Požární bezpečnost kabelových kanálů, podlaží a šachet

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelové prostory se rozdělují na požární úseky. Největší velikost požárního úseku kabelového podlaží i kabelového kanálu je 750 m2. Největší velikost požárního úseku kabelové šachty je omezena jejím vnitřním objemem 150 m3.


Pokud je v kabelovém prostoru instalováno samočinné hasicí zařízení nebo jsou použity výhradně kabely odpovídající svým provedením požadavkům na kategorii A dle požadavků ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 nebo požadavkům na kategorii A A/F dle ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2, lze mezní plochu nebo délku požárního úseku zvětšit až na dvojnásobek.
Nedoporučuje se, aby součástí jednoho požárního úseku byly různé druhy kabelových prostorů (např. kabelový kanál a kabelová šachta). Jsou-li komunikace uvnitř kabelových prostorů delší než největší přípustná délka nechráněné únikové cesty, provede se více vstupů tak, aby největší přípustná délka nechráněné únikové cesty nebyla překročena.
Rozdělení kabelových prostorů na požární úseky se provádí požárními přepážkami. Požární přepážky se umisťují na rozhraní mezi jednotlivými druhy kabelových prostorů, uvnitř každého druhu kabelového prostoru tak, aby nebyla překročena největší velikost jejich požárního úseku a na rozhraní kabelového prostoru uvnitř a vně stavebního objektu.
Není-li možno požární přepážku umístit přímo na uvedených rozhraních kabelových prostorů vlivem stavebního řešení (např. konstrukce stavby, umístění vstupů), lze ji umístit v nejbližší možné vzdálenosti.
Požární přepážka má dvě části, požárně dělicí konstrukci s prostupy kabelů a požární uzávěr otvoru. Prostupy kabelů ohraničujícími konstrukcemi a požárními přepážkami kabelových podlaží, kanálů a šachet musí být utěsněny požární ucpávkou viz obr. 1.

poz bezpecnost kab kanalu 2018 2
Prostupy kabelů musí být konstrukčně řešeny tak, aby umožňovaly výměnu a doplňování kabelů (např. lehce demontovatelné nebo bouratelné). Požární uzávěry otvorů musí být řešeny tak, aby umožňovaly pokládku kabelů z boku kabelové konstrukce, např. snadno odnímatelné zárubně dveří, volný prostor mezi zárubní dveří a kabelovou konstrukcí po pokládce kabelů dozděný.
Prostupy kabelů ohraničujícími konstrukcemi a požárními přepážkami se navrhují podle čl. 6.2 normy ČSN 73 0810. Doba mezního stavu (t) je dána vyšší z obou hodnot pro sousedící požární úseky. Požární ucpávka musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce nebo požární přepážka, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 90 min.
Požární přepážky a požární ucpávky může provádět pouze oprávněná osoba.
Požární přepážky a požární prostupy musí být označeny identifikačními štítky viz vyhláška 23/2008 Sb., PNE 33 3201, atd.
Požární odolnost ohraničujících požárně dělicích konstrukcí kabelových prostorů se klasifikuje podle čl. 6.1 normy ČSN 73 0810.
Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku kabelových prostorů je stupeň V. Doba mezního stavu je dána položkou číslo 11 v tabulce 10 normy ČSN 73 0804 ed. 2 za předpokladu, že stavební konstrukce kabelových prostorů nezajišťuje stabilitu objektu nebo některé jeho části.
Do požárního zatížení se nemusí započítávat izolace kabelů, které splňují třídu reakce na oheň Aca, B1ca nebo B2ca (viz nařízení Evropské komise č. 2006/751/ES), nebo jsou dodatečně upraveny a mají zanedbatelné množství uvolněného tepla do 2,0 MJ.kg-1.
Požární uzávěry otvorů (vstupů) mohou být v požárních stěnách (požární dveře) i v požárních stropech (požární poklopy). Požární odolnost požárních uzávěrů se posuzuje podle čl. 6.1.2 normy ČSN 73 0810, tab. 10 ČSN 73 0804 ed. 2 řádek 11 a s ohledem na sousední přilehlé vstupní prostory (chráněné únikové cesty, atd.).
Požární uzávěry otvorů - požární dveře, kouřotěsné dveře, požární poklopy atd., musí odpovídat technickým podmínkám stanoveným ve vyhl. 202/1999 Sb., včetně jejich identifikačního označení.

poz bezpecnost kab kanalu 2018 1
Kabelové prostory se doporučuje vybavit elektrickou požární signalizací nebo systémem lokální detekce (požární hlásiče zapojeny do ústředny elektrické zabezpečovací signalizace) navržené v souladu s požadavky ČSN 73 0875.
Samočinné hasicí zařízení se navrhuje pouze v případě potřeby oddělení souborů systémových kabelů.
Vybavení kabelových prostorů požární vodou viz ČSN 73 0873 čl. 4.4 písm. b) odst. 2 a PNE 33 3201.
Pro případný protipožární zásah se doporučuje vybavit kabelové prostory uzávěry pro připojení odpovídajícího technického zařízení, a to v místech zásahových cest. Tvar a provedení uzávěrů musí odpovídat zvolenému technickému zařízení.
Je-li třeba vybavit prostory kabelového rozvodu dalším požárně bezpečnostním zařízením dle vyhl. č. 246/2001 Sb., nebo i dalším technickým a technologickým zařízením důležitým pro požární bezpečnost prostorů kabelového rozvodu nebo navazujících stavebních objektů, navrhují a realizují se tato zařízení dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění, navazujících technických norem a požadavků výrobců.
Kabelové kanály a kabelové mosty se nevybavují hasicími přístroji. Tyto prostory musí být stavebně řešeny tak, aby se zabránilo šíření požáru do okolních prostorů a objektů. Ostatní kabelové prostory se vybavují hasicími přístroji v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a PNE 33 3201.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku