ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 130 | únor 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Od kdy platí nejmenší průřez hliníkových vodičů 16 mm 2 ? Mám udělat revizi, kde je vedení v hliníku. Jaký je minimální dovolený průřez hliníko- vého kabelu a od kdy platí nejmenší průřez 16 mm 2 ? Odpověď: Za počátek zákazu použití vo- dičů s hliníkovými jádry menšího průřezu než 16 mm 2 lze považovat datum platnos- ti ČSN 33 2000-5-52, tj. 1. 4. 1998. V jejím článku 524 a v tabulce 52J bylo předepsá- no, že minimální průřez hliníkových vodi- čů používaných v kabelech a izolovaných vodičích pro silové a světelné obvody je 16 mm 2 , zatímco minimální průřez mědě- ných vodičů k témuž účelu je (od té doby) jenom 1,5 mm 2 . Pro holé vodiče silových obvodů byl tehdy předepsán minimální průřez hliníkových vodičů 16 mm 2 a mini- mální průřez měděných vodičů 10 mm 2 . Ovšem až do 1. 12. 2000 bylo povoleno používat ČSN 34 1050:1970, která v tabulce 6 uvádí nejmenší průřez hliníkového vodi- če 2,5 mm 2 a měděného vodiče 1,5 mm 2 . Obdobně byly tyto minimální průřezy izolovaných vodičů a kabelů (1,5 mm 2 pro měď a 2,5 mm 2 pro hliník) uvedeny i v ČSN 34 1020:1970, jejíž platnost byla ukončena k 1. 11. 1993. K tomu považuji za nutné ještě pozna- menat, že podle normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 čl. 524 a tabulky 52.2 došlo ohledně průřezu kabelů a izolovaných vo- dičů pro silové a světelné obvody ke změ- ně. Pro měděná jádra vodičů platí nadále minimální průřez 1,5 mm 2 , ale pro hliníko- vá jádra kabelů a izolovaných vodičů platí v souladu s IEC 60228 (zavedené v ČSN EN 60228:2005) minimální průřez 10 mm 2 . Pro holé vodiče platí pro silové obvody mini- mální průřezy pro měď 10 mm 2 , pro hliník 16 mm 2 . Hodnoty uvedené v ostatních normách považujeme od výše uvedených hodnot za odvozené. Kromě toho ještě podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 přílohy NA čl. NA.19.2 platí, že v neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné pou- žít vodič PE, jehož průřez není menší než 6 mm 2 Cu nebo 10 mm 2 Al za příslušných podmínek uvedených v tomto článku. (Při- pomínám, že je nutno toto snížení průřezu projednat s příslušným distributorem elek- trické energie.) Jinak samozřejmě platí, jak to ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 uvádí, nejmenší průřez hliníkového vodiče PEN 16 mm 2 . Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize pevně namontovaných svítidel Musí být pevně namontovaná svítidla sou- částí výchozí revize, nebo se na ně pohlíží jako na spotřebiče? Odpověď: Řešení problému, zda pevně namontovaná svítidla budou součástí vý- chozí revize, záleží na projektu skutečného provedení elektrické instalace. ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 ukládá v člán- ku 6.4.2.2 povinnost provést prohlídku tr- vale připojených elektrických předmětů, které jsou součástí pevné instalace, aby se potvrdilo, že jsou v souladu s bezpečnost- ními požadavky příslušných norem pro za- řízení, že jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s normami IEC 60364 (tedy sou- borem ČSN 33 2000) a s návody výrobců a že nejsou viditelně poškozené nebo vadné do té míry, že by to mohlo ohrozit bez- pečnost. V tomto článku je také uvedena

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=