ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM leden 2021 | 81 (včetně prohlášení o shodě). V dokumenta- ci stanoví výrobce způsob připojení kamen k elektrické instalaci objektu a zpravidla je tam uveden i minimální typ kabelu, případ- ně další důležité informace vztahující se k připojení. Např. zdemůže být uvedena věta „Vzhledem ke křehnutí v důsledku vysokých teplot se nesmí používat kabely izolované PVC.“ nebo zde může být uvedeno usta- novení typu „Pokud jsou napájecí kabely a vodiče umístěné v sauně nebo ve stěnách, musejí být při provozu odolné proti teplotám 170 °C“. Takováto ustanovení musí být při při- pojení saunových kamen respektována. Součástí saunových kamen může být přívodní napájecí kabel, ale také nemusí. V případě, že tento kabel není součástí sau- nových kamen, je na tuto skutečnost zákaz- ník při prodeji zpravidla upozorněn prodá- vajícím a je mu nabídnut odpovídající kabel. V případě saunových kamen musí být také z hlediska bezpečnosti vzaty do úvahy požadavky uvedené v ČSN EN 60335-2-53 ed. 3:2012 Elektrické spotřebiče pro domác- nost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny . Kapitola 26 této normy zcela jednoznačně stanovuje, že napájecí přívody musí mít polychloro- prenový plášť a nesmějí být lehčí než těžký ohebný přívod s polychloroprenovým pláš- těm (značení 60245 IEC 66). Toto ustanovení vylučuje použití jiného typu kabelu a zcela jasně ukazuje, že použití kabelu s PVC izo- lací je porušením platné technické normy. Důsledkemmůže být v případě vzniku udá- losti, jako je požár, že pojišťovna z důvodu nedodržení normy odmítne pojistné plnění v plném rozsahu. V zóně 3 (viz ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005) musí být užito zařízení s minimální odolností do teploty 125 ºC a izolace vodi- čů musí odolávat teplotě alespoň 170 ºC. V tomto článku je také uvedeno, že elek- trická zařízení musí mít ochranu krytem minimálně IP24. Použití svítidla s krytím IP20 je tedy nesprávné. Důsledky montá- že elektrického zařízení, které nesplňuje ustanovení normy, mohou být stejné jako u saunových kamen, viz výše. Zpráva o provedení výchozí revize by měla být zpracována zejména s ohledem na bezpečnost osob a jejich ochranu před úra- zem elektrickým proudem. Zpráva o prove- dení výchozí revize nemusí být zpracována pouze v případě, že je prováděna montáž prefabrikované saunové kabiny, která je jako celek výrobkem a je vybavena prohlá- šením o shodě. Termín následující revize po uvedení do provozu zpravidla stanovuje projektant, pří- padně jej může stanovit firma, která provádí instalaci prefabrikované saunové kabiny (tedy výrobku). Nicméně je na uživateli (je-ti jím fyzická osoba anebo neslouží-li sauna k podnikání), zda tuto pravidelnou revizi pro- vede nebo neprovede. Provádění pravidel- ných revizí lze v tomto případě pouze dopo- ručit a investorovi vysvětlit, jaké důsledky by neprovedení pravidelných revizí mohlo mít při vzniku úrazu či jiné hmotné škody. V případě používání sauny k podnikání je provádění pravidelných revizí ve stano- vených termínech samozřejmostí. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Prvky pro průmyslovou automatizaci AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE Nejznámější řada enkodérů Lika C50 se rozrůstá o ABSOLUTNÍ SINGLETURN pro vedení www.amtek.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=