ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 114 | duben 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Zemnič RD a fotovoltaika Mám dotaz, jestli nějaká nová norma/před- pis stanovuje, že se musí při instalaci FVE doplnit k elektroinstalaci RD zemnič. Nebo stačí využití PEN od distributora – CYKY 4 x 6 (komplikovaná zástavba, elektrárna 5 kWp)? Odpověď: Problematika uzemnění elektrických za- řízení byla z historického pohledu řešena jako jedna z částí ochrany před úrazem elektrickým proudem. Z hlediska norem se můžeme s požadavky na uzemnění setkat např. v dnes už neplatné ČSN 33 2050:1984 Uzemnění elektrických zařízení , kde je sta- noveno, že uzemnění se zřizuje pro ochra- nu před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro správ- nou činnost elektrických zařízení. Tato norma požadovala, aby pro uzemnění byly využívány zejména náhodné zemniče a uzemňovací přívody a dále byla stanovena pravidla pro zřizování strojených zemničů a uzemňovacích přívodů (viz např. norma ČSN 33 2050:1984, článek 2.1.1). Pokud se podíváme na uzemnění jako na součást ochrany před úrazem elektric- kým proudem, tak tuto problematiku řešila ČSN 34 1010:1965 Ochrana před nebez- pečným dotykovým napětím . Tato norma platila do roku 1995, kdy byla nahrazena souborem ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí. V roce 2005 (viz Váš dotaz z roku 2019) bylo uzemnění řešeno v tehdy platné ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče a v ČSN 33 2000-4-41:2000 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zaří- zení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochra- na před úrazemelektrickýmproudem . Tehdy platná ČSN 33 2000-5-54:1996 v článku 541.1 stanovuje, že „uzemnění musí být provedeno tak, aby byly spl- něny požadavky bezpečnosti a správné funkce elektrického zařízení“. Dále článek 542.2.2.N4 stanoví, že pro uzemnění elek- trických zařízení budov, pokud se použije strojených zemničů, se zřídí především základový zemnič. Zároveň tehdy platná ČSN 33 2000-4-41:1996 požaduje v člán- ku 413.1.3N12, aby vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S byl uzemněn buď samostatným zemničem, nebo byl spojen s uzemňovací soustavou, ještě v těchto místech. Za označením „v těchto místech“ následuje bodový výčet případů, kdy musí být vodič PEN (PE) uzemněn. Z hlediska legislativy je pro uzemnění důležité ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby , která v § 34, bod (6) jednoznačně stanovila, že se u staveb zřizuje hlavní ochranná pří- pojnice a její uzemnění se provede propo- jením se základovým zemničem. Z výše uvedených informací je zřejmé, že uzemnění staveb pomocí náhodných nebo strojených zemničů se používalo dlouhodo- bě i před rokem 2005 a je velmi pravděpo- dobné, že bylo řešeno projektantem a za- kresleno do projektové dokumentace stavby. V tomto (ani v předchozím dotazu) se nezmiňujete, kdy byla fotovoltaická elek- trárna (FVE) na RD instalována. Norma ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace bu- dov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy , která řeší problema- tiku FVE, byla vydána až v roce 2006. Tato

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=