ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 112 | květen 2020 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Ochrana nabíjecí stanice elektromobilu Můj dotaz se týká použití proudového chrániče pro nabíjecí stanici ve venkovním prostoru. Musí být použit RCD typ A, popř. B dle ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 nebo RCD typ A dle ČSN EN 61851-1 ed. 2? Stanice je v provedení třídy ochrany II (ochranné opatření dvojitá nebo zesílená izolace), ale v návodu výrobce je požadován pro ochra- nu napájecích obvodů RCD bez uvedené- ho typu. Musí být RCD instalován, pokud je stanice ve třídě ochrany II – viz poznámka ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 čl. 722.531.3.101? Odpověď: Vzhledem k tomu, že nabíjecí stanice elek- trického vozidla je výrobek, tak pokyny výrobce pro připojení k elektrické instalaci mají jednoznačnou přednost před usta- noveními technických norem. V návodu na připojení, jak uvádíte v dotazu, výrob- ce předepisuje použití chrániče (RCD) při připojení nabíjecí stanice k rozvodům elektrické energie. Z tohoto důvodu ne- může být použita poznámka v článku 722.531.3.101 ČSN 33 2000-7-722 ed. 3. Výrobce zároveň nepředepisuje přesnou charakteristiku chrániče, který má být pou- žit, ale ponechává to na upřesněních, která jsou uvedená v národních předpisech. ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011 v článku 7.4 stanoví, že pro uzemněné systémy musí být použit proudový chránič, který musí mít vlastnosti přinejmenším stejné jako typ A. Toto ustanovení normy nevylučuje použití jiného typu chrániče, ale pouze upozorňuje na minimální shodnost vlastností. Ustano- vení této normy není v rozporu s ustanove- ním ČSN 33 2000-7-722 ed. 3:2019. Článek 722.531.3.101 ČSN 33 2000-7-722 ed. 3:2019 udává, že chránič, který chrání připojovací místo podle článku 722.411.3.3 (tedy připojovací místo napájené střída- vým proudem a zároveň tento chránič není používán pro ochranu jiných připojovacích míst nebo zařízení pro současné použití), musí splňovat alespoň požadavky na RCD typu A a musí mít jmenovitý vybavovací únikový proud nepřesahující 30 mA. Toto ustanovení je obecné, protože v době zřizování elektrické instalace nemusí být projektantovi (vlastníkovi) známo, jaký typ nabíjecí stanice bude v instalaci používán, ale umožňuje mu vyčlenit samostatný ob- vod pro nabíjecí zařízení, který bude mít ochranu v souladu s normou. Další část článku 722.531.3.101 je zamě- řena na nabíjecí stanice elektrických vozi- del, které jsou vybaveny zásuvkou nebo konektorem pro vozidla. Tyto konektory a zásuvky musí vyhovovat ustanovením sou- boru ČSN EN 62196 Vidlice, zásuvky, vozi- dlová zásuvková spojení a vozidlové přívod- ky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením . Nabíjecí stanice s takovými ko- nektory či zásuvkami buď obsahují ochran- ná opatření proti DC unikajícímu proudu (v takovém případě plně postačí RCD typu A), nebo taková opatření neobsahují, a v tom případě musí být splněna opatření, která jsou dále v článku 722.531.3.101 vy- jmenována. Nejjednodušším opatřením je výměna RCD typu A za RCD typu B. Další opatření v článku uvedená jsou použitel- ná pouze ve spojení se zařízením, které vyhovuje normě IEC 62955:2018 Chrániče pro použití EV v režimu nabíjení 3 . Tato me- zinárodní norma nebyla dosud převzata do soustavy evropských a českých technic-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=