ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 78 | leden 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz K ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Prosím o vysvětlení znění článku 534.4.10 ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, ve kterém se píše „vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svor- kou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než: 16 mm 2 mědi pro SPD typu 1 instalované na začátku insta- lace“. V tomto textu použitý (v mém e-mai- lu tučně vyznačený) výraz „ochranným vodičem“ je totožný s výrazem „mezilehlou uzemňovací svorku 2“, jež je zmiňován na obrázku 534.9. Konkrétně se mi jedná o následující pří- pad: průmyslová hala má u svého vstupu umístěný hlavní rozváděč, ve kterém jsou instalovány SPD typu 1. Napájecí přívod k tomuto rozváděči je veden zemí a je tvo- řen kabelem H07VV-U4G10. V hlavním roz- váděči je dole v blízkosti SPD instalovaná HOS, ke které je připojena PE sběrnice to- hoto rozváděče a dále pak vodič H05V-U10, který vychází ven z rozváděče a je 30 cm pod rozváděčem spojen svorkou s uzemňo- vacím přívodem z FeZn 10 od základového zemniče. Když tuto konkrétní instalaci po- rovnávám s obrázkem 534.9, řekl bych, že svorka, která spojuje vodič H05V-U10 s FeZn 10 je „hlavní uzemňovací svorkou 1“ a HOS uvnitř rozváděče je „mezilehlou uzemňova- cí svorkou 2“. Vodič instalovaný uvnitř rozvá- děče mezi HOS a SPD je H05V-F16. Dle mě je tedy vše v souladu se zněním této normy včetně toho, že vodič H05V-U10 od „mezi- lehlé uzemňovací svorky 2“ k „hlavní uzem- ňovací svorce 1“ nemá průřez 16 mm 2 mědi. Chápu znění správně, nebo se mýlím? Odpověď: Termín „uzemňovací svorka“ je definován v ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzem- nění a ochrana před úrazem elektrickým prou- dem , heslo 195-02-31, jako svorka umístěná na zařízení nebo předmětu, určená pro elek- trické spojení s uzemňovací soustavou. V ob- jektumůžebýt podobných svorekněkolik, ale pouze jedna z nich je označována jako hlavní uzemňovací svorka. Ostatní uzemňovací svor- ky jsou označovány jako„mezilehlé uzemňo- vací svorky“. Rozdíl mezi takto označovanými svorkami je ten, že hlavní uzemňovací svorka je přímo spojena s uzemňovací soustavou a jsou k ní připojeny vodiče, které ji spojují s mezilehlými uzemňovacími svorkami. Termín„ochranný vodič“ je definován tak- též v ČSN IEC 60050-195, heslo 195-02-09, jako vodič určený pro zajištění bezpečnos- ti, např. ochranu před úrazem elektrickým proudem. Obecně může být přepěťová ochrana spojena přímo s hlavní uzemňovací svor- kou nebo s ochranným vodičem v závislos- ti na jejím umístění a dalších podmínkách, které jsou v normě uvedeny. Sběrnice PE umístěná v rozváděči nemů- že být označována jako mezilehlá uzemňo- vací svorka, protože její funkce je odlišná. Tato sběrnice (PE) zajišťuje ochranu před úrazem elektrickým proudem. Hlavní uzemňovací svorka a mezilehlé uzemňovací svorky slouží jako svorky, ke kterým jsou připojeny vodiče ochranného pospojování – viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zaříze- ní – Uzemnění a ochranné vodiče . Obrázek 534.9 ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:2016 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zaříze- ní – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení je obrázkem, který má být nápomocen k pochopení způ- sobu použití a umístění SPD.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=