ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 88 | duben 2020 Uzemnění a ochranné vodiče v distribučních soustavách a přenosové soustavě Uzemnění v rozvodném elektrickém zařízení slouží současně jako ochranné i pracovní. Pokud to vyžaduje elektrické zařízení, lze ochranné a pracovní uzemnění provádět samostatně. Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro ochra- nu před bleskem a přepětím nebo pro správnou činnost elektrických zařízení. V rozvodných elektrických zařízeních se zajišťuje strojenými zemniči nebo náhod- nými zemniči. V síti TN a TT v distribuční síti do 1000 V AC se při pracovním uzemnění na ustálené napětí střed (uzle) vinutí zdroje (transformá- toru) spojí se zemí, aby při spojení jednoho fázového vodiče se zemí nepřestoupilo jmenovité pracovní napětí v jiném fázovém vodiči dovolenou hodnotu. V síti TN s jme- novitýmnapětímproti zemi U 0 = 230V je při této poruše maximální dovolená hodnota jmenovitého pracovního napětí proti zemi 300 V. Návrh, stavba a měření uzemnění v distribuční síti do 1000 V AC Volba parametrů a uspořádání zemničů a uzemňovacích přívodů se provede s ohle- dem na požadovaný zemní odpor. Návrh uzemnění a jeho výpočet se provádí podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Základní požadavky kladené na uzem- nění jsou: • spolehlivost a vhodnost z hlediska ochrany venkovních a kabelových vedení před úrazem el. proudem • odolnost proti korozi • zemniče a uzemňovací přívody musí vyhovět tepelným a mechanickým účinkům poruchových proudů Ochranné vodiče, uzemňovací přívody a zemniče v distribučních sítích TN a TT do 1000 V AC Ochranné vodiče, uzemňovací přívody a zemniče v distribučních sítích TN V sítích TN jsou vodiče PEN (PE) součástí stejného vedení jako fázové (střední) vodi- če. Jsou-li fázové (střední) vodiče v oblože- ní, musí být v témže obložení i vodič PEN (PE). Vodiče PEN (PE) v sítích TN musí mít stej- nou izolaci jako vodiče fázové. Vodiče PEN (PE) se dimenzují podle tab. 1. Pro uložení vodičů PEN (PE) v rozvaděčích platí ČSN EN 61439-1 ed. 2. Dimenzování uzemňovacích přívodů a zemničů pro vodiče PEN (PE) se provádí podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Dimenzo- vání uzemňovacích přívodů a zemničů pro společné uzemnění elektrických zařízení vn a nn v distribučních stanicích se provádí podle PNE 33 3201. Ochranné vodiče, uzemňovací přívody a zemniče v distribučních sítích TT V sítích TT se ochranné vodiče, uzemňovací přívody a zemniče dimenzují dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=