ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 94 | duben 2020 Dočasná přepětí mezi živými vodiči a zemí Poruchy v síti VN mohou mít za následek dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí v síti NN. Trvání a velikost těchto přepětí závisí na konkrétní poruše a zejména na zemní impedanci na straně VN. Napětí mezi živými vodiči nejsou obvykle těmito dočasnými přepětími mezi nimi a zemí ovlivněna. Přítomnost distribučního transformátoru se spojeným vinutím Dy mezi VN a NN zajistí, že zařízení uživatele sítě není ovlivněno těmito přepětími. Distribuční soustava NN Většina veřejných distribučních soustav NN je provozována s přímo uzemněným uzlem. Tudíž dojde-li k zemním poruchám v síti VN, které zvýší zemní potenciál v blíz- kosti sítě NN, může se vyskytnout přepětí mezi fázovými a zemními vodiči sítě NN. Tr- vání je vymezeno dobou, kterou potřebuje ochrana a vypínač VN na odstranění poru- chy, obvykle ne více než 5 sekund. Distribuční soustava VN Události způsobující dočasná přepětí v sí- tích VN jsou především dvou typů jednofá- zové zemní poruchy nebo ferorezonance. Přepětí způsobená jednofázovými zemními poruchami V sítích VN s uzlem izolovaným nebo uzem- něným přes impedanci může tento druh poruchy vytvořit dočasná přepětí neposti- žených fází proti zemi. Přepětí bude trvat po dobu trvání poruchy. Velikost přepětí obecně nepřekračuje dvojnásobek jmeno- vitého zemního fázového napětí. Přepětí způsobená ferorezonancí Ferorezonance je jev spojený se saturací magnetických jader.Vznikající přepětí nejsou přepětí s kmitočtem sítě, ale jsou charakte- rizována silným rušením způsobeným pří- tomností subharmonických a harmonických složek napětí od několika Hz až do 150 Hz. Ferorezonance je v porovnání s jedno- fázovými zemními poruchami vzácným jevem. V praxi mohou tento druh přepětí v sítích VN způsobit dva typy podmínek: - přerušené fázové vodiče; - uzemněné transformátory napětí v sítích VN s izolovaným uzlem. Rozpojený obvod Tato podmínka vychází z rozpojení obvodu na jedné nebo dvou fázích, které zůsta- nou napájeny pomocí nepoškozené fáze z primárního vinutí transformátorů VN/NN v podmínkách s nízkou zátěží. Maximální velikost zemního přepětí je v rozsahu 2,5 až 3násobku jmenovitého na- pětí s tvarem vlny ovlivněným harmonic- kým rušením (do 150 Hz). Tato přepětí se vyskytují pouze na konkrétních napáječích v podmínkách rozpojeného obvodu. Uzemněné transformátory napětí v sítích VN s izolovaným uzlem Fázová zemní přepětí se objevují kvůli fero- rezonancím, pokud jsou vyvolány náhlou změnou podmínek v síti, například poru- chou, spínacími operacemi atd. Maximální velikost přepětí je v rozsahu 1,8 až 2,5násobku jmenovitého napětí a tvar vlny je ovlivněn subharmonickým a/nebo harmonickým rušením. Tato přepětí nemají vliv na sdružené napětí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=