ElektroPrůmysl.cz, říjen 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 56 | říjen 2021 Lhůty kontrol a revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání dle nové ČSN 33 16 000 ed. 2 Z2 Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím. Termín „před použitím" se u spotřebičů skupiny D vztahuje na zahájení činnosti nebo před poskytnutím dalšímu uživateli. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen (poučení se nevztahuje na hotelové a ubytované hosty, nemocniční pacienty atp.). K tomuto poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší poža- davky na bezpečný provoz a používání stro- jů, technických zařízení, přístrojů a nářad í, návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis. Provozovatel, v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel, zajišťuje provede- ní opakovaných revizí, opakovaných zkou- šek a kontrol elektrických spotřebičů vždy při každé předpokládané nebo zjištěné zá- vadě (např. podezření na poškození prou- dem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úra- zem elektrickým proudem nebo opako- vaně ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1600 ed. 2 změna 2. Tab. 1 Lhůty opakovaných revizí a zkoušek elektrických zařízení (spotřebičů) Skupina elektrických spotřebičů Třída ochrany Opakovaná zkouška Opakované revize Nepřipevněné elektrické zařízení (spotřebič) držené v ruce a) Ostatní nepřipevněné elektrické zařízení (spotřebič) Nepřipevněné elektrické zařízení (spotřebič) držené v ruce a) Ostatní nepřipevněné elektrické zařízení (spotřebič) A Před vydánímprovozovateli nebo uživateli Podle skupiny jejich užívání B Třída I 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců Třída II a III 1 x za 6 měsíců 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců 1 x za 24 měsíců C Třída I 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců 1 x za 24 měsíců 1 x za 96 měsíců Třída II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců 1 x za 48 měsíců D Třída I, II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců 1 x za 48 měsíců 1 x za 96 měsíců E Třída I, II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců 1 x za 48 měsíců 1 x za 96 měsíců a) Zahrnuje i elektrické ruční nářadí Poznámka: V případě souběhu termínů pro provádění opakované zkoušky a opakované revize jsou provede- ním opakované revize splněny také požadavky na provedení opakované zkoušky. Při provádění opakované revize se zároveň provede opakovaná zkouška.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=