ElektroPrůmysl.cz, březen 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | březen 2021 Předcházejte požárům s AFDD Ze statistických údajů hasičského záchranného sboru ČR vyplývá, že téměř 12 % všech vyšetřovaných požárů je způsobeno technickou závadou (pro konkrétní představu, v roce 2014 to bylo celkem 2044 případů). Mezi tyto závady se řadí i ty případy, kdy původcem požáru byla právě závada v elektroinstalaci. Ačkoliv chybí podrobnější analýza, jakým poměrem jsou závady v elektroinstalaci zastoupeny v technických závadách, i tak množství požárů s touto příčinou je po nedbalosti druhým největším původcem požárů v ČR. Rozdělení elektrických poruch Paralelní poruchy, jejichž podíl činí zhru- ba 10 %, nastávají mezi fází a ochranným vodičem, nebo mezi fází a nulovým vodi- čem (Obr. 1). Poruchové proudy mezi fází a ochran- ným vodičem, které jsou větší než jmenovi- tá hodnota instalačního jističe (MCB – mi- niature circuit breaker), jsou tímto jističem odpojeny. Proudy menší, než jmenovitá hodnota jističe, jsou obvykle detekovány citlivým proudovým chráničem (RCD- resi- dual current device). To má za následek vy- bavení proudového chrániče a tím pádem značnou ochranu před riziky tohoto typu poruchy. Poruchové proudy mezi fází a nulovým vodičem větší, než je jmenovitý proud jističe, jsou vybaveny jističem, který pře- ruší poškozený obvod. Ovšem pokud není spojení fází a středního vodiče dokonalé, poruchový proud nemusí dosáhnout ta- kové hodnoty, aby byl jističem rozpozna- telný ( je menší než jmenovitá hodnota jističe). Proudový chránič se v případě těchto poruch vůbec neuplatní, protože z jeho pohledu se nejedná o reziduální proud (k zátěži teče proud o stejné veli- kosti, jako proud tekoucí směrem od zá- těže) a tím pádem není schopen na tuto poruchu reagovat. Tyto případy se stávají potenciálně nebezpečnými. Sériové poruchy , zastoupeny v celko- vém počtu obloukových poruch téměř z 90 %, nastávají přerušením nebo poško- zením pracovního vodiče a vzniku sériové- ho oblouku v tomto vodiči. Tato situace je demonstrována na obrázku 2. Tyto poruchové proudy jsou obvykle menší než jmenovitý proud jističe, protože velikost protékaného proudu je omezena impedancí spotřebiče. Z tohoto důvo- du nedojde k vybavení jističe. Proudový chránič se u této poruchy také neuplatní. Platí zde stejné pravidlo, jako u paralelní poruchy mezi L a N (viz. výše). Při vyšších provozních proudech a delší době trvání oblouku je riziko vzniku požáru velmi vyso- ké. Tyto poruchy mohou být vyhodnoceny pouze obloukovou ochranou – přístrojem AFDD (arc fault detection device)! Obr. 1 Paralelní poruchy L N PE Síť Zátěž L N Síť Zátěž Obr. 2 Sériová porucha L N Síť Zátěž

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=