Hromosvody a uzemňování prakticky - 1. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Začínáme se seriálem článků, které se budou zaměřovat na hromosvody a uzemnění. Kompletní problematikou praktického řešení vnější ochrany před bleskem od základní legislativy, přes základní kritéria a projektování až po samotnou montáž, revize a uvedení do provozu.

Výpis základních právních předpisů

 • Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. – Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
 • Nařízení 10/2016 MHMP – kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

Výpis základních norem a předpisů

 • ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (květen 2009)
 • ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-443 Bezpečnost - Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (listopad 2016)
 • ČSN 33 2000-4-444 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444 Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (duben 2011)
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (duben 2010)
 • ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení, Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení (listopad 2016)
 • ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (říjen 2016)
 • ČSN 35 7606 – Systémy ochrany před bleskem - Značky
 • ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
 • ČSN EN 62305-1 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (září 2011)
 • ČSN EN 62305-2 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (únor 2013)
 • ČSN EN 62305-3 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (leden 2012)
 • ČSN EN 62305-3 ed. 2 ZMĚNA Z1 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (červenec 2013)
 • ČSN EN 62305-4 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (září 2011)
 • ČSN CLC/TS 50539-12 – Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací (květen 2013)

hromosvody prakticky 2

Termíny a definice, zkratky

Jímací soustava (air-termination system) – Část vnějšího LPS, která používá kovové prvky, jako jsou tyče, mřížová soustava nebo zavěšená lana, které jsou určeny k zachycení blesku.
Soustava svodů (down-conductor system) – Část vnějšího LPS určená ke svedení bleskového proudu do země.
Uzemňovací soustava (air-termination system) – Část vnějšího LPS určená ke svedení a rozptýlení bleskového proudu do země.
s – Dostatečná vzdálenost (separation distance) – Vzdálenost mezi dvěma částmi, kde nemůže vzniknout nebezpečné jiskření. Dále v textu též pojem Bezpečná vzdálenost „s“.
Vnější vodivé části (external conductive parts) – Rozsáhlé kovové části vstupující do chráněné stavby nebo z ní vystupující, jako jsou potrubí, kovové díly kabelů, kovová vedení atd., které mohou přenášet část bleskového proudu.
EB – Ekvipotencionální pospojování proti blesku, Vyrovnání potenciálů při působení blesku (lightning equipotential bonding) – Připojení oddělených kovových prvků k LPS přímým vodivým spojením nebo přepěťová ochranná opatření pro snížení rozdílů potenciálů způsobených bleskovým proudem.
Nebezpečné jiskření (dangerous sparking) – Elektrický výboj způsobený bleskem, který způsobí hmotné škody na chráněné stavbě.
SPD – Přepěťové ochranné zařízení (surge protective device) – Zařízení určené k omezení přechodných přepětí a ke svedení impulzních proudů; obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.

Co je potřeba řešit v DÚR?

Zákon č. 183/2006 Sb.
§90 - Územní rozhodnutí - Posuzování záměru žadatele
(1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Poznámka: V územním řízení se řeší zejména poměry v území, nikoli technické řešení samotné stavby. Je tedy nadbytečné nějak podrobněji řešit technické provedení ochrany před bleskem.

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 1a, Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce

Příloha č. 1, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
B.2 Celkový popis stavby
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
Poznámka: V rámci územního řízení tak stačí uvést v zásadě jen dvě věty: …. Ochrana před bleskem bude provedena dle technické normy ČSN 62305 ed. 2. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena analýza rizika dle normy ČSN 62305-2 ed. 2 pro výběr nejvhodnějších opatření ochrany stavby před bleskem. ….

Co je potřeba řešit v DSP?

Zákon č. 183/2006 Sb.
Stavební řízení, §111
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Co je to „obecný požadavek na výstavbu“?

Zákon č. 183/2006 Sb.
Základní pojmy, §2, odst. 2, písm. e)
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.

Obecné požadavky na výstavbu, §169, odst. 1
(1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.

Které předpisy jsou prováděcími pro Stavební zákon?

Prováděcích předpisů je mnoho; z důležitých uvádíme: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a Nařízení 10/2016 Pražské stavební předpisy.
Poznámka: Splním-li požadavky prováděcích předpisů (nejen tři výše jmenované), mám splněny požadavky DSP. V Praze se vyvarujte uvádět v dokumentaci odkazy na vyhlášku 268/2009 Sb., nebo vám dokumentaci stavební úřad vrátí.

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 1d, Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení)
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 2, Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Příloha č. 8, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení
Příloha č. 12, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
D.1.4 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika
Je požadována jen silnoproudá elektrotechnika. V DSP nejsou výkresy hromosvodu požadovány. DSP požaduje uvedení, musí-li být ochrana před bleskem a proč.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku