ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM únor 2020 | 131 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. poznámka, že soulad s bezpečnostními požadavky příslušných norem pro zařízení lze posoudit přezkoumáním informací vý- robce, značení nebo certifikátů. Konkrétní možný výčet kontrolních úko- nů, které se při prohlídce trvale připojeného elektrického spotřebiče provádějí, je uve- den v příloze F ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017. Informace o tom, že svítidla jsou sou- částí pevné instalace, by měla být uvedena v projektu skutečného provedení elektric- ké instalace. Projektová dokumentace sku- tečného provedení je jedním ze základních dokumentů, které musí revizní technik mít k dispozici pro provádění revizí. Záznam o provedení prohlídky a výsled- ky prohlídky je nutno zapracovat do zprávy o výchozí revizi elektrické instalace. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Požární rozváděč pro centrálu nouzového osvětlení V průmyslové hale je navrženo nouzové osvětlení napájené z centrály nouzového osvětlení. Centrála je v samostatném požár- ním úseku, v provedení bez požární odol- nosti. Standardně veškeré zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení napájím z požár- ního rozváděče, trasa s funkční integritou při požáru. Požární rozváděč má přívod realizován před hlavním jističem v hlavním rozváděči, opět funkční trasa. Je možné při- pojit přímo centrálu nouzového osvětlení? Tzn. vynechat požární rozváděč a pouze zajistit napájení před hlavním jističem s tra- sou s funkční integritou při požáru cca 40 m. ČSN 73 0848 a ČSN 73 0834 hovoří pouze o trasách, nikoliv o rozváděčích. Případně, ve které normě lze nalézt problematiku roz- váděčů sloužících k napájení zařízení PBŘS? Vypínání central stop a total stop (včet- ně centrály a dalších zařízení PBŘS) bude zajištěno. Odpověď: Abych řekl pravdu, tak je Váš do- taz trochu nejasný. Za centrálu nouzového osvětlení je mož- né považovat centrální monitorovací sys- tém, který umožňuje z jednoho bodu sví- tidla nouzového osvětlení řídit a současně provádět a vyhodnocovat periodické testy funkčnosti a autonomie a zjišťovat možné poruchy na svítidlech. Otázkou je, zda ten- to systém obsahuje i akumulátory pro sví- tidla nouzového osvětlení nebo jsou-li tyto akumulátory součástí svítidel. Další otázkou je, jestli má být centrála nouzového osvětlení funkční i v případě požáru a jakým způsobem. Odpověď je dle mého názoru nutné hledat v projektové dokumentaci a v požárně bezpečnostním řešení stavby (PBŘ), které je samostatnou částí projektu zpracovávaným na základě vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení pod- mínek požární bezpečnosti a výkonu státní- ho požárního dozoru (vyhláška o požární

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=