ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Spínací technika, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění www.elektroprumysl.cz • červenec 2022 • ročník 12 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie úspory elektrické energie skrze automatizaci šetření výdajů při zachování komfortu objevte širokou škála přístrojů pro komerční i obytné domy, veřejná prostranství i zahrady

Nové převodníky řady OMX 300 více informací na www.merret.cz • rychlý, přesný, univerzální • nastavení pomocí DIP switche nebo USB rozhraní • indikace stavů na LED Měřením přinášíme hodnpoty...

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červenec 2022 | 1 Milí čtenáři, přinášíme Vám další letní číslo časopisu, které je tematicky zaměřené na spínací techniku, hromosvody, uzemnění a problematiku strojních zařízení. Počátek spínací techniky, tedy prvního relé by se dal datovat k roku 1809, kdy navrhl Samuel Thomas von Sömmerring první elektrolytické relé, které sloužilo jako součást elektrochemického telegrafu. Výhradně elektrická relé začala vznikat jako další vylepšení telegrafů, a to díky americkému vědci Josephu Henrymu, který je často uváděn jako vynálezce relé v roce 1835. Ten zkonstruoval elektrické relé za účelem vylepšení svého telegrafu, vyvinutého v roce 1831. Oficiální patent na relé byl však vydán až v roce 1840 Samuelu Morsemu na jeho princip telegrafu, kde relé fungovalo jako digitální zesilovač, který opakoval telegrafní signál, a umožňoval tak šíření signálů na libovolnou vzdálenost. V dnešní době máme mnoho typu relé, která jsou klasifikována na základě jejich funkce, typu aplikace, konfigurace nebo konstrukčních vlastností. V současné době se na nově vyrobená zařízení v EU a na dovezená zařízení ze zemí mimo EU vztahuje evropská strojírenská směrnice 2006/42/ES, která je v České republice převzatá jako Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Obsahuje základní požadavky na bezpečnost strojních zařízení, předepisuje povinnou dokumentaci, kterou musí výrobce vytvořit a upravuje náležitosti kontrol a postupů při prohlašování shody. Dne 21. dubna 2021 vydala Evropská komise návrh nového nařízení o strojních zařízeních, které ještě nemá svou finální podobu, ale již nyní je jasné, že přinese výrobcům nové povinnosti při uvádění strojů do provozu a také se zpřísní postup jejich certifikace. Dřívější příloha IV se transformuje na přílohu I, kde budou uvedeny nejvíce nebezpečné stroje, přičemž u značně velké podskupiny těchto strojů již nebude možné vydat prohlášení o shodě svépomocí, podle takzvaného modulu A, ale bude nutná spoluúčast notifikované osoby. Tato osoba samozřejmě nepřebírá zodpovědnost, ta je dále na výrobci. Velmi často diskutovanou problematikou u strojních zařízení je měření jejich doběhu, a to zejména v otázce, kdy je měření nutné provádět a na základě jakých legislativních požadavků. Měření doběhu je jeden z kroků, při procesu prokázaní shody. Přesné požadavky jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES v příloze VII, která pojednává o technické dokumentaci, na základě které se vystavuje ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení. Protokoly o měření doběhu jsou nedílnou součástí technické dokumentace, kterou sestavuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Všeobecně lze říci, že výrobce musí provádět tato měření vždy, budou-li použita pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení ochranná opatření pomocí technických prostředků AOPD, PSPD a dvouručního ovládání nebo v případě monitorování polohy ochranného krytu bez jištění polohy proti otevření za provozu zařízení. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | červenec 2022 46 26 14 34 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Ochranný obvod strojního zařízení ......................................................... 4 » Spínací technika THEBEN: správné světlo ve správnou chvíli ...................... 8 » Ukládání zemničů do půdy ................ 10 » Automatizací k úsporám ..................... 12 » Ukončení napájecího vodiče a přístroje pro odpojování a vypínání u strojních zařízení ........... 14 » Rittal Edge Solutions – řešení na míru pro každého ............................ 20 » Kategorie užití AC a DC stykačů a spouštěčů .............................................. 22 » Schneider Electric poskytuje zdarma návod, jak měřit míru udržitelnosti firem ................................. 24 » Rozhraní mezi obsluhou a řídicími přístroji umístěnými na stroji ...................................................... 26 » Studenti ČVUT se ve světové konkurenci neztratili, k ocenění komfort přispěla i společnost Schneider Electric .................................. 32 » Požadavky na ochranný vodič pro usnadnění automatického odpojení napájení u rozváděčů nízkého napětí ........................................ 34 » RUNPOTEC RT 2008: sen každého elektrikáře ................................................ 38 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Znáte rizika ve výrobě vaší firmy? ................................................. 40 » Typy ochranných krytů strojních zařízení .................................... 44 » Měření doběhu strojních zařízení ....................................................... 46 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Jednoduché a efektivní rozšíření systému DYNlink pomocí funkce StatusBus .................................................. 48 » Odolná mobilní pracovní stanice Getac X600 / X600 Pro ......................... 52 » Ovládací a signalizační přístroje společnosti Eaton ................................... 54 » Co přesně je bezpečnostní světelný závěs? ........................................ 58 » Digitalizace bezpečnosti a diagnostiky strojů s ISD .................... 64

ElektroPrůmysl.cz OBSAH červenec 2022 | 3 96 88 74 68 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Průmyslová tlačítka a signalizační prvky k ovládání strojních nebo elektrických zařízení .................. 68 » Bezpečnostní spínače řady FY na ochranné kryty strojů s doběhem ............................................... 70 ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE » Decentralizace spínaných zdrojů jako trend a příležitost v automatizaci ......................................... 74 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Monitorování systémy transformátorů v průmyslu ................ 78 » Panasonic: Inovativní novinky v oblasti servopohonů ......................... 84 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení před poškozením při vykonávání revizí - 2. díl ............................................... 88 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Úvod do projektování - obsah projektové dokumentace ................... 94 » Školení pro revizní techniky 2022 .... 96 » Značky a značení v elektrotechnice .................................... 98 » Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A ........................................ 100 DISKUSNÍ FÓRUM » Revize elektrických spotřebičů od 1. 7. 2022 .......................................... 102 » Provádění revizí nepřipevněných spotřebičů po 1. 7. 2022 .................... 102 » Zatížení a jištění kabelu CYKY .......... 103 » Dokumentace elektroinstalace ....... 104 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Časová relé ............................................. 106 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 124

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | červenec 2022 Ochranný obvod strojního zařízení Ochranný obvod sestává z propojení svorky (svorek) PE, ochranných vodičů v zařízení stroje, včetně kluzných kontaktů, pokud jsou součástí obvodu, dále z vodivých konstrukčních částí a neživých částí elektrického zařízení a vodivých konstrukčních částí stroje. Všechny části ochranného obvodu musí být navrženy tak, aby byly schopné vydržet nejvyšší tepelná a mechanická namáhání, která mohou být způsobena proudy zemního spojení, které by mohly protékat v této části ochranného obvodu. Průřez každého ochranného vodiče, který netvoří součást kabelu nebo který není ve společném krytu s pracovním vodičem, nesmí být menší než • 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je použita ochrana před mechanickým poškozením, • 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není použita ochrana před mechanickým poškozením. Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se pokládá za mechanicky chráněný, pokud je instalován v elektroinstalační trubce, úložném elektroinstalačním kanálu, nebo je chráněn podobným způsobem. Vodivé konstrukční části zařízení nemusí být připojeny k ochrannému obvodu. Vodivé konstrukční části stroje nemusí být připojeny k ochrannému obvodu tam, kde všechna použitá zařízení mají odpovídající ochranu použitím zařízení třídy II nebo rovnocennou izolací. Neživé části zařízení nesmí být připojeny k ochrannému obvodu. K ochrannému obvodu není nutné připojovat neživé části, pokud jsou tyto části namontovány tak, že nepředstavují nebezpečí, protože: • se jich nelze dotknout na velkých plochách nebo je uchopit rukou, a mají malé rozměry (menší než přibližně 50 x 50 mm); nebo • jsou umístěny tak, že je nepravděpodobný jak dotyk s živými částmi, tak porucha izolace. To se vztahuje na malé části, jako jsou šrouby, nýty a štítky, a na části uvnitř krytu bez ohledu na jejich velikost. Ochranné vodiče Ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování musí být od ostatních vodičů snadno rozlišitelný tvarem, umístěním, označením nebo barvou. Je-li použito pouze označení barvou, musí být použita kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ po celé délce vodiče. Tato barevná identifikace je vyhrazena výlučně pro ochranné vodiče / vodiče ochranného pospojování. Přednostně se mají používat měděné vodiče. Je-li použit jiný materiál vodiče než měď, nesmí jeho elektrický odpor na jedObr. 1 Připojovací místo ochranného vodiče na vodivém krytu stroje

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 5 notku délky překročit hodnotu elektrického odporu přípustného měděného vodiče a takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm2 z důvodu mechanické stálosti. Kovové kryty nebo kostry nebo montážní desky elektrických zařízení připojené k ochrannému obvodu lze použít jako ochranné vodiče, pokud splňují následující tři požadavky: • jejich elektrická spojitost musí být zabezpečena konstrukcí nebo vhodným připojením tak, aby zajišťovala ochranu před mechanickým, chemickým nebo elektrochemickým zhoršením; • vyhovují požadavkům čl. 543.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3; • musí umožnit připojení jiných ochranných vodičů v každém předem stanoveném napojovacím místě. Průřez ochranných vodičů musí být buď vypočten podle čl. 543.1.2 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 nebo zvolen podle tab. 1. Každý ochranný vodič musí: • být součástí vícežilového kabelu, nebo; • být ve společném krytu s pracovním vodičem, nebo; • mít průřez alespoň: - 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je použita ochrana před mechanickým poškozením, - 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není použita ochrana před mechanickým poškozením. Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se pokládá za mechanicky chráněný, pokud je instalován v elektroinstalační trubce, úložném elektroinstalačním kanálu, nebo je chráněn podobným způsobem. Dále uvedené části stroje a jeho elektrického zařízení musí být připojeny k ochrannému obvodu, ale nesmí se použít jako ochranné vodiče: • vodivé konstrukční části stroje; • kovové elektroinstalační kanály s ohebnou nebo tuhou konstrukcí; • kovové kabelové pláště nebo pancíře; • kovová potrubí obsahující hořlavé materiály, jako jsou plyny, kapaliny, prach; • ohebné nebo pružné kovové elektroinstalační trubky; • konstrukční části, které jsou v normálním provozu vystaveny mechanickému namáhání; • ohebné kovové části; nosné dráty; kabelové lávky a kabelové žebříky. Spojitost ochranného obvodu Pokud je nějaká část z jakéhokoliv důvodu odstraněna (například při běžné údržbě), ochranný obvod pro zbývající části nesmí být přerušen. Místa spojení a pospojování musí být navržena tak, aby jejich proudová zatížitelnost nebyla zhoršována mechanickými, chemickými nebo elektrochemickými vlivy. V případě použití krytů a vodičů z hliníku nebo slitin hliníku má být věnována zvláštní pozornost možnosti elektrolytické koroze. Tam, kde je elektrické zařízení namontováno na víka, dveře nebo krycí desky, musí být zajištěna spojitost ochranného obvodu, a doporučuje se, aby byl použit ochranný vodič. Pokud není ochranný vodič použit, musí být použity upevňovací prvky, závěsy nebo kluzné kontakty navržené tak, aby měly nízký odpor. Spojitost vodičů v kabelech, které jsou vystaveny poškození (například ohebné vlečné kabely), musí být zajištěna příslušnými opatřeními (například monitorování). Pokud jsou přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči instalovány jako součást ochranného obvodu, nesmí při obvyklém provozu vést proud. Tab. 1 Nejmenší průřez měděných ochranných vodičů Průřez pracovních vodičů S mm2 Nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče (PE) Sp mm2 S ≤ 16 S 16 > S ≤ 35 16 S > 35 S/2

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | červenec 2022 Proto musí jak ochranný vodič (PE), tak nulový vodič (N) používat samostatný přívodní vodič, přípojnici nebo sběrací kroužek. Spojitost ochranných vodičů využívajících kluzné kontakty musí být zajištěna vhodnými opatřeními (například zdvojením sběrače proudu, monitorováním spojitosti). Ochranný obvod nesmí zahrnovat spínací přístroj nebo zařízení jistící proti nadproudům (například spínač, pojistka) nebo jiné prostředky pro přerušení. Výjimku představují spoje, které nemohou být rozpojeny bez použití nástroje a které jsou umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu elektrického zařízení, mohou být použity pro účely zkoušek nebo měření. Tam, kde spojitost ochranného obvodu může být přerušena pomocí výměnných sběračů proudu nebo zásuvkových spojení, musí být ochranný obvod přerušen kontaktem, který jako první zapíná a jako poslední vypíná. To platí také pro vyjímatelné nebo výsuvné zásuvné jednotky. Připojovací místa ochranného vodiče Všechny ochranné vodiče musí být ukončeny tak, aby byly zajištěny proti náhodnému uvolnění. Spojovací prostředky musí být vhodné pro průřezy a druh ukončovaných vodičů. Připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je dovoleno pouze v případech, kdy je svorka pro tento účel navržena. Jeden ochranný vodič však musí být připojen pouze k jednomu připojovacímu bodu svorky. Pájené spoje jsou dovoleny pouze v případě, kdy jsou použity svorky vhodné pro pájení. Připojovací místa ochranného vodiče nejsou určena například pro upevnění spotřebičů nebo součástí. Každé připojovací místo ochranného vodiče musí být označeno nebo opatřeno štítkem s použitím značky IEC 604175019:2006-8 znázorněným na obr. 3 nebo písmeny PE, přičemž se dává přednost grafické značce, nebo použitím kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ, nebo jakoukoliv kombinací výše uvedených možností. Mobilní stroje U mobilních strojů s vestavěnými napájecími zdroji musí být ochranné vodiče, vodivé konstrukční části elektrických zařízení a cizí vodivé části, které tvoří konstrukci stroje, všechny připojeny ke svorce ochranného pospojování, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud může být mobilní stroj také připojen k vnějObr. 3 Značka IEC 60417-5019: Ochranná země Ochranný obvod: (1) Propojení ochranného vodiče (vodičů) a svorky PE (2) Připojení neživých částí (3) Ochranný vodič připojený k montážní desce elektrického zařízení použité jako ochranný vodič (4) Připojení vodivých konstrukčních částí elektrického zařízení (5) Vodivé konstrukční části stroje Části připojené k ochrannému obvodu, které se nemají používat jako ochranný vodič: (6) Kovové elektroinstalační kanály s ohebnou nebo tuhou konstrukcí (7) Kovové kabelové pláště a pancíře (8) Kovová potrubí obsahující hořlavé materiály (9) Cizí vodivé části, pokud jsou uzemněny nazávisle na elektrickémnapájení stroje, a náchylné k zavedení potenciálu, obecně zemního potenciálu (10) Ohebné nebo pružné kovové elektroinstalační trubky (11) Ochranné pospojování nosných drátů, kabelové lávky a kabelových žebříků Připojení k ochrannému obvodu z pracovních důvodů: (12) Pracovní pospojování Legenda k referenčním označením: T1 Pomocný transformátor U1 Montážní deska elektrického zařízení Obr. 2 Příklad pospojování pro elektrické zařízení stroje

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 7 šímu napájecímu zdroji, musí být tato svorka ochranného pospojování místem připojení pro vnější ochranný vodič. Přídavné požadavky na elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Pokudmá elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje 10 mA. Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. ERGATE Automation s. r. o. Klíny 35, 615 00 Brno Tel: +420 548 140 001 office@ergate.cz www.ergate.cz Rychlé a spolehlivé dodávky Napájecí zdroj RPS60-24-CE na DIN lištu Proud: 2,5 A Výkon: 60 W Vstupní napětí: 100-240 V AC Výstup: 24 V DC 450,– Napájecí zdroj RPS120-24-CE na DIN lištu Proud: 5 A Výkon: 120 W Vstupní napětí: 100-240 V AC Výstup: 24 V DC 590,– Napájecí zdroj RPS240-24-CE na DIN lištu Proud: 10 A Výkon: 240 W Vstupní napětí: 100-240 V AC Výstup: 24 V DC 1.350,– Napájecí zdroj RPS480-24-CE na DIN lištu Proud: 20 A Výkon: 480 W Vstupní napětí: 100-240 V AC Výstup: 24 V DC 2.290,–

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | červenec 2022 Spínací technika THEBEN: správné světlo ve správnou chvíli Má jediný cíl: úsporně a efektivně spínat koncová zařízení, jako je např. osvětlení. Spínací hodiny zapnou podle přesně nastaveného času, soumrakové spínače podle intenzity světla nebo spínací hodiny s astronomickým programem podle přesného výpočtu času východu a západu slunce. Schodišťové časové spínače zapnou na nastavenou dobu osvětlení schodišť, chodeb a jiných prostor. Produkty německého výrobce THEBEN jsou oblíbené pro svoji kvalitu a spolehlivost, ověřenou tisíci zákazníky po celém světě. Novinka: impulzní spínače OKTO Legendární schodišťové časové spínače ELPA jsou již desítky let bestsellerem pro svoji spolehlivost, funkčnost a dlouhou životnost. Tytomimořádné kvality nyní THEBEN přenesl na nový impulzní spínač OKTO: • Pohodlné ovládání osvětlení s libovolným počtem tlačítek • Jednoduchá a levná elektroinstalace • Rychlá montáž na DIN lištu • Elektromechanické nebo elektronické provedení • Ideální pro použití do chodeb domů Elektronický impulzní spínač OKTO ES Elektronický impulzní spínač OKTO spíná při průchodu nulou, což je optimální pro spínání LED svítidel – šetří kontakty relé a prodlužuje životnost svítidel. Impulzní spínač OKTO ES12-230 a ES12-UC lze provozovat s podsvícenými tlačítky až do zátěže 100 mA. Po výpadku napětí se spínač automaticky vrátí do posledního stavu sepnutí. • Šetří svítidla vysokým spínacím výkonem LED • Velmi tichý provoz • Bezpotenciálový vícenapěťový vstup (OKTO ES12-UC) Elektromechanický impulzní spínač OKTO S Elektromechanické impulzní spínače OKTO se vyznačují bistabilní funkcí, pomocí níž je zachován vždy poslední stav spínače bez spotřeby proudu až do dalšího impulzu. Tím se účinně sníží ztrátový výkon a spotřeba proudu. Při výpadku napětí se mechanicky zachovává poslední stav sepnutí. • Potřebné jen dva dráty na tlačítko • Bistabilní funkce • Stand-by příkon 0 W • Elektricky bezpečné odpojení všech pólů (OKTO S22-230) • Ruční spínač Produktový leták THEBEN OKTO

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 9 Zkuste to digitálně s top3 Digitální spínací hodiny THEBEN řady top3 se programují přímo na přístroji pomocí tlačítek a displeje, případně můžete programovat pomocí softwaru Obelisk na počítači nebo bezdrátově přes Bluetooth paměťovou kartu v mobilní aplikaci. Oproti analogovým spínacím hodinám nabízejí větší počet programů spínaní (do paměti jich můžete uložit několik desítek), prázdninový program, automatické přepínání zimního a letního času, spínání při průchodu nulou, rezervu chodu při výpadku proudu aj. U ročních spínacích hodin jsou navíc automaticky zohledněny i pohyblivé svátky. Na pomyslném vrcholu jsou digitální spínací hodiny s astronomickým programem, které vypočítávají pro každý den v roce čas východu a západu slunce. Digitální spínací hodiny THEBEN top3 zvládnou vysoké spínací proudy LED svítidel díky spínání při průchodu nulou. V nabídce jsou digitální spínací hodiny pro montáž na DIN lištu nebo pro nástěnnou montáž. Spínací hodiny THEBEN na DIN lištu disponují bezšroubovými svorkami DuoFix, zajišťující rychlé a bezpečné připojení. Díky svorkám je zapojení až o 40 % rychlejší. Produktový leták THEBEN top3 Další informace a e-shop Informace o dalších produktech THEBEN najdete v katalogu Světlo nebo v našem e-shopu. Produkty THEBEN, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český a slovenský trh výhradně dodává společnost: Elektro-System-Technik s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Zemnič pro vyrovnání potenciálu Zemnič uložený ve vhodné hloubce a vzdálenosti od vodivých předmětů za účelem ovlivnění průběhu potenciálu na povrchu země. Elektronický impulzní spínač OKTO ES Elektromechanický impulzní spínač OKTO S Digitální spínací hodiny THEBEN top3

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | červenec 2022 Ukládání zemničů do půdy Odpor zemniče závisí na jeho rozměrech, tvaru a na rezistivitě půdy, ve které je uložen. Tato rezistivita se často mění od místa k místu a v závislosti na hloubce uložení zemniče. Připojovací zařízení nebo přípravky, které závisí výhradně na pájení, se nesmějí používat samostatně, pokud spolehlivě nezajišťují odpovídající mechanickou odolnost. Rezistivita půdy se vyjadřuje v Ωm. To je číselně rezistance (elektrický odpor) v Ω válce naplněného zeminou, jehož průřez je 1 m2 a který je 1 m dlouhý. Některé údaje o tom, zda charakteristické vlastnosti půdy jsou z hlediska umístění zemničů více nebo méně vhodné, může poskytnout vzhled povrchu a vegetace. Pokud jsou dostupné výsledky měření na zemnících umístěných v podobných půdních podmínkách, poskytují lepší údaje. Rezistivita půdy závisí na její vlhkosti a teplotě, což jsou veličiny, které se obě během roku mění. Samotná vlhkost půdy závisí na její zrnitosti a pórovitosti. V praxi se rezistivita půdy zvyšuje s tím, jak se snižuje její vlhkost. Vrstvy půdy, kterými mohou protékat pramínky vody, jako tomu může být v blízkosti vodních toků, jsou zřídka pro umístění zemničů vhodné. Tyto vrstvy jsou ve skutečnosti složeny z kamenitého podkladu, jsou velmi propustné a jsou snadno nasytitelné vodou vyčištěnou přírodní filtrací, což způsobuje vysokou rezistivitu půdy. V takovém případě by se měly použít hloubkové tyčové zemniče, aby se dosáhlo, pokud možno, půdy o lepší vodivosti. Rezistivita půdy se znatelně zvyšuje mrazem. Při jeho působení může dosáhnout ve vrstvě zmrzlé půdy hodnoty až několika tisíc Ωm. Tato zmrzlá vrstva může v některých oblastech dosahovat tloušťky až 1 m a více. Rezistivitu půdy rovněž zvyšuje sucho. Účinek vysychání je možno v některých oblastech zaznamenat až do hloubky 2 m. Hodnoty rezistivity půdy v takovém případě mohou dosahovat řádově stejných hodnot, jaké vykazuje půda v období mrazu. Rezistivita půdy Tabulka 1 udává hodnoty rezistivity určitých typů půd. Tabulka 2 dokumentuje, že rezistivita půd stejného charakteru se může měnit ve velkém rozsahu. První hrubý odhad rezistance (elektrického odporu) zemniče je možno provést, použijí-li se při výpočtu průměrné hodnoty uvedené v tabulce 2. Je samozřejmé, že výsledné odpory zemničů získané výpočtem s použitím těchto hodnot budou pouze velmi přibližné. JestCharakter půdy Rezistivita Ωm Bažinatá půda Od několika do 30 Naplaveniny 20 až 100 Humus, prsť 10 až 150 Vlhká rašelina 5 až 100 Tvárný jíl 50 Vápenatý a kompaktní jíl 100 až 200 Jurský jíl 30 až 40 Jílovité písky 50 až 500 Křemenné písky 200 až 3 000 Holé kamenité půdy 1 500 až 3 000 Zatravněné kamenité půdy 300 až 500 Měkký vápenec 100 až 300 Kompaktní vápenec 1 000 až 5 000 Rozpukaný vápenec 500 až 1 000 Břidlice 50 až 300 Mikanitová břidlice 800 Žula a pískovec podle míry zvětrání 1 500 až 10 000 Žula nebo velmi zvětralý vápenec 100 až 600 Tab. 1 Hodnoty rezistivity půdy

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 11 Zvyšte spolehlivost funkce NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ Monitorovací kontakt je součástí bezpečnostního řetězce, který zastaví nebezpečný pohyb stroje: • při stisknutí ovládací hlavice tlačítka nouzového zastavení, • při odpojení kontaktu od hlavice téhož. Kombinace klasické spínací jednotky a monitorovaného kontaktu snižuje riziko lidského selhání. Samomonitorovací kontaktní blok Harmony ZBE302 Chcete vědět více? Zeptejte se nás! liže se použije vzorec uvedený v části “zemniče uložené do půdy“, měření rezistance může dovolovat odhad průměrné hodnoty rezistivity půdy. Tato znalost může být užitečná pro další práce prováděné v podobných půdních podmínkách. Zemniče uložené do půdy Zemniče mohou sestávat z částí uložených v zemi provedených z oceli pozinkované v ohni, oceli pokryté mědí, nerezové oceli, oceli s elektrolyticky naneseným povlakem mědi nebo holé mědi. Spojení mezi kovy rozdílné povahy se nesmí dostat do kontaktu s půdou. Všeobecně platí, že rozdílné kovy a slitiny by se jako zemniče uložené do půdy neměly používat. Minimální tloušťky a průměry částí zemničů uvažují obvyklé riziko chemického a mechanického poškozování. Přesto však tyto rozměry nemusí být ještě dostatečné, zvláště jestliže existuje vážné nebezpečí koroze. Taková nebezpečí je možno předpokládat v půdách, kterými protékají bludné proudy, například stejnosměrné zpětné trakční proudy, nebo proudy v blízkosti umístění katodické ochrany. V takových případech je třeba provést zvláštní opatření. Zemniče by se měly ukládat v co nejvlhčích místech přístupné půdy. Musí být ukládány mimo skládky odpadů, např. hnoje, močůvky, chemických látek, koksu atd., jejichž prosakování do půdy může způsobovat korozi zemničů a mají být zřízeny co nejdále od frekventovaných míst. Kovové sloupy využité jako zemniče Kovové sloupy (podpěry) vzájemně propojené kovovou konstrukcí a uložené do určité hloubky v zemi mohou být použity jako zemniče. Soustava vzájemně propojených sloupů po obvodu budovy má přibližně stejnou vodivost jako základový zemnič. Eventuální zalití ocelových sloupů do betonu použití sloupů jako zemničů nebrání a nijak znatelně velikost zemního odporu zemniče neovlivňuje. Charakter půdy Průměrná hodnota rezistivity Ωm Sytá orná půda. vlhký kompaktní břeh 50 Chudá orná půda, štěrk, tvrdý břeh 500 Holá kamenitá půda, suchý písek, neproniknutelná skála 3 000 Tab. 2 Proměnné hodnoty rezistivity v závislosti na různých druzích půdy

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | červenec 2022 Automatizací k úsporám Dnešní doba nám těžce zkouší. Na vyšší ceny elektrické energie si budeme muset zvyknout a to zákonitě vede k hledání úspor. Úspora elektrické energii, že ji méně spotřebujeme, je však v přímém protikladu k našemu komfortu. Těžko se budeme vzdávat běžných spotřebičů, které nám usnadňují každodenní život. Nad jednou oblastí bychom se však mohli zamyslet. Jde o osvětlení. Osvětlením jsme porazili tmu. Máme ho všude a nejedná se o zanedbatelnou položku naší spotřeby energie. Nesvítíme však zbytečně? Nemá smysl svítit jen, když je to opravdu potřeba? Pokud dokážeme optimálně řídit osvětlení, povede to k úspoře. Ke slovu přichází automatizace. Automatizace k úsporám. Používejte k řízení osvětlení pohybová čidla, soumrakové spínače a spínací hodiny. Pohybová a prezenční čidla Pohybová a prezenční čidla plní funkci: svítit, pouze pokud jsou přítomni lidé. Pohybová čidla mají za úkol zachytit pohyb chůze osob a jejich určení jsou chodby, schodiště, vstupní haly a podobně. Prezenční čidla naopak dokáží zachytit i drobnější pohyby rukou i prstů nebo pohyb hlavy, a proto se umisťují do místností, kde osoby vykonávají nějakou činnost. Jde především o kanceláře nebo třeba toalety. Pohybová a prezenční čidla reagují na pohyb osob a sepnou kontakt relé, který nejčastěji přímo spíná svítidlo. U těchto čidel se nastavuje práh osvětlení a zpoždění vypnutí. Práh osvětlení: Nastavuje se hodnota osvětlení v lux, nad kterou již čidlo nesmí sepnout kontakt relé při zachycení pohybu. Senzor osvětlení je součástí čidla. Zpoždění vypnutí: Nastavuje dobu, po kterou má zůstat kontakt relé sepnut po posledním zachycení pohybu. Pokud tato doba ještě neuplynula a je detekován nový pohyb časovač začne počítat opět od znova. Umisťují se předevšímna strop. Neměla by být ihned vedle svítidel, která mohou ovlivnit jejich senzor osvětlení. Oblast zachycení čidel je většinou kužel. Prostory se pomocí čidel pokrývají tak, aby se oblasti zachycení jednotlivých čidel překrývaly. V chodbách by měla být čidla umístěna tak, aby osobu vstupující na chodbu čidlo zachytilo již před vstupem a ona tak nemusela vstupovat do tmy.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 13 ... a mnoho dalších produktů ... Spínají většinou přímo svítidla. Je třeba proto dbát parametrů kontaktu relé, pokud čidlo nechcete pořád dokola měnit. Výrobci udávají přípustné zatížení různých druhů svítidel např. klasické žárovky – 1000 W, úsporné žárovky – 500Wnebo LED žárovky – 300 W. U levných čidel jsou většinou použita málo výkonná relé a na spínání LED žárovek s nimi rovnou zapomeňte. Soumrakové spínače Soumrakové spínače plní funkci: svítit, jen pokud není dostatek světla. Soumrakové spínače spínají kontakt relé v závislosti na osvětlení. Vhodné jsou proto všude tam, kde je potřeba zajistit dostatečné osvětlení v závislosti na nedostatku denního světla jako jsou ulice, parkoviště, reklamní poutače a podobně. Často se kombinují se spínacími hodinami, čímž lze v průběhu noci osvětlení na nějaký čas vypnout. Montují se tak, aby na ně dopadalo co nejméně uměle vytvářeného světla. Jde o světlo z okolních budov, projíždějících aut a především světlo vlastních svítidel, která spínač spíná. Jde o problém „vlivu zapínaného svítidla“. Pokud máte pouze místo, kde předpokládáte, že může dojít k ovlivnění, je nutno použít soumrakový spínač s funkcí „potlačení vlivu zapínaného svítidla“. Vyrábí se v provedení kompaktním – čidlo a vyhodnocovací logika s relé v jednom přístroji pro venkovní montáž nebo v odděleném provedení – čidlo odděleno zvlášť pro venkovní montáž a vyhodnocovací logika s relé na DIN lištu do rozvaděče. Kompaktní provedení se používá pro přímé spínání svítidel. Oddělené provedení je vhodné pro případ spínání větších výkonů přes stykač nebo z důvodu nenápadnost. Nastavuje se jeden parametr a tím je práh osvětlení v lux. Jde o hodnotu osvětlení, nad kterou již spínač nesmí sepnout kontakt relé. Zatížitelnost se uvádí podobně jako u pohybových čidel. Výrobci zpravidla udávají maximální spínaný výkon pro různé druhy svítidel. Spínací hodiny Spínací hodiny plní funkci: svítit, jen na předem nastavenou dobu. Spínací hodiny řídí osvětlení dle přednastaveného časového programu, většinou týdenního, který určuje, kdy má být kontakt relé sepnut. Lze tak jednoduše definovat časy, po kterou má být osvětlení sepnuto. Často se kombinuje se soumrakovými spínači. Moderní provedení jsou již elektronická a montují se na DIN lištu do rozvaděčů. Časový program se nastavuje přímo na displeji pomocí tlačítek nebo pomocí aplikace v chytrém telefonu. Speciální variantou jsou spínací hodiny s „astrofunkcí“. Nastavením polohy (dle zeměpisných souřadnic) přístroj pro každý den ví, kdy v roce v jaký čas bude přesně zapadat a vycházet slunce. Podle tohoto času potom kontakt relé spíná. Uživatel má potémožnost nastavit posun sepnutí kontaktu relé před/ po západ slunce a posun vypnutí před/po východ slunce. Lze také nastavit dobu, kdy v průběhu noci má být osvětlení vypnuto. Astrofunkce je velice vhodná pro řízení pouličního osvětlení a vlastně všeho, co se má rozsvítit se západem slunce. Zatížitelnost opět uvádějí výrobci v maximálním spínaném výkonu pro různé druhy svítidel, i když typicky spínací hodiny spínají výkonový stykač, který teprve sepne svítidla. Finder CZ, s.r.o. Radiová 1567/2b, 102 00 Praha 10 Tel: +420 286 889 504 E-mail: finder.cz@findernet.com www.finder.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | červenec 2022 Ukončení napájecího vodiče a přístroje pro odpojování a vypínání u strojních zařízení Ukončení napájecího vodiče Doporučuje se, aby tam, kde je to možné, bylo elektrické zařízení stroje připojeno k jedinému napájecímu zdroji. Tam, kde je nutné použít jiné elektrické napájení pro určité části zařízení (například elektronické zařízení, které pracuje při odlišném napětí), má být toto napájení, pokud je to možné, odvozeno z přístrojů (například transformátory, měniče) tvořících část elektrického zařízení stroje. U velkých složitých strojních zařízení může být potřebný více než jeden napájecí zdroj v závislosti na uspořádání napájení na místě instalace. Pokud není stroj vybaven vidlicí pro připojení k elektrickému napájení, doporučuje se, aby napájecí vodiče byly ukončeny na hlavním vypínači. Pokud je použit nulový vodič, musí to být jasně uvedeno v technické dokumentaci stroje, například na montážním schématu a na obvodovém schématu, a pro nulový vodič musí být k dispozici samostatná izolovaná svorka opatřena štítkem s písmenem N. Svorka nulového vodiče musí být součástí hlavního vypínače. Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodičem a ochranným obvodem. Výjimku představuje spojení mezi svorkou nulového vodiče a svorkou PE. To může být provedeno v místě připojení elektrického zařízení k napájecí síti TN-C. Svorky pro připojení k elektrickému napájení musí být zřetelně označeny v souladu s ČSN EN IEC 60445 ed. 6. Svorka pro připojení vnějšího ochranného vodiče Pro každé napájení musí být zajištěna svorka ve stejném prostoru jako svorky odpovídajících pracovních vodičů pro připojení stroje k vnějšímu ochrannému vodiči. Svorka musí být dimenzována tak, aby umožňovala připojení vnějšího ochranného měděného vodiče o průřezu určeném s ohledem na dimenzování odpovídajících pracovních vodičů podle tabulky 1. Pokud je použit vnější ochranný vodič z jiného materiálu než měď, musí být podle toho zvolena velikost a typ svorky. Na každém místě elektrického napájení musí být svorka pro připojení vnějšího ochranného vodiče označena nebo opatřena štítkem s písmeny PE. Elektrické zařízení strojních zařízení musí být navrženo tak, aby správně pracovalo při podmínkách elektrického napájení a splňovalo všechna bezpečnostní opatření.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 15 Hlavní vypínač Hlavní vypínač musí být použit: • pro každé elektrické napájení stroje (strojů); • pro každý vestavěný elektrický napájecí zdroj. Napájení může být připojeno přímo k hlavnímu vypínači stroje nebo k hlavnímu vypínači napájecího systému stroje. Napájecí systémy mohou zahrnovat vodiče, přípojnice, soupravy sběracích kroužků s kartáči, systémy ohebných kabelůnebo indukční napájecí systémy. Pokud se to požaduje (například pro práci na stroji, včetně elektrického zařízení), musí hlavní vypínač odpojit (izolovat) elektrické zařízení stroje od elektrického napájení. V případě použití dvou nebo více hlavních vypínačů musí být rovněž použito ochranné blokování pro jejich správnou funkci, aby se zabránilo nebezpečnému stavu, včetně poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Jako hlavní vypínač musí být použit jeden z těchto typů: a) odpínač, s pojistkami nebo bez nich, podle ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4, kategorie užití AC-23B nebo DC-23B; b) řídicí a ochranný spínací přístroj vhodný pro bezpečné odpojení podle ČSN EN 60947-6-2 ed. 2; c) jistič vhodný pro bezpečné odpojení podle ČSN EN 60947-2 ed. 4; d) jakýkoliv jiný spínací přístroj odpovídající normě výrobku pro tento přístroj, který splňuje požadavky na bezpečné odpojení a vhodnou kategorii užití a/nebo specifikované požadavky na odolnost definované v normě výrobku; e) zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem. Je-li hlavní vypínač jedním z typů stanovených v bodech a) až d), musí splňovat všechny následující požadavky: • musí bezpečně odpojit elektrické zařízení od elektrického napájení a mít jednu polohu VYPNUTO (odpojeno) a jednu polohu ZAPNUTO s označením „O“ a„I“ ; • musí mít viditelnou mezeru mezi kontakty nebo ukazatel polohy, který nemůže indikovat polohu VYPNUTO (odpojeno), dokud nejsou všechny kontakty skutečně rozpojené a nejsou splněny požadavky na funkci bezpečného odpojení; • musí mít ovládací prostředky; • musí být vybaven prostředky umožňujícími jeho zablokování v poloze VYPNUTO (odpojeno) (například pomocí visacích zámků). Je-li hlavní vypínač takto zablokován, musí být zabráněno jak dálkovému, tak místnímu zapnutí; • musí odpojovat všechny živé vodiče napájecího obvodu. V případě napájecích sítí TN však nulový vodič může nebo nemusí být odpojen, s výjimkou zemí, kde je odpojení nulového vodiče (pokud je použit) povinné; • musí mít vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a ostatních zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele diverzity (rozlišnosti). Pokud je motor (motory) napájen měničem (měniči) nebo podobnými přístroji, má vzít výpočet v úvahu možný vliv na požadovanou vypínací schopnost. Tab. 1 Nejmenší průřez měděných ochranných vodičů Průřez pracovních vodičů S mm2 Nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče (PE) Sp mm2 S ≤ 16 S 16 < S ≤ 35 16 S > 35 S/2

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | červenec 2022 Ovládací prostředky hlavního vypínače musí být snadno přístupné a musí být umístěny 0,6 m až 1,9 m nad obslužnou rovinou. Doporučuje se horní mez 1,7 m. Pokud jsou vnější ovládací prostředky určeny pro nouzové operace, platí pro ně čl. 10.7.3 nebo 10.8.3 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3. Pokud nejsou vnější ovládací prostředky určeny pro nouzové operace: • doporučuje se, aby byly v barvě ČERNÉ nebo ŠEDÉ; • může se použít dodatečný poklop nebo dveře, které lze snadno otevřít bez použití klíče nebo nástroje, například pro ochranu před podmínkami prostředí nebo mechanickým poškozením. Takový poklop/dveře musí zřetelně informovat, že poskytují přístup k ovládacím prostředkům. Toho lze dosáhnout například použitím následujích značek. Obvody představující výjimku Hlavním vypínačem nemusí být odpojovány tyto obvody: • světelné obvody pro osvětlení potřebné při údržbě nebo opravě; • zásuvky určené výlučně pro připojení nástrojů a zařízení používaných pro opravy nebo údržbu (například ruční vrtačky, zkušební zařízení); • obvody podpěťové ochrany, které se používají pouze pro automatické vypínání v případě výpadku elektrického napájení; • obvody napájející zařízení, které má normálně zůstat kvůli správné funkci pod napětím. Doporučuje se však, aby takové obvody byly vybaveny vlastnímodpojovacímpřístrojem. Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí splňovat požadavky normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 čl. 13.4.5 a musí mít vypínací schopnost nebo být vzájemně blokován se spínacím přístrojem, který má vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a ostatních zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele diverzity (rozlišnosti). Je-li blokovaný spínací přístroj ovládaný elektricky (například stykač), musí mít vhodnou kategorii užití. Pokud je motor (motory) napájen měničem (měniči) nebo podobnými přístroji, má vzít výpočet v úvahu možný vliv na požadovanou vypínací schopnost. Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí být použit spínací přístroj s vhodnou kategorií užití pro zapínání a vypínání stroje. Toho může být dosaženo použitím výše popsaného blokovaného spínacího přístroje. Ovládací prostředky (například rukojeť) hlavního vypínače musí být umístěny na vnější straně krytu elektrického zařízení. Výjimkou jsou spínací přístroje se strojním ovládáním. Ty nemusí mít rukojeť na vnější straně krytu, pokud jsou pro vypnutí hlavního vypínače z vnější strany krytu použity jiné prostředky (například tlačítka). Odpojovač Jistič

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2022 | 17 Řídicí obvody napájené přes jiný hlavní vypínač nemusí být bez ohledu na to, zda takový vypínač je umístěn v elektrickém zařízení nebo v jiném stroji nebo v jiném elektrickém zařízení, odpojovány hlavním vypínačem elektrického zařízení. V případě, že obvody představující výjimku nejsou odpojovány hlavním vypínačem: • v blízkosti ovládacích prostředků hlavního vypínače musí být vhodně umístěn trvalý výstražný štítek (štítky) upozorňující na nebezpečí; • v návodu na údržbu musí být uvedeno příslušné upozornění a musí platit jeden nebo více následujících požadavků: – vodiče jsou označeny barvou; – obvody představující výjimku jsou odděleny od ostatních obvodů; – obvody představující výjimku jsou označeny trvalým výstražným štítkem (štítky). Odpojovací přístroje zabraňující neočekávanému spuštění Odpojovací přístroje zabraňující neočekávanému spuštění musí být použity tam, kde spuštění stroje nebo části stroje může způsobit nebezpečí (například při údržbě). Takové přístrojemusí být přiměřené a vhodné pro předpokládané použití, musí být vhodně umístěné a musí být možné snadno určit jejich funkci a účel. Pokud jejich funkce a účel nejsou jinak zřejmé (například z jejich umístění), musí být tyto přístroje označeny tak, aby uváděly rozsah odpojení. Pro zabránění neočekávanému spuštění může být použit hlavní vypínač nebo jiné přístroje. Odpojovače, odnímatelné pojistkové tavné vložky a odnímatelné spojky lze použít pro ochranu před neočekávatelným spuštěním pouze tehdy, jsou-li umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu elektrického zařízení. Přístroje, které nezajišťují funkci bezpečného odpojení, mohou být použity pro Bezpečnostní zámky série FY kovová hlava a odblokovací část 3 vylamovací průchodky se závitem M20x1,5 stupně elektrického krytí IP65, IP67 a IP69K SIL 3, PLe okolní pracovní teplota: -25°C … +60°C přídržná síla aktuátoru F1max: 2800 N 30 verzí kontaktních bloků se 4 kontakty verze s uvolněním aktuátoru a antipanick tlačítkem

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | červenec 2022 zabránění neočekávanému spuštění pouze tehdy, jsou-li určeny pro stavy zahrnující: • technické prohlídky; • seřizování; • práci na elektrických zařízeních, kde: – není nebezpečí vyplývající z úrazu elektrickým proudem a popálení; – vypínací prvky zůstávají po dobu práce v činnosti; – práce je menšího rozsahu (např. výměna zásuvných přístrojů bez porušení stávající elektrické instalace). Volba přístroje bude závislá na hodnocení rizika se zřetelem na předpokládané používání přístroje a na osoby, které jsou určeny pro práci s přístroji. Přístroje pro izolování elektrických zařízení Musí být použity přístroje pro izolování (odpojení) elektrických zařízení nebo částí elektrických zařízení, aby bylo možné provádět práce, když zařízení není pod napětím a je bezpečně odpojeno. Takové přístroje musí být: • přiměřené a vhodné pro předpokládané používání; • umístěné na vhodném místě; • musí být možné snadno identifikovat, která část (části) nebo obvod (obvody) zařízení jsou obsluhovány. Pokud jejich funkce a účel nejsou jinak zřejmé, musí být tyto přístroje označeny tak, aby uváděly rozsah zařízení, které bezpečně odpojují. Tuto funkci může v některých případech plnit hlavní vypínač. Kde je však nutné pracovat na jednotlivých částech elektrického zařízení stroje, nebo na jednom ze strojů napájených společnou přípojnicí, přívodním vodičem nebo indukčním napájecím systémem, musí být použit odpojovací přístroj pro každou část, nebo pro každý stroj, které vyžadují samostatné bezpečné odpojení. Kromě hlavního vypínače mohou být pro tento účel použity následující přístroje, které zajišťují funkci bezpečného odpojení: • přístroje sloužící jako hlavní vypínač podle již uvedené definice a) až e); • odpojovače, odnímatelné pojistkové tavné vložky a odnímatelné spojky pouze tehdy, jsou-li umístěny v prostoru pro obsluhu elektrického zařízení a jsou-li k elektrickému zařízení dodány příslušné informace. Ochrana proti neoprávněnému, neúmyslnému a/nebo chybnému připojení Odpojovací přístroje zabraňující neočekávanému spuštění a přístroje pro izolování elektrických zařízení, které jsou umístěny vně uzavřeného prostoru pro obsluhu elektrického zařízení, musí být vybaveny prostředky, které je zajišťují v poloze VYPNUTO (odpojený stav), (například opatřeními pro uzamknutí visacím zámkem, zablokování uchyceným klíčem). Při takovém zajištění musí být zabráněno dálkovému i místnímu opětnému připojení. Tam, kde jsou tyto přístroje umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu elektrického zařízení, mohou být postačující jiné prostředky pro ochranu před opětným připojením (například výstražné štítky). Je-li však jako hlavní vypínač použito zásuvkové spojení, které je umístěno tak, že může být pod bezprostředním dohledem osoby provádějící práci, nemusí být prostředky pro zajištění odpojeného stavu použity. Mřížová uzemňovací síť Je uzemňovací síť tvořená z pásků nebo drátů vedených ve dvou na sebe kolmých směrech a v místech křižování propojených.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=