Proudové chrániče - 6. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dnešní době je k dispozici velký sortiment typů proudových chráničů s různými vlastnostmi, se kterými je bez problémů možné zajistit vysokou míru bezpečnosti a současně vyřešit i problémy s nežádoucím vypínáním. Obě hlediska jsou důležitá a tomu je třeba podřídit výběr vhodných typů. Šestý díl je zaměřený na spolehlivost proudových chráničů a jejich pravidelné testování.

Spolehlivost proudových chráničů a pravidelné testování

Ochrana s citlivými proudovými chrániči přináší významné zvýšení bezpečnosti celé instalace, ale to je podmíněno tím, jestli proudový chránič funguje. Mnohaletým výzkumem a prověřováním funkčnosti ochranných opatření v desítkách tisíc instalací nízkého napětí po celém světě bylo prokázáno, že existuje určitá hranice spolehlivosti proudových chráničů, která se musí brát na vědomí. Byla prokázána srovnatelná míra spolehlivosti funkčně napěťově nezávislých a závislých typů. Míra selhání se ve sledovaném období 10 let pohybuje v průměru od 3 do 5 %. V zemědělských objektech a na staveništích to bylo přes 10%. Rozsáhlé průzkumy spolehlivosti probíhaly již od šedesátých let, ale nejvíce jich bylo provedeno v osmdesátých letech v Rakousku, Německu a Itálii. Během 30 let používání, což je obvyklá doba životnosti instalace, stoupne počet nefunkčních kusů až na 10 %. Přestože se pravděpodobnost selhání proudových chráničů v jednotkách procent za deset let považuje za poměrně vysoké riziko, pravděpodobnost selhání lidského činitele je za stejné období mnohonásobně větší! Proto je nutné dbát na co nejvyšší spolehlivost ochranných opatření, které musí být stále v pohotovosti.

Stepan 6 1

 • vhodné i pro vyšší hodnoty unikajících proudů v instalacích - zúžená tolerance od 75 do 100% IΔn
 • vypínací charakteristiky G a S, funkčně napěťově nezávislý typ
 • indikace hodnoty reziduálního proudu (digitální vyhodnocování)

Pokud zaměříme pozornost jen na napěťově nezávislé typy proudových chráničů, které jsou akceptovány ve všech evropských zemích, pak možným řešením je cílený výběr ze sériové výroby se zúženými tolerancemi sledovaných parametrů. Vybrané části, a posléze i sestavené kompletní přístroje, jsou podrobovány náročnějším elektrickým, mechanickým a klimatickým zkouškám. Na základě výsledků zkoušek dlouhodobé životnosti je pak možné garantovat vyšší spolehlivost celého proudového chrániče. S tím souvisí i předepsané intervaly pravidelných kontrol testovacím tlačítkem, které jsou prodlouženy na půl roku a u některých typů až jeden rok.
Testování funkce proudového chrániče stisknutím tlačítka TEST musí být prováděno v intervalech, které předepisuje výrobce nebo podle požadavků místního provozního předpisu, který zohledňuje specifické podmínky (vlhkost, prach, teplotní výkyvy, aj.). Pravidelné testování je povinností provozovatele zařízení.

Pravidla pro testování (pokud příslušný výrobce nestanoví intervaly testování):  

 • Ihned po instalaci
 • Ihned po úpravách instalace
 • Pravidelné testování pro zohlednění stárnutí:
  • normální domovní a podobné instalace (sucho, bezprašné prostředí): 6 měsíců
  • ostatní instalace: 1 měsíc
  • všechny typy s časovým zpožděním (G, S, R, U, F): 6 měsíců
  • digitální proudové chrániče: 1 rok

Delší intervaly testování se často vyžadují v nepřetržitých výrobních provozech, kde není možná odstávka pro účely kontrol a údržby třeba jen jednou ročně. Existují i zcela výjimečné situace, kdy není možné vypnout instalaci po velmi dlouhou dobu. To je případ jednotek intenzivní péče (JIP) v nemocnicích, kde jsou lůžka trvale obsazena a není možné vypnout napájení jen pro účely kontrol. Pro tyto případy je nutné vybrat typy s delším garantovaným intervalem testování. Ať už se provozovatel instalace řídí jakýmikoli pravidly, podstatné je, že se testování funkce vůbec provádí.

Stepan 6 2
Pokud je proudový chránič použit pro automatické odpojení poruchy, pak je při selhání chrániče stále funkční nadproudový jisticí přístroj, který je v instalaci tak jako tak vždy zapojen. Avšak u doplňkové ochrany živých částí hraje spolehlivost zvláště důležitou roli. Citlivý proudový chránič je poslední záchranou, jestliže již selhala ostatní ochranná opatření a nakonec může, ale také nemusí, zachránit život.

(Pokračování v dalším čísle.)

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku