Kladení vedení do stropu a podlah

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrická vedení musí byt provedena tak, aby nevznikalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození vedení, přetížení vodičů a požáru. Elektrická vedení uložená do konstrukcí stropů a podlah na hořlavé podklady nebo do hořlavých hmot musí vyhovovat požadavkům ČSN 33 2312.

Při kladení elektrických vedení do požárních stropů je nutné dbát ustanovení příslušných požárních norem - viz ČSN 73 0802. V konstrukcích se stropním nebo podlahovým vytápěním je nutné při zvýšení základní teploty okolního prostředí nad 30°C snížit proudové zatížení vodičů.

Způsoby uložení vedení

Elektrická vedení se do konstrukcí stropů a podlah ukládají převážně těmito způsoby (viz obrázky 1 až 6):

 • a) do vápenné, sádrové nebo cementové omítky (obrázek 1),
 • b) do betonu (obrázek 2),
 • c) do podlahové vyrovnávací vrstvy (obrázek 3),
 • d) do drážky ve stropní konstrukci, ve vyrovnávací podlahové vrstvě nebo v podlaze (obrázek 4),
 • e) do dutin ve stropní nebo podlahové konstrukci (obrázek 5),
 • f) do prostoru mezistropu (obrázek 6).

ukladani vedeni 1

Požadavky na provedení

Při projektování konstrukcí stropů a podlah je nutné určit potřebné stavební úpravy pro uložení elektrických vedení (např. drážky, dutiny, prostupy apod.); tyto úpravy se doporučuje provést již při výrobě stavebních konstrukcí.
Stavební úpravy pro uložení elektrických vedení včetně dodatečně provedených úprav nesmějí snížit zatížitelnost stropních konstrukcí pod přípustnou mez.
Při použití prefabrikovaných rozvodných soustav je třeba dbát pokynů výrobce, popř. příslušných projekčních, typizačních a montážních směrnic.
Jednotlivé části elektrického rozvodu ukládané do konstrukcí stropů a podlah musí splňovat požadavky platných předpisových a předmětových norem a musí odolávat nebo být vhodně chráněny před namáháním, kterému jsou vystaveny při montáži a provozu.
Elektrická vedení s příslušenstvím ukládaná do betonu i ve výrobně nebo na stavbě) musí odolávat:

 • a) mechanickému poškození při montáži a fixaci do bednění, vkládání ocelové výztuže, lití a vibrování betonové směsi a pohybu pracovníků,
 • b) zatečení betonové směsi do trubek, lišt a kanálů s příslušenstvím,
 • c) tepelnému namáhání při ohřevu betonové směsi (do +90 °C),
 • d) nízkým teplotám při montáži v zimním období (do -5 °C, popř. -15 °C).

ukladani vedeni 2

Vedení kladená na povrch stropní konstrukce nebo do drážky na horní straně stropní konstrukce před vyrovnávací podlahovou vrstvou musí být dostatečně odolná proti uvolnění a poškození během provádění stavebních prací (např. kabely s pevným pancířem nebo musí být ihned po uložení chráněna proti poškození (např. obalem z cementové malty M 100 o tloušťce alespoň 1 cm s mírně stoupajícími náběhy nebo jinou rovnocennou ochranou).
Mezi ochranným obalem nad vedením uloženým v podlaze a nášlapnou vrstvou podlahy musí mít vyrovnávací vrstva dostatečnou tloušťku, aby nevznikalo nebezpečí praskání vyrovnávací vrstvy, a tím znehodnocení nášlapné vrstvy.
Vedení uložená do drážky v podlaze musí být chráněna před poškozením dostatečně pevným a trvanlivým krytem. Musí být učiněno opatření, aby při běžném úklidu (mytí podlah) do drážek nemohla zatékat voda.
Elektrická vedení se nesmějí klást do dilatačních spár a do spár, ve kterých by byla vystavena nebezpečí mechanického poškození.
Části vedení vyčnívající ze stropu nebo z podlahy (např. části podlahových rozvodů jako víka podlahových krabic, podlahové stojánky apod.) musí být ověřeny pro prostředí a mechanické namáhání předpokládané v daném místě.
Volné konce vodičů a kabelů vycházející ze stropů a podlah na příčky apod. musí být chráněny před poškozením během provádění stavebních prací (např. ovinutím, návleky apod.).

ukladani vedeni 3
Víka podlahových krabic a všechna vyústění vedení z krabic a podlahových kanálů do podlahových stojánků musí být utěsněna proti vniknutí cizích předmětů a vody při mytí podlah.
Toto utěsnění musí v prostředí základním odpovídat aspoň krytí IP 43. Při suchém způsobu úklidu podlahy stačí krytí IP 41; v ostatních prostředích musí stupeň krytí odpovídat požadavkům normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Vodivé části podlahových rozvodů vyčnívající z podlahy a nosné konstrukce, na nichž jsou uložena vedení ve stropech, se chrání před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Pro elektrická vedení nn dotýkající se vodivých částí (kovových konstrukcí, ocelové výztuže betonových konstrukcí, kovových trubek, žlabů, podlahových kanálů) nechráněných před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 se musí použít vodiče a kabely zkoušené napětím aspoň 4 kV; vodiče zkoušené napětím 2 kV se musí od takovýchto vodivých částí oddělit přepážkou z izolantu [např. izolační trubkou nebo izolační trubičkou) s předepsaným zkušebním napětím alespoň 2 kV.
V prostoru mezistropu s odnímatelným podhledem musí být vedení kladena tak, aby jejich uložení nebylo závislé na odnímatelném podhledu.
Protahovací krabice a krabicové rozvodky ve stropech a podlahách musí být pro montáž přístupné tak, aby se daly kdykoliv snadno otevřít a zavřít. Víčka krabic musí být viditelná nebo jejich poloha označena tak, aby je bylo možno lehce najít. Ke krabicím umístěným nad podhledem nebo pod nášlapnou vrstvou podlahy musí být přístup umožněn snadno otevíratelnými kryty (např. odklopením části podhledu, popř. podlahového dílce).

ukladani vedeni 4

Volba druhu vedení

Druh vedení kladených do konstrukcí stropů a podlah se volí se zřetelem k podkladu a prostředí v těchto stavebních konstrukcích:

 • vedení jednožilovými a můstkovými vodiči;
 • vedení v trubkách a lištách;
 • vedení šňůrová podle ČSN 34 0350 ed. 2;
 • vedení kabelová.

Vedení kladená na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot se volí podle normy ČSN 33 2312.
Na půdách a v neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot použít jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím aspoň IP 42.
V hořlavých stropech nebo v prostorech s nebezpečím požáru musí být trubky z celistvých kusů nebo musí být spojovány lepenými, závitovými nebo jim rovnocennými spoji.
Do stropních konstrukcí z litého betonu betonovaných na stavbě se mají používat pružné trubky, a to aspoň v provedení pro lehké mechanické namáhání (zkoušené podle ČSN EN 61386-1 silou 320 N).
Do stropních konstrukcí z litého betonu a ohřevem betonové směsi je určen úložný elektroinstalační materiál odolávající krátkodobě teplotám do +90 °C.

ukladani vedeni 5

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.