ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 116 | únor 2020 Vnější vlivy, které jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 V případech, kdy vnější vlivy vyskytující se v daném prostoru jsou již mimo rámec jednotlivých tříd vnějších vlivů, je nutno řešit tyto vnější vlivy individuálně, popisem v protokolu o určení vnějších vlivů, včetně náležitých opatření. Vnější vlivy které byly dříve uváděny (uvá- děla je ČSN 33 0300) , nemající ekvivalent v příloze A ČSN 33 2000-5-51ed. 3 Klasifikace vnějších vlivů . Jedná se o prostředí základní, prostředí normální, prostředí venkovní, pro- středí pod přístřeškem, prostředí důlní. V ČSN 33 0300 byla uvedena ještě dal- ší "prostředí", která jsou v příloze A normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 definována jinak, nebo v nich nejsou obsažena vůbec. Jedná se o prostředí základní, prostředí normální, prostředí venkovní, prostředí pod přístřeš- kem, prostředí důlní. Dříve používané „Prostředí základní" - není dle výše uvedených elektrotechnic- kých předpisů (ze souboru norem ČSN 33 2000) zavedeno a pro praxi je nahrazeno "vnějšími vlivy normálními". Prostředí normální - v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jsou podrobněji definovány vnější vli- vy, které se považují za normální. Prostředí venkovní, prostředí pod pří- střeškem, prostředí důlní - tato prostředí byla stanovena v době vzniku ČSN 33 0300 zcela účelově a na úrovni okamžitého tech- nického poznání a potřeb tak, že pro tato prostředí byly vybrány určité vlivy okolí. Tato koncepce sice zjednodušovala, avšak i přílišně schematizovala popis vněj- ších vlivů působících na elektrická zařízení. ČSN 33 0300, který byla zrušena 1.1.1998 vycházela z definování působnosti okolí (jako celku) na elektrické zařízení. Příloha A ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 vychází z půso- bení jednotlivých faktorů okolí, které defi- nuje jako vnější vlivy. Tento přístup vychází z požadavku na vyšší exaktnost popisu vlivů, které na elektrické zařízení působí, nebo budou působit. Uvedená fakta ovšem nevylučují mož- nost, že určitý subjekt, zřizující a/nebo pro- vozující elektrická zařízení (např. distribu- tor elektřiny), pro určité prostory a zařízení vyhlásí soubory vnějších vlivů, zahrnující požadavky vyplývající i z používaných elektrických zařízení, které v podstatě bu- dou nahrazovat „prostředí složitá". Toto vy- hlášení může následovat až po základním určení vnějších vlivů. Zároveň je možné specifikovat další vnější vlivy, které nejsou dosud v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 určeny, jako je na- příklad sněhová pokrývka, námraza a od- por lidského těla.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=