ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 54 | červen 2022 impedance smyčky při vyhledání závady PE obvodu, je třeba zajistit, aby běhemměření nemohlo dojít k úrazu nebo ke škodě na elektrickém zařízení. Také použití většího měřicího proudu než 10 A je třeba zvážit hlavně v případech, kdy vodiče měřeného obvodu mají natolik malý průřez, že by je velký měřicí proud mohl poškodit. U běžných elektrických zařízení napájených ze sítě 230 / 400 V, 50 Hz toto nebezpečí nehrozí. U zařízení s choulostivou elektronikou je ovšem nutno vzít do úvahy možnost vzniku jiskření na vadných kontaktech PE obvodu. Měření impedance smyčky Použití měřicí metody: Měření impedance smyčky se používá především pro zjištění velikosti odporu (impedance) obvodu, kterým v případě poruchy proteče poruchový proud. Takto zjištěný odpor je potom využit k posouzení funkčnosti ochrany automatickým odpojením od zdroje u: − Poruchové smyčky tvořené vodiči L-PE pokud porucha izolace vznikne mezi živou a neživou částí elektrického zařízení. − Smyčky tvořené vodiči L-N (vnitřní odpor sítě), jako prevence vniku požáru nebo poškození elektrického zařízení, pokud porucha vznikne mezi pracovními vodiči nebo zařízení jeví zvýšený odpor kontaktů spojů. Technické parametry měřicího přístroje: Pro měření impedance smyčky se používají měřiče impedance, jejichž parametry splňují požadavky ČSN EN 61557-3 (v aktuálně platné edici): − K měření odporu (impedance) smyčky je třeba použít natolik přesný přístroj, aby mezní hodnota impedance měřené poruchové smyčky, při které dojde k odpojení jistícího prvku v předepsaném čase, byla uvnitř jmenovitého rozsahu přístroje. − Přístroj musí zajistit, aby během měření nedošlo k překročení bezpečného dotykového napětí na neživých částech měřeného elektrického zařízení. Technická omezení: Odpor, který poruchový obvod klade průchodu poruchového proudu, může být tvořen nejen činným odporem vodičů, ale i induktivní reaktancí. Induktivní složka je tvořena především induktancí vinutí napájecího transformátoru. Indukční složku impedance lze ve většině případů zanedbat, jestliže je impedance smyčky větší než 0,4 Ω. Pokud se ovšemměření provádí v blízkosti napájecího transformátorumůžemít indukční složka impedance (induktivní reaktance) hodnoty srovnatelné s odporovou částí (rezistancí). Pokud měřicí přístroj měří pouze odpor poruchové smyčky, a nikoliv skutečnou impedanci, je v těchto případech naměřena nižší hodnota odporu poruchové smyčky, než je její skutečná impedance, a to může mít vliv na správnost rozhodnutí o správné funkci ochrany automatickýmodpojenímod zdroje. Při měření malých impedancí v obvodech jištěných jistícími prvky s vysokými vypínacími proudy je třeba počítat s nejistotou měření měřicího přístroje. Na přesnost měření mají především vliv: • Přesnost měření napětí v přístroji • Nestabilita síťového napětí • Rušení v síti • Zkreslení tvaru síťového napětí Použití nedostatečně přesného přístroje pro měření impedance může být důvodem ke zpochybnění výsledků měření impedance především v obvodech jištěných jistícími prvky s vyššímvypínacímproudem (nad cca 50 A až 100 A podle typu jištění). Ze schématického diagramu na obr. 2 je zřejmé, že požadavek na vyšší přesnost měřicího přístroje roste s velikostí jmenovitého vypínacího proudu jistícího prvku použitého v měřeném obvodu elektrického rozvodu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=