ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 98 | duben 2020 Přechodná přepětí způsobená atmosférickými vlivy Tyto jevy vznikají úderem blesku. Nejvíce se projevují na venkovních vedeních a na úsecích nestíněných kabelů. V místech nejbližších k místu, kde přechodný jev vznikl, může být doba náběhu velmi krátká a amplituda velká. Při šíření přechodného jevu podél vedení se může doba náběhu a poklesu výrazně prodloužit, amplituda se může zmenšit. Typické hodnoty těchto přechodných jevů jsou mikrosekundy pro doby náběhu a 50 μs až 50 ms pro doby poklesu. U stíněných kabelů a kabelů uložených v místech s nízkým odporem půdy se účinky na vnitřní vodiče redukují. Tato přepětí mohou být jak jednosměrné impulzy (rázový impulz), tak i oscilačního charakteru. Četnost výskytu přechodných jevů se mění do značné míry v závislosti na konkrétní distribuční soustavě, množství výskytů a druhu atmosférických vlivů apod. Předpo- věď pro konkrétní distribuční soustavu je vždycky obtížná a mnohdy nemožná. Čet- nost je vztažena k úrovni řady impulzů; níz- koúrovňové řady impulzů jsou převládající nad vysokoúrovňovými řadami impulzů. Je podstatné rozlišovat, že řady impulzů napětí pozorované v distribuční soustavě mohou být buď budícím napětím nebo napětím omezeným nějakou přeskoko- vou vzdáleností v soustavě. Termínem „nechráněný obvod“ se rozumí, že se jedná o obvod, v kterém nebyl instalován žádný ochranný prvek, ale ve kterém přeskoko- vá vzdálenost případně omezí maximální napětí. Rozložení úrovní řady impulzů je proto ovlivněno jednak mechanismem generují- cím řadu impulzů a jednak úrovní přesko- kových vzdáleností v soustavě. Toto rozlišení mezi skutečnýmbudícímnapětím a napětím omezeným přeskokem je zejména důležité na rozhraní mezi venkovními a vnitřními za- řízeními. Venkovní zařízení má obecně větší vzdálenosti, a proto i větší přeskokové úrov- ně: typicky 10 kV, ale možných je až 20 kV. Narozdíl od toho většina vnitřních instalací v distribučních soustavách nn má přeskoko- vé úrovně asi 6 kV; tato úroveň 6 kVmůže být proto vybrána jako mezní pro výskyt řad im- pulzů ve vnitřních instalacích.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=