ElektroPrůmysl.cz, říjen 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 140 | říjen 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Zdravotnické prostory – přechod TN-C/TN-S V ČSN 33 2000-7-710 (čl. 710.312.2) je uvedeno, že „v lékařských prostorách a objektech nesmí být síť TN-C použita jinak, než pouze k napájení hlavního rozváděče budovy“. Jinými slovy – přechod soustavy z TN-C na TN-S musí být proveden v prvním rozváděči objektu. Prosím o vyjádření, zda přívody s průře- zem větším než 6 mm 2 pro podružné rozvá- děče v suterénu budovy (sloužící pouze pro skladovací prostory, dílny, kotelnu) musí být také již v soustavě TN-S. Tento dotaz mám i na stoupací vedení od hlavní rozvodny objektu pro podružné rozváděče v jednotli- vých podlažích, ze kterých budou napájeny koncové rozváděče jednotlivých ordinací. Poznámka: Vodič hlavního pospojová- ní od HOP k rozváděčům na jednotlivých podlažích a dále na přípojnici PA v rozvod- nicích ordinací bude navržen. Odpověď: Vámi uvedené ustanovení normy ČSN 33 2000-7-710:2013 považujeme za jedno- značné. Pokud je celý objekt prohlášen za lékařský objekt nebo objekt pro zdravot- nictví, musí být přechod ze soustavy (sítě) TN-C na TN-S proveden v hlavním rozvá- děči objektu. Pouze v případě, že by daný objekt sloužil i pro jiné účely, tzn. že jenom část tohoto objektu, např. určité prosto- ry by sloužily jako zdravotnické prostory (např. ordinace, vyšetřovny, ošetřovny) apod., mohl by být přechod ze sítě TN-C na TN-S proveden v rozváděči napájejícím elektrickou instalaci v těchto prostorech. Pokud však celý objekt slouží jako zdravot- nický prostor, jak je to vymezeno v článku 710.1 ČSN 33 2000-7-710:2013, musí být požadavek článku 710.312.2 splněn tak, jak je to v tomto článku předepsáno, tzn. že pouze napájení hlavního rozváděče objek- tu může být provedeno jako síť TN-C. Pokud by se však jednalo o objekt uve- dený do provozu ještě před platností ČSN 33 2000-7-710:2013, tj. před 1. 9. 2015 pod- le ČSN 33 2140:1996, která platila od data 1. 9. 1987 do 30. 8. 2015, platilo by pro něj, že posledním bodem, ve kterém v tomto objektu může ještě dojít ke změně rozvod- né soustavy TN-C na TN-S je v rozváděči zdravotnického oddělení. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Nevyhovující impedance smyčky Chtěl bych se zeptat proč je v oddílu 411 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 uvedeno, že za proud I a vyvolávající automatickou funkci přístroje způsobujícího odpojení se může brát i reziduální proud proudového chrániče (čl. 411.4.4)? Dále v čl. 411.4.5 je vý- slovně uvedeno, že pro ochranu při poruše (ochranu před nepřímým dotykem) mohou být proudové chrániče použity. V jakých pří- padech je tedy přípustné proudový chránič pro ochranu automatickým odpojením od zdroje použít? Podotýkám, že teď neřeším nadproudovou ochranu před přetížením vedení, která musí být řešena předřazeným jisticímprvkem, ale pouze ochranu před ne- bezpečným dotykem neživých částí. Odpověď: Vámi zmiňované ustanovení článku 411.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 Elektrické in- stalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana předúrazemelektrickýmproudem je ustano- vením, na jehož znění se dohodly všechny

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=