ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 54 | leden 2021 Doplňková ochrana podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Doplňková ochrana může být za určitých podmínek vnějších vlivů a v určitých zvláštních prostorách (viz soubor ČSN 33 2000-7) určena jako součást obvyklých ochranných opatřen. Základními druhy doplňkové ochrany uve- denými v normě ČSN33 2000-4-41 ed. 3 jsou: - proudové chrániče (RCD); - doplňující ochranné pospojování. Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCD) Zásady pro použití proudových chráničů a doplňujícího ochranného pospojová- ní jako druhů doplňkové ochrany jsou obdobné, jako při jejich použití v rámci ochranného opatření „automatické odpo- jení od zdroje". Použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se v AC sítích považuje za doplňkovou ochranu v pří- padě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopa- trnosti uživatelů. Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavu- je nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatřeních uvedených v kapitole 411 až 414 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Použití proudových chráničů ve světelných obvodech v sítích TN a TT Článek 411.3.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 stanovuje požadavek na zajištění do- plňkové ochrany AC koncových světelných obvodů pomocí proudového chrániče (RCD), jehož reziduální pracovní proud ne- překračuje 30 mA v prostorech pro samo- statnou domácnost. Tento požadavek navazuje na požada- vek stanovený v ČSN 33 2130 ed. 3, který rozšiřuje o nově definované prostory. Zá- roveň je v ČSN 33 2130 ed. 3 stanoveno, že je-li v prostorech bytových domů, ob- čanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit víc než jeden světel- ný obvod.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=