ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 4 | duben 2021 Rychlé změny napětí a flikr Norma ČSN EN 50160 ed. 3 rozlišuje mezi dvěma druhy rychlých změn napětí: jednotlivé rychlé změny napětí a spojité rychlé změny napětí, pro které norma používá označení „závažnost flikru“. Obr. 1 Spojité rychlé změny napětí (nahoře) a nahodilé rychlé změny napětí (dole) Pojem„rychlé změny napětí“ se týká změn velikosti napětí v časovémměřítku výrazně kratším, než je 10 minut. Změny v rozsahu 10 minut a delší se považují za „výkyvy na- pájecího napětí“. Uživatelé sítě, zejména pak domácnosti označují případy jak spojitých, tak jednot- livých rychlých změn napětí jako „flikr“, jeli- kož obojí ovlivňuje intenzitu světla ve vět- šině typů osvětlení. Pojem flikr je nicméně vyhrazen pro fyziologický jev, kdy pozorova- tel zaznamená nestálost v intenzitě osvětle- ní. Ze své definice se tak jedná o spojitý jev. Spojité rychlé změny napětí v časovém roz- mezí několika sekund nebo nižším mohou vyústit v rušivou úroveň flikru. Vlivem jednotlivé rychlé změny napětí dochází k náhlé změně intenzity osvětlení. To zaznamená většina lidí jako „bliknutí“ světla. Také poklesy a zvýšení napětí mo- hou vést k podobnému„blikání“ a stížnosti uživatelů sítě na flikr mohou být tudíž spo- jeny s jinými napěťovými jevy. Prozatím neexistují společné metody pro kvantifikaci rychlých změn napětí, nic- méně v IEC/TC 77A/WG 9 probíhají práce na definici, která by se včlenila do nové edi- ce normy ČSN EN 61000-4-30 ed. 3. Počet takových událostí se výrazně liší mezi pře- dávacími místy uživatelům sítě. Není tedy možné uvést nějaké indikativní hodnoty pro množství jednotlivých rychlých změn napětí. Horní hodnoty pro změnu velikosti napětí před a po rychlé změně napětí jsou uvedeny v informativní Příloze B normy ČSN EN 50160 ed. 3. Úroveň dlouhodobého flikru byla vy- vinuta pro spojité jevy, nikoli pro události jako jednotlivé rychlé změny napětí, pokle- sy a zvýšení napětí. Kvůli rychlým změnám napětí, poklesům a zvýšením napětí je vel- mi důležité odstranit ze statistických dat horní hodnoty dlouhodobé úrovně flikru dříve, než se kontroluje shoda s normou. Metoda pro výpočet úrovně flikru, jak ji definuje norma ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 je založena na vlivu kolísání velikosti napětí na intenzitu světla 60W žárovky. Nahrazení žárovek energeticky účinnějším osvětle- ním bude vyžadovat přehodnocení normy pro měření flikru. Energeticky účinnější osvětlení je obecně považováno za méně náchylné na kolísání velikosti napětí než žárovky, ale neplatí to ve všech případech. Velikost napětí Velikost napětí Čas Čas

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=