ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 100 | červenec 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Prodlužovací přívod a náhrada zářivkových trubic 1. Ve stavebních nebo strojírenských firmách se můžeme často setkat s prodlužovacími přívody CGSG, ať již na bubnu nebo bez, kte- ré jsou opravovány způsobem, že originální zalisované zástrčky a zásuvky (jedno nebo vícenásobné) jsou nahrazovány všem dobře známými gumovými IP44 (volně prodejné). Je možno takto opravené prodlužovací přívody v organizacích používat a revido- vat, nebo je nutné je vyměnit za nové? 2. Často dnes dochází v organizacích k tomu, že zářivkové trubice 36 W jsou ve svítidlech nahrazovány trubicemi LED, a to tak, že se vyřadí z provozu startér a tlumiv- ka. Svítidlo tak funguje bez problému. Ja- kým způsobem z hlediska revize se k tomu má člověk postavit? Jedná se o zjevný zá- sah do svítidla. Odpověď: Prodlužovací přívody musí být v souladu s ustanoveními platné jak ČSN 34 0350 ed. 2:2009 Bezpečnostní požadavky na po- hyblivé přívody a šňůrová vedení , tak ČSN EN 61242:1999 Elektrická příslušenství – Na- vijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití . Z hlediska provozování a provádění revizí prodlužovacích přívodů, které nemají ne- oddělitelně připojenou zásuvku či vidlici, je nutné vzít na vědomí zejména ustanovení čl. 5.3.1 ČSN 34 0350 ed. 2:2009, ve kterém se konstatuje, že pokud u pohyblivých přívo- dů s ochranným vodičem nelze najít takové technické řešení, které by zajistilo, že přívod je neoddělitelně (nerozebíratelně) spojen s vidlicí, případně zásuvkou nebo nástrčkou, musí výrobce pohyblivého přívodu při připo- jování vidlice, zásuvky nebo nástrčky dodržet pokyny pro jejichmontáž dodané výrobcem. V tomto případě je ten, kdo úpravu (opravu) prodlužovacího přívodu provedl, považován za jeho výrobce. Tedy musí splnit požadavky stanovené vyhláškou č. 118/2016 Sb., o po- suzování shody elektrických zařízení určených propoužívání vurčitýchmezíchnapětí při jejich dodávání na trh. Svítidlo jako takové je výrobek a musí splňovat ustanovení výrobkové normy (výrobkových norem), jako je např. sou- bor ČSN EN 60598 Svítidla , podle kterých bylo zkoušeno. Tyto normy jsou uvedeny v prohlášení o shodě, které je dodáváno společně se svítidlem. Zásahy do konstruk- ce svítidla (tedy vyřazení z provozu někte- rých jeho částí jako je startér a tlumivka) znamená, že vydané prohlášení o shodě vydané původním výrobcem svítidla po- zbylo svou platnost. Ten, kdo provedl výše uvedený zásah do konstrukce svítidla, je z hlediska nařízení vlády č. 118/2016 Sb. považován za výrobce a musí splnit poža- davky stanovené v předmětné vyhlášce. Pro úplnost je nutno uvést, že pojem „dodání na trh“ a pojem„výrobce“ je upra- ven také zákonem č. 90/2016 Sb., o posu- zování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh . Z hlediska tohoto zákona je „dodání na trh“ definováno jako dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použi- tí na trhu Evropské unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezúplatně. Výrobcem je osoba, která vyrábí výrobek nebo si nechává výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo, stanoví-li tak nařízení vlády, jej pou- žívá pro vlastní potřebu. Na takto upraveném svítidle anebo„opra- veném“ pohyblivém přívodu je sice možné

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=