ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 32 | duben 2020 Nezapomínejte na testování proudových chráničů Každý proudový chránič musí být vybaven přístupným a zřetelně označeným testovacím tlačítkemTEST. Ověřování funkčnosti pomocí tlačítka TEST se má provádět v pravidelných intervalech podle doporučení výrobce, obvykle 1 měsíc. U novějších typů se zvýšenou provozní spolehlivostí je to půl roku až jeden rok. Zkušební obvod s tlačítkem je zapojen tak, že se vyvolá reziduální proud, který je vět- ší než hodnota jmenovitého reziduálního proudu chrániče I Δn . Výrobkovými normami pro proudové chrániče je předepsáno, že při jmenovitém napětí nesmí být magnetický tok indukovaný v součtovém proudovém transformátoru větší než 2,5násobek toku vyvolaného jmenovitým reziduálním prou- dem I Δn . Zkušební zařízení musí být účinné ještě při 0,8násobku jmenovitého napětí. Čtyřpólový chránič může být použit i v obvodech s neúplným počtem pracov- ních vodičů. Přitom je nutné zapojit vodiče do svorek tak, aby byla zachována funkce zkušebního obvodu (TEST). Zkušební za- řízení proudového chrániče navržené pro sdružené napětí pracuje bez problémů i s fázovým napětím. Obecně platí, že každé elektrické zařízení má být používáno pouze k účelu, pro který je zkonstruováno. Univer- zálním řešením je zapojení všech vstupních svorek na všechny pracovní vodiče soustavy a na výstupní svorky je pak možné zapojit jen požadovaný počet vodičů. Testování funkce proudového chrániče stisknutím tlačítka TEST musí být provádě- no v intervalech, které předepisuje výrobce, nebo podle požadavků místního provozního předpisu, se zohledněním specifické pod- mínky (vlhkost, prach, teplotní výkyvy, aj.). Pravidelné testování je povinností provozo- vatele zařízení. Nejčastěji se požadují, již zmí- něné, měsíční nebo půlroční intervaly. Delší intervaly testování se vyžadují v nepřetržitých výrobních provozech, kde je možná odstávka pro účely kontrol a údržby třeba jen jednou ročně. Existují i zcela výjimečné situace, kdy není možné vypnout instalaci po velmi dlouhou dobu. To je případ jednotek intenzivní péče v ne- mocnicích, kde jsou lůžka trvale obsazena a není možné vypnout napájení jen pro účely kontrol. Pro tyto případy je nutné vybrat typy s delším garantovaným inter- valem testování. Ať už se provozovatel in- stalace řídí jakýmikoliv pravidly, podstatné je, že se testování funkce provádí. Pokud je proudový chránič použit pro automatické odpojení poruchy, pak je při selhání chrániče stále funkční nadprou- dový jisticí přístroj, který je v instalaci, tak jako tak, vždy zapojen. Avšak u doplňko- vé ochrany živých částí hraje spolehlivost zvláště důležitou roli. Citlivý proudový chránič je poslední záchranou, jestliže již selhala ostatní ochranná opatření a nako- nec může, ale také nemusí, zachránit život.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=