Náhodné ochranné vodiče

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vedle ochranných vodičů, které jsou instalovány přímo pro zajištění ochranné funkce v elektrické instalaci, mohou být jako ochranné vodiče použity i vodivé části a předměty, které jsou určeny pro jinou funkci než funkci ochranného vodiče, ale protože svými vlastnostmi i umístěním pro funkci ochranného vodiče vyhovují, mohou být jako ochranné vodiče využity.

nahodne uzemneni 1

Pokud jsou tyto části a předměty jako ochranné vodiče využity, nazývají se náhodné ochranné vodiče. Náhodnými ochrannými vodiči mohou být:

 • kovové pláště kabelů, stínění kabelů, pancéřování kabelů, drátěné pletivo, koncentrické vodiče, kovové instalační trubky, předměty, pro něž stanoví níže uvedené podmínky a) a b),
 • kovové kryty nebo kostry elektrických předmětů a jiných zařízení.

Cizí vodivé části je možno použít jako náhodný ochranný vodič, pokud splňuji tyto čtyři požadavky:

 • a) jejich elektrická spojitost musí být zajištěna ať už konstrukcí, nebo vhodnými spoji tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému, chemickému anebo elektrochemickému poškození,
 • b) jejich vodivost musí být alespoň rovna vodivosti stanovené podle čl. 543.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3,
 • c) do doby než se provedou náhradní opatření, musí být zabráněno odstranění cizích vodivých částí,
 • d) předem muselo být s cizími vodivými částmi pro toto použití uvažováno, a pokud to bylo třeba, byly vhodně upraveny.

Náhodný ochranný vodič se nesmí používat jako pracovní vodič kromě těchto případů: elektrické trakce, rentgenové přístroje včetně kabelů a krytů rentgenek a některých elektronických zařízení.

Zachování elektrické spojitosti ochranných vodičů

Všechny spoje ochranného vodiče a náhodného ochranného vodiče, jakož i všechny spoje mezi náhodným ochranným vodičem a ochranným vodičem musí být vodivé.
Spoje jsou dovoleny svařované, pájené, šroubované, nýtované, zdířkové nebo jiné jim rovnocenné.
Ochranný i náhodný ochranný vodič má mít co nejméně spojů. Spoje musí mít zaručený trvalý styk. Styčné plochy mají být kovové čisté a spoj má být vhodně chráněn proti korozi.
Za vodivé spojení se též považují např. otočné závěsy kovových dveří a vík, styk jeřábových kol s kolejnicemi a vodivá valivá ložiska. Při spojování neživých částí přístrojů s nosnou částí zařízení šroubem s vějířovou podložkou se musí přihlížet k prostředí, ve kterém je zařízení umístěno. (Např. v prostředí venkovním, agresivním apod. je spojení pomocí vějířové podložky nedostatečné. V chemických provozech se většinou tyto podložky nepoužívají a provozovatelé vyžadují například garantovaná kovová těsnění.).
Kovové obaly včetně plášťů (holých nebo izolovaných) určitých vedení, zvláště pak obaly kabelů s minerální izolací a určité elektroinstalační trubky (typy uvede výrobce), se mohou použít jako ochranné vodiče odpovídajících obvodů, které jsou v nich uloženy, jestliže vyhovují požadavkům a) a b) uvedeným na začátku článku. Pokud elektroinstalační trubky těmto požadavkům nevyhovují, nesmějí se použít.
Hliníkový plášť kabelu lze použít jako ochranný vodič, odpovídá-li těmto podmínkám:

 • a) Průřez hliníkového pláště kabelu musí odpovídat čl. 543.1.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, tzn. být alespoň jako průřez ochranného vodiče nebo vyhovovat vzorci v článku 543.1.2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 • b) Ve všech kabelových spojích musí být hliníkový plášť propojen vodičem, jehož průřez odpovídá bodu a).
 • c) Hliníkový plášť kabelu musí být opatřen ochranným obalem proti korozi vznikající chemickými vlivy.
 • d) Hliníkový plášť kabelu nesmí být použit jako ochranný vodič v těchto případech:
  1. u kabelů v soustavách se stejnosměrným proudem a u kabelů, kde je nebezpečí koroze z bludných proudů,
  2. v prostředích se zvýšenou korozní agresivitou ohrožující protikorozní ochranu.

nahodne uzemneni 2

Spojování kovových plášťů u kabelů

Tato informace se vztahuje na spojování kovových plášťů kabelů do 1 000 V. Při spojování kovových plášťů kabelů nad 1 000 V je třeba se řídit ustanoveními normy ČSN EN 50522.
Kovové pláště kabelů, i když se jich nepoužívá k ochraně před dotykem, se spojují s ochrannou soustavou ochrannými vodiči.
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem se musí kovový plášť, pancíř a stínění kabelů v celé délce vodiče propojit a spojit se všemi kabelovými soubory (spojkami, koncovkami apod.) a alespoň na jednom místě spojit s ochrannou soustavou sítě (se zemí, s vodičem PEN apod.) u všech kabelů s provozním napětím nad 250 V proti zemi vždy, u kabelů s provozním napětím pod 250 V proti zemi se musí spojit s ochrannou soustavou v prostorech nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných.
Pro zvláštní případy, např. u stejnosměrné trakce (kde se protikorozní ochrana provádí podle ČSN 03 8371) lze použít pro spojení s ochrannou soustavou průrazek, které musí být dimenzovány s ohledem na dovolené dotykové napětí.
Kabelové kovové soubory kabelů bez kovových plášťů se spojí s ochrannou soustavou jen tehdy, nejsou-li uloženy přímo v zemi.
Kabelové skříně určené pro rozpojování, rozbočování a jištění nebo koncové a průběžné připojení se nepovažují za kabelové soubory, ale posuzují se jako rozváděče.
Nejmenší dovolené průřezy tohoto ochranného spojení (popř. propojení v rozdělovacích místech) u kabelů s olověným pláštěm ve všech sítích u zařízení do 1 000 V jsou uvedeny v tabulce 1.
U kabelů s hliníkovým pláštěm (s koncentrickým jádrem) musí být dimenzován průřez ochranného spoje z vodiče AI nejméně takto:

 • u zařízení do 1 000 V v sítích TN a TT podle třetího sloupce tabulky 2, v sítích IT podle čtvrtého sloupce tabulky 2
 • pro propojení plášťů jednožilových kabelů je vhodné použít ochranné spoje
 • průřezem podle tabulky 1.

nahodne uzemneni 3

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku