1 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Kromě toho, ochrana při poruše pro každý obvod, který je od tohoto chrániče (RCD) ve směru od zdroje, musí odpovídat požadavkům normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.6.4 b). V tomto případě musí být každý koncový obvod chráněn svým vlastním proudovým chráničem (RCD).

proudové chranice rcb 2018 2

Proudové chrániče (RCD) pro doplňkovou ochranu

Použití proudových chráničů (RCD) o jmenovitém reziduálním pracovním proudu nepřekračujícím 30 mA se uznává jako doplňková ochrana podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 415.1. Tyto proudové chrániče (RCD) musí zajišťovat splnění požadavků normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.
Jestliže jsou instalovány na začátku koncového obvodu nebo skupiny koncových obvodů, může proudový chránič (RCD) o jmenovitém reziduálním proudu nepřekračujícím 30 mA zajišťovat zároveň ochranu při poruše i doplňkovou ochranu. V tomto případě nebudou tímto RCD odpojovány veškeré koncové obvody napájené společným distribučním obvodem.
Proudové chrániče (RCD) pro ochranu zásuvek musí být instalovány na začátku koncového obvodu s výjimkou případů, kdy tato doplňková ochrana je zajišťována proudovými chrániči, které jsou součástí zásuvek nebo jsou k pevné zásuvce přidruženy ve stejné instalační krabici nebo v její bezprostřední blízkosti.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku