ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 9 Způsob využití metody přizemnění postižené fáze Primární funkce systému PPF Primární funkcí systému PPF je v co nejkratším čase přizemnit fázi postiženou zemním spojením a tím umožnit redukci proudu procházejícího místem zemního spojení. Přizemnění postižené fáze v tomto případě následuje vždy po lokalizaci postiženého vývodu (obvykle zahrnuje připnutí pomocného odporníku). Příklad časování funkce PPF v kompenzované síti, kde se k lokalizaci postiženého vývodu využívá připojení pomocného odporníku, je zobrazen na obr. 2. Pro zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v okolí místa zemního spojení je žádoucí minimalizovat čas mezi vznikem ZS a přizemněním postižené fáze, přičemž nesmí být nijak ovlivněna správná lokalizace poruchy zemními ochranami. Sekundární funkce systému PPF Sekundární funkcí systému PPF je záměrné vytvoření umělého zemního spojení v místě instalace systému PPF spojením kterékoli fáze kteréhokoliv přípojnicového systému s uzemňovací soustavou. Účelem může být preventivní zkouška izolační pevnosti celé sítě podle ČSN 33 3070. Tuto zkoušku je doporučeno provést před uvedením systému PPF do provozu pro eliminaci četnosti následných dvojitých zemních spojení. Sekundární funkce může být rovněž použita pro přesný záznam skutečné hodnoty reziduálního proudu zemního spojení, která je nezbytná pro stanovení rizika výskytu nebezpečného dotykového napětí v síti. Využití sekundární funkce systému PPF je možné pouze při deaktivované automatice PPF přímým povelováním spínacích prvků systému PPF. Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky ve své části venované pospojování a ochrannému obvodu uvádí Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA. Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=