ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz TECHNOLOGICKÉ NOVINKY 180 | září 2021 Cirkulář Chytré recyklace 2021 Cestou k dosažení cirkulární ekonomiky budoucnosti jsou nové způsoby výroby a spotřeby, nové koncepty hodnot, pravidel a praktik, díky kterým prodloužíme životní cyklus produktů a minimalizujeme nejen vznik odpadu, ale i jeho ne-materiálově využitelných částí. Proto, abychom umožnili zájemcům o udržitelný způsob života nahlédnout pod pokličku praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství, pořádáme ve čtvrtek 23. září 1. ročník multioborové online konference pod názvem CIRKULÁŘ Chytré recyklace 2021 aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti. Prostřednictvím virtuálního studia budou moci účastníci konference sledovat odbor- níky z odpadového a recyklačního odvětví a získají tak doslova v přímém přenosu pře- hled o aktuálním dění. Probírat se budou témata, která jsou ústředními body sou- časnosti a budoucnosti, včetně přechodu na cirkulární ekonomiku. Program aktuálně prochází finálními úpravami s ohledem jak k turbulentnímu vývoji v oblasti legislativ- ních změn, tak covidové situaci. Chystá se desítka odborných setkání za účasti zástup- ců státní i obecní sféry, firem, neziskových organizací a chybět nebudou ani virtuální informační stánky partnerů. Součástí kon- ference bude i panelová diskuse, které se zúčastní členové top managementu kolek- tivních systémů REMA i zástupců odpado- vého a recyklačního průmyslu. Více infor- mací o konferenci se dozvíte na stránkách www.chytrarecyklace.cz/konference, kde je možné se i na konferenci zaregistrovat. Pojďme o recyklaci díky projektu chytrá recyklace přemýšlet jinak! Projekt Chytré recyklace představuje kombinaci edukačního webu na adrese www.chytrarecyklace.cz a bezplatné tele- fonní linky poskytující informace o sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozaří- zení. Ambicí první fáze bylo vzbudit zájem a zvýšit informovanost obyvatel, protože z čistě praktického hlediska je pro veřej- nost de facto nejsložitější to, že není možné realizovat jednotný způsob sběru, na rozdíl třeba od skla, papíru, či plastů. Projekt jas- nou a srozumitelnou formou odpovídá na otázky proč a jak třídit elektroodpad, kam ho odevzdat, co se s ním následně děje, či jak lze využít druhotné suroviny získa- né recyklací. Odpadní elektrozařízení jsou prezentována jako zásobárna cenných druhotných surovin, jejichž využívání po- máhá šetřit přírodní zdroje a předcházet

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=