Pospojování ochranného obvodu u strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranný obvod sestává ze svorky (svorek) PE, ochranných vodičů v elektrickém zařízení stroje, včetně kluzných kontaktů, pokud jsou součástí obvodu, dále z neživých částí a vodivých konstrukčních částí elektrického zařízení a cizích vodivých částí, které tvoří konstrukci stroje.

Všechny části ochranného obvodu musí být navrženy tak, aby byly schopné vydržet nejvyšší tepelná a mechanická namáhání, která mohou být způsobena proudy zemního spojení, které by mohly protékat
v této části ochranného obvodu.
Kde je vodivost konstrukčních částí elektrického zařízení nebo stroje menší než vodivost nejmenšího ochranného vodiče připojeného k neživým částem, musí být použit přídavný vodič pospojování. Tento přídavný vodič pospojování musí mít průřez, který je minimálně polovinou průřezu odpovídajícího ochranného vodiče.
Je-li použita rozvodná síť IT, musí být konstrukce stroje částí ochranného obvodu a musí být použito monitorování izolace.
Vodivé konstrukční části elektrického zařízení nemusí být připojeny k ochrannému obvodu. Cizí vodivé části, které tvoří konstrukci stroje, nemusí být připojeny k ochrannému obvodu tam, kde všechna použitá elektrická zařízení mají ochranu použitím zařazení do třídy II nebo s rovnocennou izolací.
Neživé části elektrického zařízení s ochranou elektrickým oddělením nesmí být připojeny k ochrannému obvodu.

pospojovani stroj 2018 1

Ochranné vodiče

Ochranné vodiče musí být označeny. Mají být používány měděné vodiče. Je-li použit jiný materiál vodiče než měď, nesmí jeho elektrický odpor na jednotku délky překročit hodnotu přípustného měděného vodiče a takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm2.
Průřez ochranných vodičů musí být stanoven v souladu s požadavky normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Spojitost ochranného obvodu

Pokud je nějaká část z jakéhokoliv důvodu odstraněna (např. při běžné údržbě), ochranný obvod pro zbývající části nesmí být přerušen.
Místa spojení a pospojování musí být navržena tak, aby jejich proudová zatížitelnost nebyla zhoršována mechanickými, chemickými nebo elektrochemickými vlivy. V případě použití krytů a vodičů z hliníku nebo slitin hliníku má být věnována zvláštní pozornost možnosti elektrolytické koroze.
Jako ochranné vodiče nesmí být používány kovové ohebné nebo tuhé elektroinstalační kanály a kovové pláště kabelů, takové kovové elektroinstalační kanály a kovové opláštění všech spojovacích kabelů (např. pancéřování kabelů, olověný plášť) musí být však připojeny k ochrannému obvodu.
Tam, kde je elektrické zařízení namontováno na víka, dveře nebo krycí desky, musí být zajištěna spojitost ochranného obvodu, a doporučuje se, aby byl použit ochranný vodič. Jinak musí být použity upevňovací prvky, závěsy nebo kluzné kontakty navržené tak, aby měly nízký odpor.
Spojitost ochranného vodiče v kabelech, které jsou vystaveny poškození (např. ohebné vlečné kabely), musí být zajištěna příslušnými opatřeními (např. monitorování).

Vyloučení spínacích přístrojů z ochranného obvodu

Ochranný obvod nesmí zahrnovat spínací přístroj nebo zařízení jistící proti nadproudům (např. spínač, pojistka).
Nesmí být použity žádné prostředky pro přerušení vodiče ochranného pospojování.
Výjimku tvoří spojky pro účely zkoušek nebo měření, které nemohou být rozpojeny bez použití nástroje a jsou umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu elektrického zařízení.
Tam, kde spojitost ochranného obvodu může být přerušena pomocí výměnných sběračů proudu nebo zásuvkových spojení, musí být ochranný obvod přerušen kontaktem, který jako první zapíná a jako poslední vypíná. To platí také pro vyjímatelné nebo výsuvné zásuvné jednotky.

Části, které nemusí být připojeny k ochrannému obvodu

K ochrannému obvodu není nutné připojovat neživé části, pokud jsou tyto části namontovány tak, že nepředstavují nebezpečí, protože:

  • se jich nelze dotknout na velkých plochách nebo je uchopit rukou, a mají malé rozměry (menší než přibližně 50 x 50 mm); nebo
  • jsou umístěny tak, že je nepravděpodobný jak kontakt s živými částmi, tak porucha izolace.

To se vztahuje na malé části, jako jsou šrouby, nýty a štítky, a na části uvnitř krytu bez ohledu na jejich velikost (např. elektromagnety stykačů a mechanické části přístrojů).

Připojovací místa ochranného vodiče

Připojovací místa ochranného vodiče nesmí mít žádnou jinou funkci a nejsou určena například pro upevnění nebo připojení spotřebičů nebo částí stroje.
Každé připojovací místo ochranného vodiče musí být označeno nebo opatřeno štítkem s použitím značky: pospojovani stroj 2018 3 nebo písmeny PE, přičemž se dává přednost grafické značce, nebo použitím kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ, nebo jakoukoliv kombinací výše uvedených možností.

pospojovani stroj 2018 2

Mobilní stroje

U mobilních strojů s vestavěnými napájecími zdroji musí být ochranné vodiče, vodivé konstrukční části elektrických zařízení a cizí vodivé části, které tvoří konstrukci stroje, všechny připojeny ke svorce ochranného pospojování, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud může být mobilní stroj také připojen k vnějšímu napájecímu zdroji, musí být tato svorka ochranného pospojování místem připojení pro vnější ochranný vodič.

Přídavné požadavky na ochranné pospojování pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než AC 10 mA nebo DC

Unikající zemní proud je definován jako „proud tekoucí z živých částí instalace do země při absenci poruchy izolace". Tento proud může mít kapacitní složku, včetně složky vyplývající ze záměrného používání kondenzátorů.
Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud (např. elektrické hnací systémy s regulací otáček a zařízení informační techniky) větší než AC 10 mA nebo DC v jakémkoliv napájení, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro přidružený ochranný obvod:

  • a) ochranný vodič musí mít průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AI na celé trase;
  • b) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AI, musí být zajištěn druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AI.
  • c) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče.

Kromě toho musí být výstražný štítek vedle svorky PE, a kde je to nutné, na typovém štítku elektrického zařízení. Informace uvedené v doplňující dokumentaci dodané se strojním zařízením výrobcem musí zahrnovat údaj o unikajícím proudu a minimální průřez vnějšího ochranného vodiče.

Pracovní pospojování

Ochrany proti chybné funkci v důsledku poruch izolace může být dosaženo připojením ke společnému vodiči (zemní spojení).

Opatření pro omezení vlivů vysokého svodového proudu

Vlivy vysokého svodového proudu mohou být omezeny na zařízení s vysokým svodovým proudem připojením tohoto zařízení k vyhrazenému napájecímu transformátoru s oddělenými vinutími. Ochranný obvod musí být připojen k neživým částem zařízení, a kromě toho k sekundárnímu vinutí transformátoru. Ochranný vodič (ochranné vodiče) mezi zařízením a sekundárním vinutím transformátoru musí odpovídat jednomu nebo více uspořádáním popsaným v článku „Přídavné požadavky na ochranné pospojování pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než AC 10 mA nebo DC“.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku