ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 46 | červen 2022 poměru závitů). Tyto malé proudy v sekundárním vinutí se pak měří nízkorozsahovým ampérmetrem připojeným napříč. V transformátoru proudu existuje inverzní poměr mezi proudem a počtem závitů v primárním a sekundárním vinutí. Pokud jde o jmenovité napětí, proudový transformátor indukuje na sekundáru velké napětí ve srovnání s primárním vinutím. Proto se chová jako zvyšovací transformátor s ohledem na napětí. Pro transformátor je transformační poměr dán jako: I1/I2 = N2/N1 Kde: • N1 = počet závitů primárního vinutí • N2 = počet sekundárních závitů • I1 = primární proud • I2 = sekundární proud Jakmile tedy známe proudový poměr transformátoru proudu, můžeme měřením proudu na sekundární straně určit proud vedení na primární straně. Proč by sekundární vinutí nemělo být otevřené? Sekundární obvod proudového transformátoru nesmí být otevřený v žádném okamžiku, kdy je primární obvod pod napětím. V transformátoru proudu závisí proud v primáru na proudu vedení nebo proudu zátěže, ke které je primár připojen, ale na zátěži připojené k sekundárnímu vnutí proudového transformátoru. Pokud je tedy sekundár otevřen, není v sekundárním vinutí žádný protipól magnetomotorické síly, který by byl protipólem primární magnetomotorické síly. Nyní celý primární proud působí jako magnetizační proud a indukuje v sekundáru velké napětí. To způsobuje nadměrné ztráty v jádře a produkuje nadměrné teplo. Tato velmi vysoká nebezpečná napětí poškodí izolaci vinutí a mohou způsobit obsluze smrtelný úraz elektrickým proudem. Proto se proudový transformátor nesmí v pracovním stavu otevírat, musí být vždy uzemněn. Pracovní režimy strojního zařízení Každý stroj může mít jeden nebo více pracovních režimů (například ruční režim, automatický režim, nastavovací režim, údržbový režim) určených typem stroje a jeho použitím. Pokud bylo strojní zařízení navrženo a zkonstruováno tak, aby umožňovalo jeho používání v několika řídicích nebo pracovních režimech, které vyžadují rozdílná opatření a mají rozdílný dopad na bezpečnost, musí být vybaveno voličem režimu, který může být uzamčen v každé poloze (například spínač ovládaný klíčem). Každá poloha voliče musí být zřetelně identifikovatelná a musí odpovídat jednomu pracovnímu nebo řídicímu režimu. Volič může být nahrazen jinou metodou volby, která omezuje využívání funkcí strojního zařízení na určité kategorie obsluhy (například přístupový kód). Samotná volba režimu nesmí vyvolat činnost stroje. Musí být nutné samostatné ovládání řízení pro spouštění. Pro každý specifický pracovní režim musí být uskutečněny příslušné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření. Musí být zajištěna indikace zvoleného pracovního režimu. Sekundární vinutí A Tyčový vodič primární vedení Obr. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=