Požární bezpečnost staveb - kabelové rozvody

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Z hlediska projektování prostorů kabelových tras dle požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu. V případě požáru je třeba se řídit normou ČSN 73 0848.

Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžné s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob, nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.

pozarni_bezpecnost_2

V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.

Tato norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení:

 • pro ochranu vod a ochranu životního prostředí, pokud přímo nesouvisí s požární bezpečností staveb;
 • pro instalaci bezpečnostních elektrických zařízení, sloužících pro automatické ochrany proti elektrickému přetížení, vnitřním i vnějším poruchám;
 • pro instalaci vedení kabelových tras v hořlavých materiálech a na hořlavých materiálech;
 • pro kolektory a technické chodby, pro sdružené trasy městských podzemních komunikací;
 • pro instalaci vedení kabelových tras železničních tratí;
 • pro výrobny elektřiny a tepla, přenosové soustavy a distribuční soustavy s licencí, podle zvláštního předpisu.

Zajištění dodávky elektrické energie

Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, která musí zůstat v provozu i při požáru, musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Základní požadavky jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízeni po požadovanou dobu, stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby.

Zdrojem elektrické energie je veřejná rozvodná síť, popř. vlastní nezávislý záložní zdroj elektrické energie, popř. zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie. Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie UPS zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která musí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí prodleva v napájení el. energie po dobu startu dieselgenerátoru). UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj elektrické energie bez přerušení napájení. Jedná se zejména o napájení požárně bezpečnostních zařízení (např. nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, ovládáni požárních uzávěrů, elektrozámků, elektricky ovládaných dveří na únikových cestách, apod.).

Dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto požárně bezpečnostních zařízení po požadovanou dobu, stanovenou normativními hodnotami a požárně bezpečnostním řešením stavby. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby. V tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do místa se stálou službou. Za splnění tohoto požadavku lze považovat dodávku elektrické energie připojením na distribuční síť NN nebo VN smyčkou, přičemž porucha na jedné z větví nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční.

Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení elektrickou energií těmito větvemi, až na úroveň uzlů 110/22 kV je oddělené a systémově nezávislé.

Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou se nesmí použít pro zajištění dodávky elektrické energie:

 • u chráněných únikových cest typu C;
 • zásahových cest;
 • u požárních a evakuačních výtahů;
 • v objektech vyšších, než 45 m;
 • v objektech, kde příslušné normy, nebo technické předpisy vylučují tento zdroj elektrické energie, nebo kde by na základě rizikové analýzy bylo prokázáno, že připojení smyčkou je nepřijatelné (např. zařízení protipožární ochrany ve shromažďovacích prostorách, zdravotnických objektech, a to zejména napájeni čerpadel samočinného stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, nouzového osvětlení, evakuační rozhlas, apod.).

Pokud není možné zajištění napájení požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie z distribuční sítě, je nutno použít jako druhý nezávislý zdroj elektrické energie záložní zdroj pro výrobu elektrické energie. Agregáty pro výrobu elektrické energie musí být vybaveny automatickým startem při výpadku distribuční sítě s automatickým přepojením elektrické energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Strojovny a rozvodny agregátů pro výrobu elektrické energie musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto agregátů, popř. kapacita akumulátorových baterií při využití UPS jako záložního zdroje, musí zabezpečit provoz požárně bezpečnostních zařízení po dobu stanovenou normativními požadavky, a požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby.

V odůvodněných případech může být náhradní zdroj elektrické energie umístěn vedle, popř. uvnitř požárně bezpečnostního zařízení, pro které slouží (např. nouzové osvětlení, otvírání i zavírání dveří, apod.).

pozarni_bezpecnost_3

Kabelové trasy s funkční integritou

Kabelová trasa je tvořena samostatným vedením, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu, i po odpojení ostatních elektrických zařízení v budově v případě požáru, a je charakterizována třídou funkčnosti kabelového zařízení P15(30,60,90,120)-R, PH P15(30,60,90,120)-R podle ZP-27/2008. Kabelová trasa je provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení, důležitých pro požární bezpečnost stavby a technologie.

Kabelová trasa s funkční integritou začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů - požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se tedy o kabelovou trasu, které je schopna odolávat po stanovenou dobu působení požáru, aniž by došlo k přerušení elektrického obvodu pro napájení požárně bezpečnostních zařízení podle zkušební metodiky ZP-27/2008. Požadavky na funkční integritu kabelových tras, sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, jsou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby, a obsahují zejména:

 • přehled požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, s uvedením doby, po kterou mají být tato zařízení funkční (stanoví zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby);
 • stanovení požadavků na technická a technologická zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, s uvedením doby jejich funkčnosti (stanoví zpravidla technolog).
 • Oranžový plášť pro kabely nešířící oheň podle ČSN EN 50266-2-2.
 • Hnědý plášť pro kabely zajišťující celistvost obvodu podle ČSN IEC 60331.

Kabelové trasy sloužící pro napájení a ovládání vybraných požárně bezpečnostních zařízení, technických a technologických zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, musí splňovat třídu funkčnosti kabelové trasy a požadavku na třídu reakce na oheň B2ca, B2ca s1, d0, viz tab. 1.

Tab. 1 Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

Kabelové rozvody zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb Druh vodiče nebo kabelu
I II III
a) domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu
podle CSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849
x x* x
b) nouzové a praipanické osvětlení x x* x
c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest   x x
d) evakuační a požární výtahy x x* x
e)* větrání únikových cest   x x
f) stabilní hasicí zařízení x x* x
g) elektrická požární signalizace x x* x
h) zařízení pro odvod kouře a tepla x x* x
i) posilovači čerpadla požárního vodovodu x x* x
Kabelové rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb
a) zdravotnická zařízení
  1. jesle   x  
  2. lůžková oddělení nemocnic   x x
  3. JIP, ARO, operační sály   x x
  4. lůžkové části zařízení sociální péče   x x
b) stavby s vnitřními shromaždovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory)
  1. shromažďovací prostor   x  
  2. prostory ve kterých se pohybují návštěvníci   x  
c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)
  1. komunikační prostory   x  
d) stavby pro ubytování více, než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny, apod.)
  1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)   x  
Vysvětlivky:
I - kabel B2ca - bez požadavku na doplňkovou klasifikaci
II - kabel B2ca s1, d0
III - kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností)
* - v případech umístění v chráněných únikových cestách

Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, či stavebními konstrukcemi.

V případě, že je dodávka elektrické energie pro elektrická zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční zabezpečena kabely nebo vodiči odpovídajícími zkoušce podle ČSN IEC 60331, které jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm, je bez průkazu zajištěna funkčnost této kabelové trasy.

Požární úseky kabelových kanálů, kabelových mostů a kabelových prostorů, musí být vybaveny systémem elektrické požární signalizace, kromě případů, kde včasné zjištění požáru je zajištěno jiným vhodným způsobem (např. videodohledem), popřípadě se jedná o kabelový kanál shora přístupný.

Při návrhu vlastní kabelové trasy je třeba zvážit typ kabelu, úložný systém, upevňovací prvky i související příslušenství, např. odbočkové krabice a rozvodky, apod.

pozarni_bezpecnost_1

Kabelové trasy v prostoru chráněných únikových cest a prostorách bez požárního rizika

V prostoru chráněných únikových cest musí být kabelové trasy provedeny podle ČSN 73 0802 případně podle ČSN 73 0804. Dále musí odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2ca s1, d0.

Na kabelové trasy sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční, jsou kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy nejméně P15-R.

V případech, kdy je kabelová trasa vedena požárními úseky bez požárního rizika a slouží pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční, jsou na kabelové trasy kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy nejméně P15-R.

Další požadavky na vedení kabelových tras

Pokud je to možné, nesmí se vést tranzitní kabelová trasa pro požárně bezpečnostní zařízení nebo zařízení, která mají zůstat funkční v případě požáru, prostorami s nebezpečím výbuchu nebo prostorami ohrožených výbuchem.

K vzájemně se rezervujícím zařízením, která mají zůstat v provozu i v případě požáru, mají být kabely vedeny vzájemně nezávislými kabelovými trasami.

Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy se stanoví podle nejdelší požadované doby činnosti zařízení, sloužícího k protipožárnímu zabezpečení stavby, jehož kabelový rozvod je součástí této kabelové trasy. Sdružování kabelů s integrovaným zachováním funkce v kabelových trasách se posuzuje jak z hlediska požadavků elektrotechnických předpisů, tak podle požadavků na požadovanou dobu funkčnosti jím napájených požárně bezpečnostních zařízení a ostatních technických a technologických zařízení, které musejí zůstat v případě požáru v provozu.

Podélné systémové oddělení kabelů

Jestliže se vedle sebe kladou kabely různých napětí nebo různých proudových soustav, které napájejí zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční, doporučuje se klást je do samostatných skupin, oddělených od sebe:

 • dostatečnými mezerami, nebo
 • kladení na různé kabelové lávky, nebo
 • kladení na kabelové lávky oddělené uličkou, nebo
 • vložení tepelně izolačních desek odolávajících elektrickému oblouku s třídou reakce na oheň A1, A2;
 • podélnou požární přepážkou

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku