Hlavní domovní vedení v budovách

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účel hlavního domovního vedení. Hlavní domovní vedení se zřizují proto, aby na ně bylo možno připojit všechna odběrná místa objektu. Průřez hlavního domovního vedení musí odpovídat podmínkám pro dimenzování vodičů.

Při zřizování hlavního domovního vedení je rovněž nutno přihlédnout k požadavkům připojovacích podmínek distributora.
V bytových domech a objektech občanské výstavby, kde je to vhodné (např. z hlediska dispozice podlaží, z hlediska použití typizovaných elektroměrových rozvaděčů a jader nebo rozmístění všech svislých rozvodů), zřizuje se více hlavních domovních vedení. Rozbočení na více stoupacích vedení a jejich jištění se provádí obvykle v přípojkové skříni nebo v elektroměrovém rozvaděči. Pokud je rozdělení v elektroměrovém rozvaděči, každá větev se musí jistit jističem umístěným v neměřené a plombovatelné části tohoto rozvaděče. Následně se větve nesmí spojit. Hlavní domovní vedení se provádí z celistvých vodičů a po celé délce bez přerušení, je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu.

domovni vedeni 2017 1
Hlavní domovní vedení začíná na výstupních svorkách (šroubech) v přípojkové skříni. Tyto prvky jsou součástí elektrické instalace nemovitosti/objektu/stavby.
V budovách nejvýše se třemi odběrateli není nutné hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně.
Pro hlavní domovní vedení se užívá izolovaných vodičů, popřípadě kabelů; lze též použít vodičů holých, uložených izolačně v prefabrikovaných, mechanicky dostatečně pevných krytech, přičemž však musí být zaručena potřebná ochrana před nebezpečným dotykem a ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny. Při procházení jednotlivými požárními úseky musí být prostupy řádně utěsněny s požadovanou požární odolností.
Průřez hlavního domovního vedení se volí s ohledem na očekávané zatížení (výpočtové zatížení) Pp.
Zatížení Pp je součin soudobosti β a součtu očekávaného maximálního příkonu všech připojených bytů.
Průřez hlavního domovního vedení musí být takový, aby dovolené proudové zatížení vodičů bylo vyšší než výpočtový proud Ip. Jmenovitý proud pojistek jistících hlavní domovní vedení musí být alespoň
o 1 stupeň (v řadě jmenovitých proudů podle ČSN EN 60059 vyšší než nejvyšší jmenovitý proud jističů před elektroměry.
Takto stanovený průřez se kontroluje na úbytek napětí, popř. se zvětší tak, aby úbytek napětí mezi přípojkovou skříní a mezi kterýmkoliv rozvaděčem (rozvodnicí) za elektroměrem nebyl větší, než je uvedeno v čl. 7.7.3 normy ČSN 33 2130 ed. 3.
Umístění hlavního domovního vedení. Hlavní domovní vedení musí být vedeno veřejně přístupnými prostory, uloženo odděleně od ostatních měřených vedení, umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny.
Provedení hlavního domovního vedení je dáno konstrukcí stavby, podkladem, vnějšími vlivy, druhem a velikostí odběru.
Hlavní domovní vedení musí být provedeno tak, aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahů, například v trubkách, kanálech, dutinách konstrukcí apod.
Jištění hlavního domovního vedení. Každé hlavní domovní vedení se jistí v přípojkové skříni, případně v hlavním rozvaděči příslušně dimenzovanou pojistkou (viz ČSN 33 2000-4-43 ed. 2). Je-li v objektu více hlavních domovních vedení, lze jako přípojkové skříně použít rozpojovací jisticí skříně.

domovni vedeni 2017 2
Změna průřezu vodičů hlavního domovního vedení je možná pouze v těchto případech:

  • a) kde je odbočka k větším spotřebičům (např. dílny, kotelny, strojovny, výtahy apod.); nebo
  • b) kde z kmenového hlavního domovního vedení odbočují jednotlivé větve hlavního domovního vedení; nebo
  • c) kde část hlavního domovního vedení od přípojkové skříně k prvnímu odbočení k elektroměrům je provedena z vodičů jiné konstrukce (např. z kabelů) než hlavní stoupací vedení (např. z jednožilových izolovaných vodičů v trubkách nebo z holých vodičů uložených ve schválených prefabrikovaných soupravách).

V těchto případech lze provést část hlavního domovního vedení od přípojkové skříně až k odbočení k větším spotřebičům nebo kmenové části hlavního domovního vedení vodiči o silnějším průřezu a od místa odbočení v odbočovacích skříních provést hlavní stoupací vedení nebo větve hlavního domovního vedení vodiči slabšími. Hlavní stoupací vedení nebo jednotlivá větev hlavního domovního vedení se jistí v místě změny průřezu hlavního domovního vedení. Měnit průřez hlavního domovního vedení v jiných případech není dovoleno.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku