Bezpečné odpojování a spínání v elektrické instalaci v souladu s ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V souladu se stanovenou funkcí (funkcemi) musí každý přístroj určený pro odpojování a spínání vyhovovat odpovídajícím požadavkům ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.

V sítích TN-C a v části TN-C sítí TN-C-S nesmí být vodič PEN odpojován ani spínán.
V sítích TN-S a v části TN-S sítí TN-C-S se odpojování nebo spínání nulového vodiče nepožaduje, jestliže je instalováno ochranné pospojování a buď:

  • nulový vodič je spolehlivě spojený se zemí pomocí tak nízkého odporu, že tím jsou splněny doby odpojení ochranných přístrojů podle požadavků normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 nebo
  • provozovatel distribuční sítě prohlašuje, že buď vodič PEN, nebo N zdroje je spolehlivě spojen se zemí pomocí tak nízkého odporu, že tím jsou splněny doby odpojení ochranných přístrojů podle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Odpojování

Každá elektrická instalace musí mít prostředky pro odpojení od každého zdroje napájení.
Každý obvod musí být opatřen prostředky pro odpojení všech živých vodičů až na ty, které byly uvedeny v odtržkách výše.
Jestliže to umožňují provozní podmínky, mohou být provedena opatření pro odpojování skupiny obvodů společnými prostředky.
Musí být zajištěny vhodné prostředky, aby se zabránilo uvedení kteréhokoliv zařízení nechtěně nebo neúmyslně pod napětí/do provozu.
Kde existuje možnost nahromadění zbytkové energie, musí být zajištěny vhodné prostředky pro její vybití.
Kde to má význam, musí být doplněn výstražný štítek uvádějící vybíjecí dobu nebo časovou prodlevu požadovanou předtím, než může být kryt otevřen.

Funkční spínání (řízení)

Funkční spínání musí být zajištěno pro každou část obvodu, pro níž se může vyžadovat, aby byla ovládána nezávisle na ostatních částech instalace.
Přístroje pro funkční spínání nemusí bezpodmínečně vypínat všechny živé vodiče obvodu. Jednopólový spínací přístroj nesmí být zařazen v nulovém vodiči s výjimkou zapojení řídicího přístroje pro světelné obvody, viz obrázek 1.

funkcni spinani 4 2017 1

Legenda

  1. připojení řídicího přístroje pro ovládání světelného obvodu
  2. obvod napájející svítidla
  3. řídicí přístroj

Spínání nulového vodiče musí odpovídat ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.
Obecně musí být všechny elektrické spotřebiče vyžadující ovládání, vybaveny vhodnými přístroji pro funkční spínání.
Jediný přístroj pro funkční spínání může ovládat několik spotřebičů určených k tomu, aby byly v činnosti současně.
Přístroje pro funkční spínání, které zajišťují změnu napájení z různých zdrojů, musí vypínat všechny živé vodiče, a pokud pro to není elektrická instalace zvlášť navržena, nesmí umožňovat paralelní zapojení zdrojů.

Pomocné obvody
Pomocné obvody musí být navrženy, uspořádány a chráněny tak, aby se omezila nebezpečí v důsledku poruchy v pomocném obvodu nebo poruchy izolace mezi pomocným obvodem a ostatními vodivými částmi, což by mohlo způsobit selhání (např. samovolnou funkci) ovládaných zařízení (viz ČSN 33 2000-5-557).

Řízení motorů
Řídicí obvody pro motory musí být navrženy tak, aby to chránilo jakýkoliv motor před samovolným spuštěním po jeho zastavení v důsledku poklesu nebo ztráty napětí, pokud takové spuštění může způsobit nebezpečí.
Zemní spojení (poruchy) v řídicích obvodech by neměly způsobovat neúmyslný rozběh, potenciálně nebezpečný pohyb nebo bránit zastavení motoru.
Jestliže je motor vybaven brzděním protiproudem, musí se provést opatření, aby se na konci brzdění zabránilo rozběhu motoru v opačném směru, pokud takové protisměrné otáčení může být nebezpečné.
Tam, kde bezpečnost závisí na směru otáčení motoru, musí se provést opatření, aby se zabránilo záměně otáčení motoru v opačném směru v důsledku změny sledu fází.

Vypínaní pro potřebu mechanické údržby

Zařízení umožňující vypnutí musí být instalováno tam, kde při mechanické údržbě může docházet k nebezpečí fyzického úrazu.
Vypnutím musí dojít k odpojení všech živých vodičů, s výjimkou případů uvedených v odtržkách na začátku článku, pomocí přístrojů vhodných pro odpojení.
Elektricky napájenými mechanickými zařízeními mohou být rotační stroje, stejně jako topné prvky a zařízení na elektromagnetickém principu.
Pro systémy napájené jinak než elektricky, např. pneumaticky, hydraulicky nebo parou, tato pravidla neplatí. V takových případech nemusí být vypínání jakéhokoliv souvisejícího elektrického napájení dostatečným opatřením.
Aby během mechanické údržby nedošlo k nežádoucímu nebo neúmyslnému oživení elektricky napájeného zařízení, musí být zajištěna vhodná opatření, s výjimkou případů, kdy jsou prostředky pro vypínání pod neustálou kontrolou některé z osob provádějících tuto údržbu.

funkcni spinani 4 2017 3

Nouzové vypínaní

Jestliže je třeba ovládat přívod elektrické energie do kterékoliv části instalace, aby se zabránilo neočekávanému nebezpečí, musí se pro tento přívod zajistit prostředky nouzového vypnutí.
Tam, kde existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí nouzové vypnutí způsobit odpojení všech živých vodičů kromě případů uvedených na začátku článku.
Prostředky nouzového vypnutí musí působit, pokud možno přímo na příslušné vodiče přívodu.
Zařízení nouzového vypínání musí být provedeno tak, aby příslušné napájení bylo přerušeno pouze jedním jediným zapůsobením.
Zařízení nouzového spínání musí být provedeno tak, aby jeho působení nevyvolalo další nebezpečí nebo aby nezabraňovalo úplnému provedení zásahu potřebnému k odstranění nebezpečí.
Funkce nouzových operací nesmí narušovat účinnost ochranných přístrojů nebo přístrojů s jinými bezpečnostními funkcemi.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku