ElektroPrůmysl.cz, únor 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 70 | únor 2021 Použití a měření RCD v dobíjecích stanicích pro elektromobily - 1. část Stále rychlejší rozvoj automobilů na elektrický pohon spolu s tlakem Evropské unie na zvýšení jejich podílu na automobilové dopravě s sebou nese i potřebu zvýšení hustoty sítě dobíjecích stanic. Na jejich budování se proto podílí nejen státní a polostátní energetické společnosti, ale i výrobci elektromobilů a mnoho soukromých společností. Nemalou část z nich však tvoří malé neveřejné dobíjecí stanice instalované v domácnostech či firmách pro nabíjení vlastních elektromobilů provozované v režimu nabíjení 3. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrická zařízení, která jsou určena k používání laic- kou veřejností, je nutno aby byla bezpečná a zajištěná před riziky, která mohou hrozit při poškození a závadách na jejich elektric- kých obvodech. Jedná se však o technicky poměrně složitá elektrická zařízení, která dosud v takto masovém měřítku nebyla zaváděna. Zajištění jejich elektrické bez- pečnosti si proto vyžaduje nová řešení a tím i nové znalosti, které by měli mít re- vizní technici, jejichž úkolem bude provést revizi a posoudit elektrickou bezpečnost jak před uvedením do provozu, tak i při násled- ných pravidelných kontrolách. Důležitým prvkem ochrany před úrazem elektrických proudem je použití proudo- vých chráničů (RCD). Elektrické obvody dobíjecí stanice (EVSE) i elektromobilu (EV) však obsahují z polovodičů tvořené obvody, které mohou produkovat usměr- něné proudy nejen pulzního charakteru, ale i stejnosměrné proudy zvlněné nebo i vyhlazené. Usměrněné či stejnosměrné složky proto může obsahovat i unikající, případně poruchový proud a tuto skuteč- nost musí zohlednit i výběr a použití RCD instalovaného k zajištění elektrické bez- pečnosti stanice. Použití RCD pro ochranu dobíjecích sta- nic upravuje norma ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 - Systém vodivého nabíjení elektrických vozidel – Část 1: Obecné požadavky . Kon- krétní požadavky na parametry a použití RCD jsou pak uvedeny v IEC 62955:2018 - Zařízení pro detekci reziduálního stejnosměr- ného proudu (RDC-DD), určená k použití v stanicích pro nabíjení elektrických vozidel v režimu 3 , na kterou se výše uvedená ČSN odkazuje a o jejímž vydání v ČR se uvažuje. Protože testování zařízení RCD-DD umož- ňují i revizní přístroje společnosti METREL dovážené na český trh společností ILLKO, je v následujících kapitolách tato proble- matika popsána. Terminologie • EV ( Electric vehicle ) – vozidlo využívající k pohonu elektrickou energii (elektromobil). • EVSE ( Electric vehicle supply equipment ) – dobíjecí stanice pro elektromobily.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=