ElektroPrůmysl.cz, březen 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 152 | březen 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revize přívodu strojního zařízení Chci se zeptat na legislativní zakotvení po- žadavku pro revizi přívodu strojního zaří- zení před uvedením na trh, který je použit výhradně pro otestování strojního zařízení před odesláním zákazníkovi (NIKOLI NA TRH). Momentálně toto řešíme tzv. mimo- řádnou revizí, která má opodstatnění jako prozatímní zařízení. Revizi zkrátka děláme kvůli tomu, aby byl vedoucí provozu kry- tý tím, že zajistil bezpečné podmínky pro práci. Jenže jsme zjistili, že existují firmy, které tyto revize nedělají přes externí revizní techniky, ale firmy si je dělají samy a vše je upraveno místním provozním předpisem. Prakticky jednou ročně udělá externí firma školení, jak zkontrolovat přívody a jak vždy sepsat protokol o kontrole přívodu, přitom pracovníci, kteří následné "revize" dělají, nemají § 9 ani oprávnění z TIČRu. Jak se na tuto problematiku díváte? Lze ve výrobních firmách přívody pro otestování strojního za- řízení kontrolovat proškoleným personálem bez patřičných oprávnění jako by tomu bylo např. u staveništního rozváděče? Odpověď: Ve svém dotazu uvádíte, že se jedná o přívod strojního zařízení, ale bez uvedení dalších podrobností o tomto přívodu. Předpokládám tedy, že se jedná o pohyblivý přívod ve smyslu ČSN 34 0350 ed. 2:2009 Bezpečnostní požadavky na po- hyblivé přívody a šňůrová vedení . O který z možných druhů pohyblivých přívodů by se mohlo jednat, bude nutno posoudit podle konstrukce přívodu, který používáte, s využitím členění podle článku 5.2 normy. ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání roz- děluje elektrické spotřebiče do jednotlivých skupin podle používání, veVašempřípadě by bylo možné využít skupinu C (spotřebiče po- užívané při průmyslové a řemeslné výrobě). Z Vašeho dotazu vyplývá, že tento pohy- blivý přívod není součástí strojního zaříze- ní a používá se pouze při zkouškách u Vás jako u výrobce a je používán zaměstnanci, kteří jsou odborně způsobilí v elektrotech- nice a jsou každoročně proškolováni. Pohyblivé přívody, které nejsou součástí strojního zařízení a jsou používány pouze pro ověřování činností strojního zařízení po jeho vyrobení a před jeho dodáním koncovému zákazníkovi (tedy na trh, podle platné legisla- tivy), by měly být samostatně evidovány. Při splnění výše uvedených podmínek by bylo možné na tyto pohyblivé přívody vy- pracovat samostatný plán provádění revizí. V případě, že společnost má zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis a řád preventivní údržby, pak může v souladu s ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zaří- zení prodloužit lhůty provádění revizí až na dvojnásobek. Provádění kontroly takovýchto přívodů před jejich použitím považuji za sa- mozřejmé a dostačující. Při prohlídce přívodu je nutné aplikovat postup prohlídky uvedený v ČSN 33 1600 ed. 2:2009, článek 6.3.1 s dů- razem na ustanovení uvedené v bodu b), c) a d). Při zjištění závady je nutné prodlu- žovací přívod vyřadit z používání, označit a odevzdat jej k zajištění opravy apod. Vnitř- ní směrnice by měly obsahovat postup, jak v případě zjištění závady postupovat. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zatížení jednožilových kabelů Řešíme problém výpočtu zatížení jednožilo- vých vodičů typu 1-AYY 3x1x500+240 mm 2 uložených v zemi. Každý vodič bude uložen ve vlastní trubce do trojúhelníku a vzdá- lenost mezi paralelními trojsvazky bude

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=