Novinky v projektování a požární bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Problematiku elektromobility z pohledu projekční a požární bezpečnosti zajímá stále více projektantů a realizačních firem.

Z pohledu právního ukotvení této problematiky, které mají dopad na stavby nás nejvíce zajímá implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady2018/844 o energetické náročnosti budov. Tato směrnice byla čistě implementována do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby v §48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi s účinností od 12. 11. 2021.

Vlastní text, který je v §48b uveden je prostým překlopením textu z evropské směrnice. Má tři části:

 • (1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby
  a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
  b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.
 • (2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání,
  musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby
  a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
  b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.
 • (3) Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby.

Nejsou zde stanoveny žádné technické podmínky, jsou zde pouze tyto záležitosti z hlediska počtu a kvót. Není zde řešena ani bezpečnost. Požadavky požární bezpečnosti jsou řešeny samostatnými právními předpisy. Zejména se jedná o připravovanou změnu vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále se uvažuje změna vyhlášky č. 246/2001 Sb. Zde nejsou stanoveny specifické požadavky na provedení kabelů a způsob zapojení dobíjecí stanice, je stanoven pouze požadavek na možnost vypnutí dobíjecí stanice nebo celého bodu dobíjecích stanic. Zároveň se připravuje nová norma ČSN 73 0838, která se bude zaměřovat na problematiku elektroinstalace a jejího návrhu v hromadných garážích.

elektromobil pbr 2022 1
Hlavními změnami v nové ČSN 730838 bude nový pohled na navrhování hromadných garáží, kde budou požadavky vztaženy k celkové kapacitě garáží a nikoli ke kapacitě požárního úseku. Dále se bude rušit dělení podle druhu paliv, protože podle nařízení EU nelze omezovat vjezd do garáží automobilům s vybraným palivem (např. plyn nebo baterie). Zároveň je připravena TNI zaměřená na elektromobilitu, která bude vydaná po ČSN 73 0838. Předpoklad je září/říjen tohoto roku.
Dále přinášíme odpovědi na dotazy našich čtenářů k tématu projektování a požární bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily.

Jak bude HZS ČR přistupovat k současně projektovaným garážím a plánovanému nabití účinnosti ČSN 73 0838. V současném záměru nemáme povolen vjezd elektromobilům, parkování a dobíjení je umožněno před objektem hromadné garáže.
Zde se nebude na stávají objekt, pokud bude zkolaudovaný, ukládat povinnost, že musí umožňovat dobíjení elektromobilů. Pokud by chtělo být v budoucnu umožněno nabíjení vozidel v takovéto garáží, musí být stanoveny určité podmínky, které musí být zajištěny.

Co když ve stávající hromadné garáži bude chtít umístit zákazník dobíjecí stanici pro svůj elektromobil, musí být zpracované nové PBŘ a řídit se novou normou?
I dobíjení jednoho elektromobilu je změnou, která musí být ošetřena v souladu s platnou legislativou. Pokud tedy budu chtít umožnit dobíjení, byť jen jediného elektromobilu, umožňuji nově dobíjení v hromadných garážích a bude se na mě vztahovat právní předpis změna vyhlášky č. 23/2008 Sb. a bude se na toto vztahovat i ČSN 73 0838, byť s určitými úlevami vůči tomu, jak by to muselo vypadat, pokud by se jednalo o novostavbu. V současné chvíli, ale tomu tak není, ale jakmile začne platit změna vyhláška č. 23/2008 Sb. a norma ČSN 73 0838 bude to takto.

V tři roky starém bytovém domě máme 11 garážových stání a někteří majitelé si nainstalovali dobíjecí stanice. Lze tyto dobíjecí stanice ponechat nebo je bude nutné odstranit?
Nebude nutné je odstranit, ale bude nutné stanovit podmínky z hlediska užívání takovéto stavby, kde má být umožněno dobíjení po nabití účinnosti změny vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Bude vyplývat z chystané aktualizace legislativních předpisů vypracování DZP (podpůrný dokument při řešení mimořádné události v objektu) dle §18 vyhl. 246/2001 Sb. při umístění elektromobilu v současných hromadných garážích? Dle současně platného metodického doporučení HZS ČR je nutno prokázat přístup pro účinný zásah jednotky požární ochrany k elektromobilu.
Podmínky pro zhodnocení bezpečného zásahu musí být samozřejmě v PBŘ v rámci projektové části (např. manipulace a vyproštění elektromobilu z garáže ve smyslu specifického přístupu na hašení). To by měl dělat projektant PBŘ. Tyto zásady budou popsány i v příloze ČSN 73 0838. Jestliže se budeme bavit o hromadných garážích a §18 vyhl. 246/2001 Sb., tak tam je několik proměnných, jako umístění do podzemních garážích, složitá orientace atd. Je tedy nutné provést minimálně aktualizaci, zda nedošlo ke zhoršení, a to v části projekční z hlediska zhodnocení zásahu a části dokumentace požární ochrany z hlediska užívání stavby.

elektromobil pbr 2022 2

Central stop a total stop v bytovém domě s hromadnou garáží bude vypínat celý objekt nebo to lze rozdělit na část bydlení a hromadné garáže?
V případě, že se jedná o standardní objekt, kde mám nadzemní část, jako jeden celek a podzemní část také, jako jedem prostor, tak se jedná o objekt a jako takový má mít jeden vypínač elektrické energie. To znamená, že central stop i total stop musí vypínat jak garáže, tak bytovou část. Je to ale na autora PBŘ.

Jak postupovat při instalaci dobíjecí stanice do garáže rodinného domu pro 1 až 2 auta?
Pro jednotlivé garáže u rodinných domů není nějaký zpřísňující specifický požadavek ani není zamýšlen do budoucna. Záležitost bude řešena ve vztahu k bezpečnosti elektrických rozvodů, tzn. optimální jištění a dimenzování rozvodů, aby nedocházelo k přetěžování. Co se týče ČSN 73 0838, tak požadavky na jednotlivé a řadové garáže budou uvedeny ve samostatných kapitolách. Ani u jednotlivých i řadových garáží zatím není v současné době předpoklad, že by s ohledem na dobíjecí stanice byl potřeba nějaký zvláštní požadavek z pohledu požární bezpečnosti.

Jak je to s dobíjením elektrokol a elektrokoloběžek ve stávajících hromadných garážích?
Připravovaná změna vyhlášky č. 23/2008 Sb. ani norma ČSN 73 0838 s tímto nepočítají. Je to spíše v úrovni organizačních opatření v rámci provozu garáže.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku