ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 38 | duben 2021 Systémy monitorování, řízení a chránění distribučních stanic Distribuční stanice, ať už v podobě spínacích stanic vn nebo distribučních trafostanic vn/nn, jsou nejrozšířenějším typem stanic distribučních sítí. V počtu ho překonávají už jen spínací body distribučních sítí nn, ty ale zpravidla za stanice nepovažujeme. Potřeba existence systémů monitorování, řízení a chránění se u tohoto typu stanic objevila až v poslední době a souvisí jak s fenoménem tzv. chytrých sítí (Smart Grid) a chytrého měření (Smart Metering), tak s tím, že procesy operativního řízení, správy a údržby distribučních sítí kladou právě v těchto částech sítí na jeho provozovatele stále složitější úkoly. Jedním ze způsobů, jak tyto úkoly řešit, je právě použití systémů, kterým se budeme věnovat v dalším textu. Jiří Roubal, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Úvod Typů distribučních stanic můžeme v distri- bučních sítí najít značné množství. Jejich funkce, odpovídající struktura technologie i její rozsah je dán mnoha aspekty. V první řadě je určující typ sítě vn , ve kterých jsou umístěny, tedy venkovních nebo kabelo- vých , případně sítí v městské zástavbě, průmyslových podnicích nebo menších sídelních celcích (malá města, vesnice). Specifickou skupinou jsou pak sítě, které mají některé z výše uvedených atributů, ale nejsou sítěmi některého z „velkých“ provozovatelů distribuční soustavy (PDS), ale distributora lokálního (LDS). Stejně důležité, a v konečném důsledku asi nejvíce určující je pak to, jaké velikos- ti, konfigurace a struktury daná stanice je, ale nepochybně i to, jaké funkce jsou pod ní požadovány. Z uvedeného přehle- du plyne, že významným aspektem systé- mů monitorování, řízení a chráněn tohoto typu distribučních stanic bude jejich šká- lovatelnost . Tento posledně jmenovaný aspekt společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. pokládá za klíčový a je určující pro sta- novení koncepce, které za dále představe- ným řešením stojí. Typy distribučních stanic Výčet všech typů a jejich kombinací by byl značně rozsáhlý, soustředíme se jen na ty nejrozšířenější. • Spínací prvky venkovních sítí – úseko- vý odpínač/odpojovač/recloser s poho- nem (motorický, střadačový) můžeme (s jistým„přimhouřenímoka“) za distribuční stanici považovat také – z technologic- kého a funkčního hlediska bezpochyby. Zařadil jsme je do tohoto pohledu zejmé- na proto, protože společnost TECHSYS u nich používá stejnou kategorii řešení, jako pro ostatní distribuční stanice. • Distribuční/spínací trafostanice ven- kovních sítí – ve většině případů jde o stožárové nebo zděné stanice, s jed- ním nebo dvěma transformátory vn/nn. Jejich součástí je úsekový odpojovač/

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=