Nejnižší spotřeba energie s KNX systémovou instalací

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Významné úspory energie, a to ponejvíce v komerčních objektech, přináší vazby řízení vytápění, klimatizace i osvětlení na přítomnost a současně i na automatické ovládání venkovních žaluzií.

Uvedené tři funkční oblasti patří k nejnáročnějším na spotřebu energie, proto jakékoli snížení jejich energetické náročnosti přináší významné úspory provozních nákladů.

Je známým faktem, že řízení na stálou osvětlenost ve vazbě na přítomnost, zajistí asi 40 % snížení spotřeby energie na osvětlování. Přitom se jedná o samočinný, tedy plně komfortní způsob ovládání spotřeby energie – manuálně se nastavuje pouze požadovaná hladina osvětlení.
Venkovní žaluzie zamezují oslnění přítomných osob přímým slunečním světlem. Ovšemže současně také poněkud omezí přístup přirozeného denního světla do místnosti. Proto je důležité, aby jejich lamely byly v každém okamžiku natočeny tak, aby na jedné straně bránily zmíněnému oslňování, avšak současně odrážely do místnosti co nejvíce slunečního světla, jak je principiálně znázorněno na obr. 1.

spotreba energie knx 2020 1
Podle průzkumu využívání komerčních objektů uskutečněného před několika lety, přibližně 40 % z pravidelně používaných místností je během pracovní doby neobsazených. Nejsou sice důležité důvody nepřítomnosti, ale v objektech, v nichž se provozní režimy vytápění a klimatizace řídí časovými programy společnými pro celou budovu nebo její části, jsou i tyto místnosti zbytečně vytápěné nebo klimatizované na komfortní teplotu. Vazba na přítomnost však dokáže významně snížit toto plýtvání energií – v právě nevyužívaných místnostech bude vytápění přepnuto do úsporného režimu. Takto lze ušetřit kolem 8 % energie na vytápění nebo klimatizaci. Přitom uváděné úspory jsou úsporami přídavnými – ve srovnání s jinak dokonalým, ale s jinými funkčními oblastmi nespolupracujícím lokálním řídicím systémem, specializovaným pouze na řízení vytápění nebo chlazení. Samozřejmě je možné do řízení provozních režimů zahrnout i časové programy pro jednotlivé místnosti – potom při několikadenní nepřítomnosti lze dále snížit spotřebu tepla nastavením na nižší teplotu pro vytápění nebo vyšší teplotu pro klimatizaci.
A jak spolupracují žaluzie? V obsazených místnostech jsou lamely natáčeny tak, aby co nejvíce tepelného slunečního záření bylo odráženo dovnitř místností, čímž se snižuje potřeba energie na vytápění až o 15 %. V letním období jsou naopak natáčeny tak, aby maximum slunečního tepla bylo odráženo do venkovního prostoru. Tato spolupráce s klimatizací zajistí úsporu energie na chlazení až 30 %.
Ne všechny vazby mezi funkcemi musí vždy znamenat především úspory energie. Někdy se jedná o zajištění vyššího komfortu, nebo o nové funkce, v klasické instalaci obtížně uskutečnitelné nebo zcela nerealizovatelné. Mezi takovéto funkce lze zařadit vytváření scén, ale také návaznosti na různé typy poplachů nebo chybových hlášení.
Zcela běžnými jsou vazby na elektronický zabezpečovací systém, který je tvořen často přístroji nezávislými na KNX instalaci. Bez jakéhokoli rizika je možné zajistit spolupráci přístrojů EZS a KNX pro zvýšení efektivity celé instalace a současně pro snížení celkových nákladů. Tak například pro doplnění informací o pohybech osob v objektu lze využívat snímače pohybu a přítomnosti i v době, kdy jejich činnost je zablokována vestavěným snímačem osvětlení (celková osvětlenost je natolik vysoká, že není zapotřebí uvádět do činnosti jimi řízené světelné okruhy). Přesto tyto přístroje podávají informace o pohybech osob. Anebo obráceně, snímače pohybu pro systém EZS mohou současně ovládat vybrané okruhy osvětlení.
Používanými jsou vazby na různé stavy zabezpečení. Při odchodu z objektu, kdy EZS dostává příkaz k zastřežení, lze vzájemnou vazbou vyvolat určitou centrální funkci, která uvádí objekt do požadovaného stavu (např. vypnout veškeré osvětlení, vytápění a klimatizaci převést do útlumového režimu, vypnout vybrané spotřebiče apod.). Uveďme si příklad: V noční době dojde k narušení objektu (vnik osoby do střeženého prostoru). Nejen pult centrální ochrany, ale také systémová instalace o této události obdrží informaci. Venkovní osvětlení se zablokuje ve vypnuté poloze, vnitřní osvětlení v zapnuté poloze. Žaluzie budou zablokovány v plně otevřeném stavu. Přivolaná ostraha má poté možnost zcela pohodlně zkontrolovat zvenčí celý objekt a zjistit, zda skutečně došlo k narušení. Systémová instalace takto příchozímu strážci napomůže ke snadnější kontrole střeženého objektu.
Podobných vazeb lze vytvářet libovolná množství, v závislosti na požadavcích uživatelů. Obrovskou výhodou je přitom snadnost dodatečných změn těchto vazeb – jedná se zpravidla pouze o softwarové úpravy.
V mnohých prostorách je zapotřebí svázat činnost funkcí do scén pro určité konkrétní příležitosti. Například po stisku tlačítka pro scénu prezentace se v zasedací místnosti spustí žaluzie nebo rolety, osvětlení se upraví na požadovanou úroveň, spustí se promítací plátno, zapne se datový projektor, vytápění nebo klimatizace se uvede do komfortního režimu. Pro různé příležitosti tak mohou být vytvářeny odpovídající scény – kombinace provozních stavů různých spotřebičů. Přitom v těchto scénách lze využít i časové odstupy při spouštění jednotlivých dílčích funkcí. Přitom v objektu lze vytvářet libovolné počty scén i s ovládanými předměty zúčastňovanými i v jejich vyšších počtech, jak je nedokonale znázorněno množinovým modelem na obr. 2. Co platí pro vytváření scén lze ještě snadněji realizovat pro centrální funkce – všichni účastníci dané centrální funkce používají jednu společnou skupinovou adresu.

spotreba energie knx 2020 2
Také v rodinném domě či v bytě lze vytvářet různé scény pro různé příležitosti, jakými mohou být kombinace nastavení svítidel, režimu vytápění a nastavení žaluzií pro posezení při večeři, pro přátelskou návštěvu, pro sledování televize apod.
V rozsáhlých prostorách, jako v restauracích, kavárnách, společenských místnostech, v přednáškových a výstavních sálech a v podobných zařízeních je skutečně výhodné řešit takovéto situace právě využitím KNX systémové instalace.
Jako příklad rozsáhlejší systémové instalace KNX se scénickým provozem si můžeme uvést část komerčního objektu. Na obr. 3 je znázorněna jeho část s konferenčními místnostmi M101 a M102, které jsou odděleny posuvnou příčkou. Při jejím odsunutí, tedy propojením obou místností, vznikne velký konferenční sál. Místnost M101 je vybavena celkem 20 samostatně ovládanými (spínanými a stmívanými) svítidly, tři okna jsou opatřena venkovními lamelovými žaluziemi, v místnosti může být ještě např. promítací plátno. Pokud jsou obě místnosti odděleny posuvnou příčkou, v každé z místností M101 a M102 budou scény vytvářeny samostatně, nezávisle na sobě. V každé z těchto místností lze také individuálně nastavovat teplotu pro daný způsob využívání prostoru – rovněž jako součásti scén.
Pro místnost M101 je pro jednu ze scén vymezeno nastavení lamel dvou žaluzií např. na 50 %, jedné žaluzie na 100 %, tří svítidel na 0 %, čtyř svítidel na 25 %, dalších čtyř svítidel na 50 %, šesti svítidel na 75 % a konečně tří svítidel na 100 %. Klimatizační systém je nastaven na udržování komfortní teploty 24 °C.
Po odstranění posuvné příčky budou do společných scén zahrnuta svítidla S21 až S24 a další svítidla nainstalovaná v místnosti M102, stejně jako žaluzie, klimatizace a případné další systémovou instalací řízené předměty v této místnosti.
Pro ovládání scén i jednotlivých funkcí bude každá z těchto místností vybavena tlačítkovými snímači, dotykovým displejem nebo tabletem pro vzdálené ovládání. Každá ze scén bude na ovládacím prvku označena vhodným grafickým symbolem, případně i svým názvem. Takže scény mohou být předem nastaveny např. pro přednášku bez promítání, pro přednášku s promítáním prezentací, pro taneční produkci, pro úklid atd.
Vysoký počet nezávisle ovládaných svítidel předurčuje využití spolupráce dvou sběrnic pro jejich efektivní nasazení. Každé ze svítidel je vybaveno předřadníkem DALI a připojeno k této sběrnici. To velmi výrazně zjednodušuje elektrickou instalaci snížením potřeby silových kabelů. Všechny DALI předřadníky, patřící do jednoho společně jištěného obvodu, jsou paralelně připojeny k jednomu silovému vedení. Není tedy zapotřebí vést samostatná silová vedení ke každému svítidlu, jak by tomu bylo při řízení akčními členy umístěnými v rozvaděčích. Z pohledu sběrnice KNX, k níž jsou připojeny ovládací prvky, až 64 svítidel na DALI sběrnici je pouze jedním účastníkem, zastoupeným rozhraním KNX/DALI. Každý DALI předřadník umožňuje nejen spínání, ale i stmívání k němu přiřazeného světelného zdroje.
Nezanedbatelnou výhodou jsou informace, které DALI předřadníky mohou předávat zpět na sběrnici KNX. Kromě běžného hlášení o aktuálním stavu výstupu se může na centrální vizualizaci zobrazovat i přehled o poruchách předřadníků a světelných zdrojů k nim připojených nebo o počtu provozních hodin apod.

spotreba energie knx 2020 3
Zářivkové světelné zdroje se v nových i rekonstruovaných instalacích používají v menší míře. Stále však platí: Pokud by byly stmívány ihned od prvotní montáže do svítidel, budou mít sníženou životnost. Proto, má-li se zachovat výrobci těchto světelných zdrojů deklarovaná životnost, je nutné provozovat je po dobu prvních cca 100 hodin pouze ve spínaném režimu činnosti a teprve poté je možné převést je na režim stmívaný. I tuto činnost (zahořování zářivek) dovedou zabezpečit DALI předřadníky. Takže zpočátku budou pouze spínány (režim ZAP – VYP) a po uplynutí nastavené zahořovací doby přejdou do předtím naprogramovaného režimu regulace intenzity osvětlení.
Další velkou výhodou umístění svítidel na DALI sběrnici je možnost využívání různých typů světelných zdrojů, protože DALI předřadníky jsou určeny vždy ke konkrétnímu jejich typu. Takže v instalaci lze bez problémů vyměnit starší žárovkové svítidlo za novější s LED zdroji (ovšemže s nutností nové adresace tohoto nového předřadníku).

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.