ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 74 | září 2021 Krokové motory v průmyslovém prostředí Podle konstrukčního provedení rotoru se krokové motory rozdělují do tří skupin: • krokové motory s pasivním rotorem mající vyjádřené póly (zuby) na statoru a rotoru, jsou označovány jako reakční nebo reluktanční využívající proměnlivou magnetickou vodivost, podmínkou funkce je rozdílný počet pólů na statoru a rotoru • krokové motory s aktivním rotorem, který obsahuje magneticky aktivní část, tj. budící vinutí nebo permanentní magnet, počet pólů rotoru a statoru je rozdílný; motory s permanentním magnetem udržují klidovou polohu, i když statorové vinutí je bez proudu • hybridní motory, slučující konstrukční řešení obou předchozích typů. Řízení krokových motorů rozeznáváme uni- polární a bipolární. Při unipolárním řízení krokového motoru se čtyřmi statorovými cívkami prochází v každém okamžiku proud jen jednou cívkou. Motor má menší odběr proudu a také nejmenší kroutící moment oproti bipolárnímu řízení. Při bipolárním ří- zení prochází proud dvěma protilehlými cív- kami. Tyto cívky jsou zapojeny tak, že mají navzájem opačně orientované magnetické pole. Motor v tomto režimu vyvozuje větší krouticí moment za cenu vyšší spotřeby proudu oproti zapojení unipolárnímu. Kro- kovémotory se řídí jednofázově nebo dvou- fázově. Při jednofázovém řízení generuje Krokový motor je synchronní stroj, většinou napájený impulsy stejnosměrného proudu. Magnetické pole je generováno postupným napájením jednotlivých pólových dvojic. Pohyb rotoru krokového motoru je při nízkých rychlostech nespojitý, rotor se pohybuje mezi stabilními polohami vždy v určitém úhlu – mluvíme o pohybu v krocích. magnetické pole pouze jedna cívka (případ- ně dvojice cívek při bipolárním buzení). Při dvoufázovém řízení generují shodně orien- tovanémagnetické pole dvě sousední cívky. Počet poloh rotoru se zdvojnásobí, protože lze rotor natočit také do mezipoloh daných jednofázovým řízením. Řízení lze provádět s plným nebo polovičním krokem. Řízení s plným krokem odpovídá počtu pootočení za otáčku rovném počtu zubů statoru dané- ho motoru. Řízením s polovičním krokem dosáhneme dvojnásobné přesnosti. Krokové motory nejsou jen pro otáči- vý pohyb, ale také pro lineární posunutí. Lineární krokový motor využívá principu permanentně buzeného reluktančního krokového motoru. Stator je tvořen hrano- lem z nerezové oceli, ve kterém je vytvo- řena velmi přesná struktura zubů a mezer vyplněných polymerem. Povrch statoru je zabroušen. Stator tak vytváří současně vedení lineární osy a žádné další přídavné vedení není nutné. Běžec se pohybuje nad statorem na silně stlačeném tenkém vzdu- chovém polštáři, který vzniká rozvedením tlakového vzduchu do trysek po vnitřní ploše běžce a působí proti magnetické síle přitahující běžec ke statoru. Vypnutím pří- vodu vzduchu je běžec magneticky pevně přitažen ke statoru a motor tedy nepotře- buje žádnou přídavnou brzdu. V běžci jsou kromě rozvodu tlakového vzduchu zabu- dovány tři fáze vinutí motoru, které jsou vyvedeny na kovový konektor.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=