Přípojky nízkého napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrická přípojka připojuje odběrné místo (odběratele) k distribuční síti. Přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení a je ukončena v přípojkové skříni nebo kabelové skříni podle druhu přípojky.

Druhy přípojek:
• Venkovní vzdušnou přípojkou kabelem, nebo holými vodiči. Končí hlavní domovní (přípojkovou) skříní.
• Kabelovou přípojkou končí hlavní domovní kabelovou skříní.
• Kombinace obou předchozích způsobů

pripojky napeti 12 1

Přípojky nízkého napětí provedené venkovním vedením

Pro každý objekt má být zřízena jen jedna elektrická přípojka. Je-li provedeno více přípojek pro jeden objekt, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni tohoto objektu.
Přípojka má být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy v místě odbočení přípojky. V případech odůvodněných charakterem malého odběru (prodejní sezónní stánky, reklamní zařízení, poutače apod.) lze provést přípojku i s menším počtem fázových vodičů.
Minimální průřezy vodičů jsou 16 mm2 AlFe u holých vodičů a 16 mm2 AI u závěsných kabelů. Při použití jiných materiálů nebo jiné konstrukce vodičů (izolované vodiče, měděné vodiče apod.) musí být zachovány obdobné elektrické a mechanické vlastnosti vodičů přípojky. Při zřizování nové a rekonstrukci stávající přípojky musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.
Pro přípojky se přednostně používá závěsných kabelů a izolovaných vodičů. Holých vodičů lze použít jen tehdy, je-li to ekonomicky výhodnější.
Část přípojky od posledního podpěrného bodu (střešníku, zední konzole apod.) do přípojkové skříně má být co nejkratší. Přednostně se provádí kabelem. Kabel musí být vhodného typu i z hlediska hořlavosti. Kabel ani izolované vodiče nemají být přerušovány či nastavovány.
Při zřizování nové přípojky musí být použito pro kladení části přípojky umístěné na budově vnější části obvodového zdiva budovy. Je-li přípojka provedena závěsným kabelem či izolovanými vodiči, provede se i tato část přípojky bez přerušení vodičů přípojky.
Při rekonstrukci elektrické přípojky je možno ponechat tuto stávající část přípojky jen tehdy, neprochází-li vnitřními prostory budovy a jsou-li učiněna vhodná opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny. Přitom je možné obě části přípojky spojovat u posledního podpěrného bodu. Spojení vodičů musí být izolováno a musí být viditelné z veřejně přístupného místa. Spojení musí odpovídat TNI 37 0606 pro hliníkové vodiče, či vykazovat obdobné parametry pro jiné materiály vodičů.
Při zaústění kabelů či vodičů do zdiva musí být učiněna opatření proti zatékání vody.
Přípojková skříň je součástí přípojky. Umisťuje se zpravidla na objektu zákazníka nebo na hranici pozemku zákazníka či v blízkosti hranice pozemku zákazníka tak, aby byl k ní umožněn přístup i bez jeho přítomnosti.
Je-li poslední podpěrný bod přípojky situován na objektu (budově) zákazníka, má být spodní okraj přípojkové skříně ve výšce 2,5 m až 3 m nad definitivně upraveným terénem. Jde-li o lokalitu, kde se uvažuje
o kabelizaci distribuční sítě nn, umístí se přípojková skříň již nyní podle části přípojky nízkého napětí provedené kabelem.
Přitom má být založena i ochranná trubka či trubky pro budoucí provedení přípojky z kabelové sítě nebo jiné vyhovující řešení (koncovkový díl apod.). Je-li posledním podpěrným bodem přípojky sloup umístěný na pozemku zákazníka nebo v blízkosti hranice tohoto pozemku, lze umístit přípojkovou skříň na tomto sloupu.
I v tomto případě bude přípojková skříň umístěna ve výšce 2,5 m až 3 m nad terénem. Při rekonstrukci sítě nn lze ponechat stávající přípojkovou skříň, která splňuje ustanovení normy ČSN 33 3320 ed. 2 i ve větší výšce.
Jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší (z řady jmenovitých proudů podle ČSN EN 60059), než je jištění před elektroměrem. Přitom nutno dodržet zásady pro volbu jistících prvků podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. K jištění lze použít pojistek závitových, nožových apod.

pripojky napeti 12 2

Přípojky nízkého napětí provedené kabelem

Pro každý objekt má být zřízena jen jedna přípojka. Je-li zřízeno více přípojek pro jeden objekt, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni pro tento objekt.
Je-li připojení objektu provedeno zasmyčkováním kabelu rozvodu provozovatele distribuční soustavy, tvoří přípojku pouze přípojková skříň. Je-li to účelné, tvoří přípojkovou skříň část kombinované rozpojovací jistící skříně rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy.
Připojuje-li se odběrné zařízení zasmyčkováním dříve položeného kabelu nn, je nutno použít kabel stejného průřezu a vhodné spojky. K provedení spojek je nutno užít jen technologický postup schválený mezi odběratelem a dodavatelem kabelového souboru.
Za kombinovanou rozpojovací skříň je považována rozpojovací jistící skříň rozvodu provozovatele distribuční soustavy, kde část této skříně je užívána jako rozvodná rozpojovací skříň a část jako přípojková skříň. Je-li to účelné a ekonomicky přijatelné, může sloužit jedna přípojková skříň či rozpojovací jistící skříň rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy i pro připojení více objektů. Každý z těchto objektů však musí mít možnost samostatného připojení a jištění v této skříni.
Kabelové přípojky musí být zřízeny vždy s plným počtem vodičů rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy v místě připojení.
Odbočením od kabelového vedení veřejného rozvodu se rozumí:

  • odbočení v rozpojovací jistící skříni kabelového vedení provozovatele distribuční soustavy z jedné samostatné sady pojistek;
  • odbočením z kabelového vedení provozovatele distribuční soustavy T spojkou. V tomto případě je nutno prokázat i pro přípojku dodržení podmínek jištění jak proti přetížení, tak proti zkratu.

Minimální průřezy kabelů elektrických přípojek jsou 4x16 mm2 AI při odbočení podle a). Při provedení přípojky podle b) je minimální průřez 4 x 25 mm2 AI. Použije-li se kabel s měděnými vodiči, je minimální průřez o stupeň nižší. Při zřizování nové a rekonstrukci stávající přípojky musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.
Přípojková skříň je součástí přípojky. Umisťuje se zpravidla na nemovitosti zákazníka, a to v oplocení, obvodovém zdivu budovy či na jiném vhodném a snadno přístupném místě tak, aby k ní byl přístup i bez jeho přítomnosti.
Umístění nesmí zasahovat do evakuační cesty. Přípojkovou skříň lze umístit výjmečné i v blízkosti nemovitosti zákazníka. Spodní okraj skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem před skříní. S ohledem na místní podmínky (sněhovou pokrývku, záplavy, ohraničené pastviny, výběhy zvěře apod.) lze skříň umístit i výše. Nedoporučuje se však umisťovat ji výše než 1,5 m nad definitivně upraveným terénem.
Před přípojkovou skříní musí být volný prostor o šíři minimálně 0,8 m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.
Je-li v objektu více hlavních domovních vedení, použije se skříň, umožňující připojení více hlavních domovních vedení jednotlivě na samostatné pojistkové sady či jistící prvky.
Jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší (z řady jmenovitých proudů podle ČSN EN 60059), než je jištění před elektroměrem. Při tom nutno dodržet zásady pro volbu jistících prvků podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. K jištění lze použít pojistek nožových, závitových apod.
Je-li v přípojkové skříni více sad pojistek či jiných jistících prvků, musí být u každé sady trvanlivě vyznačeno, pro které odběrné zařízení je příslušná sada určena.
Odbočuje-li kabelová přípojka z venkovního vedení, umisťuje se přípojková skříň. Lze ji umístit na podpěrný bod venkovního vedení ve výšce 2,5 až 3 m, je-li v blízkosti hranice nemovitosti zákazníka.
Mají-li být z jednoho podpěrného bodu venkovního vedení připojeni dva a více zákazníků kabelovými přípojkami, vede se kabel do vhodné rozpojovací kabelové skříně jako rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy. Kabelové přípojky se pak provedou z této rozpojovací kabelové skříně.
Odbočuje-li kabelová přípojka z venkovního vedení, musí být kabel po sloupu venkovního vedení chráněn proti mechanickému poškození ochrannou trubkou do výše minimálně 2,5 m nad zemí. V místě zaústění kabelu do ochranné trubky se doporučuje opatření proti zatékání vody.
Uložení kabelové přípojky musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku